АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вправа 3. Визначте, яке з положень правильне, а яке помилкове

Читайте также:
 1. Визначте, чи можна вважати поведінку Антонечка ухиленням від слідства? Чи зупинявся в цьому випадку перебіг давності? Як обчислюються строки давності?
 2. Визначте, чи правильним є ствердження
 3. Визначте, чим може приваблювати постать та поезія Франсуа Війона
 4. Виховання волі в процесі занять фізичними вправами.
 5. Вправа 10. Утворіть множину наступних іменників: Зробіть переклад.
 6. Вправа 2. Визначте єдину правильну відповідь.
 7. Вправа 2. Відредагуйте подані словосполучення та речення
 8. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 9. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 10. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 11. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 12. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.

1. Економічне зростання загострює суперечність між необмеженими потребами й обмеженими ресурсами.

2. Якщо темпи збільшення обсягів капіталу, що застосовується у виробництві, пере-вищують темпи зростання робочої сили, то капіталоозброєність зменшується.

3. Збільшення кількості працівників – екстенсивний фактор економічного зростання.

4. Якщо обсяг ВВП зростає швидше, ніж кількість населення, то обсяг ВВП на душу населення зменшується.

5. Економічне зростання – це збільшення номінального обсягу ВВП за певний проміжок часу.

6. Збільшення кількості робочого часу є інтенсивним фактором економічного зростання

7. Існує прямий зв’язок між часткою ВВП, яка спрямовується на інвестиції, і зростанням продуктивності праці.

8. Природний темп зростання в економічній моделі Харрода визначається як макси-мальний темп, що забезпечується збільшенням кількості економічно активного населення і технічним прогресом.

9. У моделі Солоу не враховується вплив технічного прогресу на економічне зростання.

10. Прогрес, що приводить до більш швидкого зростання граничної продуктивності капіталу, називається нейтральним.

11. Модель економічного зростання Домара відноситься до неокласичних моделей.

12. Інвестиції у моделі Домара є фактором не лише виникнення доходів, а й створення додаткових виробничих потужностей.

 

Вправа 4. Виконайте завдання.

1. Чому буде дорівнювати ВВП у звітному періоді, якщо у базисному він становив 40 млрд грн, а темпи його приросту забезпечували підтримання рівноваги при граничній схильності до споживання 0,7 і середній віддачі – 0,4 (модель Домара)?

 

2. Фактичний обсяг ВВП становить 100 млрд грн, а фактичний темп зростання 1,05 раза. Гранична схильність до споживання дорівнює 0,8, а середня капіталоємність – 4,4 (у базисному періоді в економіці була рівновага, модель Харрода). Визначте, чому буде дорівнювати надвиробництво ВВП у звітному періоді?

 

3. Розрахуйте темп приросту інвестицій у моделі Домара, який забезпечить підтримання загальної рівноваги, якщо гранична схильність до споживання дорівнює 0,8, а середній приріст потужності у розрахунку на одиницю інвестицій становить 0,3.

 

4. Індекс зростання виробничих потужностей, який забезпечує підтримання рівноваги в економіці, згідно з моделлю Домара, дорівнює 1,08. Чому дорівнює гранична схильність до споживання, якщо середня суспільна продуктивність інвестицій дорівнює 0,4?

 

5. Чому буде дорівнювати гранична схильність до споживання, якщо гарантований темп зростання у моделі Харрода становить 6%, а питомі витрати капіталу на одиницю приросту продукції дорівнюють 2,2?

6. Темп приросту національного продукту становить 3%, а частка капіталу в національ-ному продукті – 0,3. Нехай кількість ро­бочої сили зросла на 1%, а обсяг капіталу – на 2%. Обчисліть приріст сукупної продуктивності факторів виробництва (залишок Солоу).

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

1. Агапова Т., Серегина С. Макроэкономика. – М.: Изд-во Дело и сервис,

2001. – 448 с.

2. Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Підруч-ник/ за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2004. – 851 с.

3. Будаговська С., Кілієвич О., Луніна І. та ін. Мікроекономіка і макроекономі-ка: Підручник. – К.: Основи, 2001. – 517 с.

4. Вечканов Г. С., Вечканова Г. Р. Макроэкономика. – С.Пб.: Питер, 2001. – 208 с.

5. Долан Є. Дж., Линдсей Д. Макроэкономика. Пер. с англ. В. Лукашевича. – С.Пб., 1994. – 403 с.

6. Ивашковский С.Н. Макроэкономика: Учебник – М.: Дело, 2000. – 472 с.

7. Кривцов О.С., Бережний В.М., Онегіна В.М. Макроекономіка у запитаннях та відповідях: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 200 с.

8. Луссе А. Макроэкономика: Учебное пособие – С.Пб.: Питер. – 240 с.

9. Макконелл К., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика. – М.: Республика, 1992. – 785 с.

10. Мэнкью Н. Принципы экономикс. – С.Пб.: Питер Ком, 1999. – 784 с.

11. Панчишин С. Макроекономіка. – К.: Либідь, 2002. – 614 с.

12. Радіонова І.Ф. Макроекономіка: теорія та політика: Підручник. – К.: Таксон, 2004. – 348 с.

13. Савченко А. Г., Пухтаєвич Г. О., Тітьонко О. М. Макроекономіка. – К.:

Либідь, 1999. – 166 с.

14. Сакс Дж., Лоррен Ф. Б. Макроэкономика. Глобальный подход: Пер. с англ. –

М.: Дело, 1996. – 331 с.

15. Соболев В. М. Макроэкономика: Учебное пособие. – Х.: НВФ “Студ

центр”, 1997. – 224 с.

16. Тарасевич Л.С., Гальперин В.М., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика: Учебник/ Под общей редакцией Л.С. Тарасевича. Изд. 3-е, перераб. и доп. – С.Пб.: Узд-во СПбГУЭФ, 1999. – 656 с.

17. Фишер С. Экономика: Пер. с англ., 2-е изд. – М.: Дело ЛТД, 1993. – 864 с.

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)