АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вправа 4. Виконайте завдання

Читайте также:
 1. V. Оголошення домашнього завдання.
 2. V. Оголошення домашнього завдання.
 3. Будьте дуже уважні, на вас чекають пригоди та складні завдання. Мавпочка Чі- Чі- Чі».
 4. Виконайте завдання
 5. Вимоги до виконання індивідуального навчально-дослідного завдання.
 6. Виховання волі в процесі занять фізичними вправами.
 7. Вправа 10. Утворіть множину наступних іменників: Зробіть переклад.
 8. Вправа 2. Визначте єдину правильну відповідь.
 9. Вправа 2. Відредагуйте подані словосполучення та речення
 10. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 11. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 12. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.

1. У закритій економіці, яка перебуває в стані рівноваги, гранична схильність до заощаджень становить 0,25. Як зміниться рівноважний рівень випуску продукції, продукції якщо уряд збільшить свої витрати на 2 млрд грн, не змінюючи податкові надходження?

 

2. Уряд збільшує витрати на 15 млрд грн в економіці з повною зайнятістю. Рівноважний рівень доходу становить 500 млрд грн, а гранична схильність до споживання – 0,75. На яку величину необхідно збільшити податкові надходження для того, щоб уникнути збільшення сукупного попиту і підтримати стабільність рівня цін?

 

3. Економіка перебуває в стані рівноваги при повній зайнятості. Уряд збільшує державні витрати на 10 млрд грн й одночасно планує збільшити податки, уникнувши інфляції (зберігаючи рівень рівноважного ВВП). На яку величину повинні зрости податкові надходження?

4. Для економіки, що характеризується наведеними нижче даними, розрахуйте рівноважний рівень доходу та величину мультиплікатора автономних витрат:

- Y = C + I + G + Xn;

- C = 300 + 0,8Yd;

- I = 200 + 0,2Y;

- Xn = 100 – 0,04Y;

- G = 200;

- t = 0,2.

 

5. Розрахуйте величину рівноважного доходу і його зміну внаслідок дії ефекту мультиплікатора, якщо в економіці:

- С = 20 + 0,8 (YT);

- I = 60;

- T = 40;

- G = 30.

З’ясуйте, як зміниться величина рівноважного доходу, за умови, що уряд збільшить податки з 40 до 50 грошових одиниць.

 

6. Чому буде дорівнювати ВВП після проведення заходів бюджетної політики, якщо сукупні витрати Y = C + I + G дорівнювали 400 млн грн, видатки держави збільшились на 40 млн грн, а гранична схильність до заощаджень становить 0,2? Якщо за тих же умов держава збільшувала не видатки, а податки на 40 млн грн, то як це вплине на обсяг ВВП?

 

 

ВПРАВИ ДО ТЕМИ 7

Вправа 1. Для кожного положення, що наводиться далі, знайдіть відповідний термін або поняття.

1. Показник, протилежний поняттю норми обов’язкового резервування.

2. Загальновизнаний засіб, що приймається як плата за будь-які товари або послуги.

3. Сукупність готівкових і безготівкових грошей.

4. Фінансова установа, що займається прийманням вкладів і наданням комерційних позик.

5. Різниця між номінальним відсотком і рівнем інфляції.

6. Здатність активів перетворюватися на готівкові гроші.

7. Політика держави, яка здійснюється з метою обмеження грошової пропозиції і спрямована на стримування інфляції.

8. Надання коштів у тимчасове користування за певну плату.

9. Складові грошової маси, згруповані за ознакою ступеня їхньої ліквідності.

10. Небанківські фінансово-кредитні установи, які спеціалізуються на виконанні окремих функцій банківської системи.

11. Відношення величини обов’язкових резервів до суми прийнятих банком вкладів.

12. Купівля-продаж центральним банком державних облігацій з метою розширення або скорочення пропозиції грошей.

13. Політика держави, що здійснюється шляхом розширення грошової пропозиції і спрямована на стимулювання зростання виробництва і зайнятості.

14. Роль грошей в економічній системі.

15. Ставка відсотка, виражена у грошах за поточним курсом.

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)