АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вправа 2. Визначте єдину правильну відповідь

Читайте также:
 1. б) Визначте обсяг продукції, при якому граничні витрати будуть мінімальними.
 2. Виберіть тільки одну правильну відповідь.
 3. Визначте виконавчий документ, на підставі якого провадиться виконання рішення господарського суду.
 4. Визначте основні шляхи надання допомоги учням з особливостями психофізичного розвитку в адаптації серед здорових людей.
 5. Визначте рядок, у якому всі слова пишуться через дефіс
 6. Визначте специфіку життя і творчості вагантів (на матеріалі конкретних поезій)
 7. Визначте, чи можна вважати поведінку Антонечка ухиленням від слідства? Чи зупинявся в цьому випадку перебіг давності? Як обчислюються строки давності?
 8. Визначте, чи правильним є ствердження
 9. Визначте, чим може приваблювати постать та поезія Франсуа Війона
 10. Випишіть із наведених речень дієприкметники. Визначте їх вид, стан, час і синтаксичну роль.
 11. Випишіть із наведених речень дієприкметники. Визначте їх вид, стан, час і синтаксичну роль.
 12. Виховання волі в процесі занять фізичними вправами.

1. Який фактор забезпечує стійку рівновагу в моделі Р. Солоу?

 

а) зменшення капіталоозброєності праці;

б) досягнення капіталоозброєності праці при незмінному запасі капіталу;

в) повний перехід інвестицій поточного періоду у додатковий капітал майбутнього періоду;

г) правильна відповідь відсутня.

 

2. Який фактор забезпечує досягнення стійкої рівноваги у моделі Харрода?

 

а) винятково ринкові механізми;

б) державне регулювання економіки;

в) виважена промислова політика підприємців;

г) зовнішньоекономічні чинники.

 

3. Яку зміну в економіці викликає збільшення чисельності населення відповідно до моделі Солоу?

 

а) збільшення капіталоозброєності праці;

б) зменшення капіталоозброєності праці;

в) не впливає на капіталоозброєність праці;

г) знецінення капіталу.

 

4. За якої умови досягається максимум споживання на одиницю праці відповідно до моделі Солоу?

 

а) обсяг інвестицій більший від обсягу заощаджень;

б) гранична продуктивність капіталу дорівнює темпам росту населення, вибуття капіталу й ефективності праці;

в) гранична продуктивність капіталу перевищує темп його приросту;

г) еластичність випуску розрахована за фактором капітал, перевищує норму заощаджень.

5. Який показник закладено в основу неокласичної виробничої функції?

 

а) гранична продуктивність капіталу;

б) норма заощаджень;

в) гранична схильність до споживання;

г) норма амортизації.

 

6. За якої умови досягається стійкий рівень капіталоозброєності відповідно до моделі Солоу?

 

а) норма заощадження дорівнює нормі споживання;

б) капітал, що інвестується, дорівнює капіталу, який вибуває;

в) гранична продуктивність капіталу дорівнює нормі амортизації;

г) капітал, що інвестується, перевищує амортизацію.

 

7. Яким чинником є інвестиції в економічній моделі Домара?

 

а) утворення доходу;

б) зростання продуктивності праці;

в) розширення виробничих потужностей;

г) правильними є варіанти в п. а, в.

 

8. Який вираз в економічній моделі Домара відповідає темпу зростання інвестицій, який урівноважує АD і AS?

 

а) МРS ∙ δ;

б) МРS ∙ у;в) МРS ∙ ∆І;

г) МРС + МРS .

 

9. Яка частина капіталовкладень не залежить від рівня національного доходу?

 

а) валові інвестиції;

б) чисті інвестиції;

в) автономні інвестиції;

г) індуктовані інвестиції.

 

10. Які інвестиції, перебувають під безпосереднім впливом національного доходу?

 

а) автономні;

б) валові;

в) індуковані;

г) чисті.

 

11. Від якого фактора не залежать автономні інвестиції?


 

а) зростання населення;

б) поява технічних нововведень;

в) зростання доходу;

г) зміна споживацьких смаків.


12. Який темп зростання зумовлений збільшенням економічно активного населення і технічним прогресом?


 

а) гарантований;

б) природний;

в) фактичний;

г) очікуваний.


 

13. Яка з формул є базовою для коефіцієнта акселерації?


 

а) ∆І/С;

б) ∆Y/∆І;

 

в) ∆І/∆Y;

г) ∆С/∆Y.


 

14. Яке явище спостерігається, коли за моделлю Харрода гарантований темп зростання вищий від фактичного?

 

а) зростання зайнятості;

б) зниження товарно-матеріальних запасів;

в) збільшення безробіття;

г) правильна відповідь відсутня.


 

15. Яке визначення відповідає поняттю гарантованого темпу зростання у моделі Харрода?

 

а) темп зростання, найбільш характерний для даної економічної системи;

б) максимальний темп зростання, зумовлений збільшенням чисельності населення і технічним прогресом;

в) темп зростання, при якому інвестиції дорівнюють заощадженням і виправдовують очікування підприємців;

г) темп приросту, який гарантує виробничникам максимальний прибуток;

 

16. Між якими економічними явищами показує зв’язок неокласична виробнича функція?

 

а) сукупним попитом і сукупною пропозицією;

б) розміром чистих інвестицій і приростом сукупної пропозиції;

в) рівнем виробництва і величиною капіталу та праці, що застосовуються у виробни-цтві;

г) приростом виробничих потужностей і приростом сукупного попи­ту.

 

17. Перевищення гарантованого темпу зростання у моделі Харрода над природним приводить до того, що інвестиції будуть:

 

а) меншими від заощаджень;

б) перевищувати заощадження;

в) дорівнювати заощадженням;

г) правильна відповідь відсутня.

18. Рівність яких темпів зростання необхідна для досягнення стійкої рівноваги у Моделі Харода?:

 

а) гарантованого і фактичного;

б) фактичного і природного;

в) гарантованого і природного;

г) правильна відповідь відсутня.

 

 

19. Який вираз відповідає золотому правилу нагромадження у моделі Солоу?

 

а) ;

б) ;

в) ;

г) правильна відповідь відсутня.

 

20. Чому дорівнює величина інвестицій відповідно до моделі Солоу з урахуванням зростання населення n і науково-технічного прогресу g?


 

а) 0;

б) g;

в) n ∙ к;

 

г) (n + g) ∙ к;

д) (δ + n ) ∙ к.


 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)