АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Виконайте завдання

Читайте также:
 1. IV. Домашнє завдання
 2. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 3. V. Оголошення домашнього завдання.
 4. V. Оголошення домашнього завдання.
 5. VI. Домашнє завдання
 6. VIІ. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ «ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС»
 7. А.Тестові завдання (зберігаються на кафедрі)
 8. АНАЛІТИЧНО-СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ
 9. Будьте дуже уважні, на вас чекають пригоди та складні завдання. Мавпочка Чі- Чі- Чі».
 10. Варіанти тем рефератів для виконання завдання 1
 11. Види, рівні та основні завдання моніторингу

1. Відкрийте будь-який текстовий документ (наприклад, Тема 6\3авдання 6.4\3paзок.doc). Відформатуйте символи абзаців тексту за указаними форматами. Збережіть документ у файлі з іменем вправа 6.4.1.doc у власній папці.

2. Відкрийте указаний учителем файл (наприклад, Тема 6\3авдання 6.4\3pa30K.doc). Відформатуйте символи абзаців тексту за вказаними форматами. Збережіть файл текстового документа у власній папці з іменем вправа 6.4.2.doc.

3. Побудуйте схему класифікації властивостей символів.

4. Відкрийте будь-який текстовий документ (наприклад, Тема 6\3авдання 6.4\зразок.с1ос). Відформатуйте абзаци даного тексту за указаними в таблиці значеннями властивостей. Збережіть документ у файлі з іменем вправа 6.4.4.doc у власній папці.

5. Відкрийте указаний учителем текстовий документ (наприклад, Тема 6\3авдання 6.4\зразок.dос). Відформатуйте абзаци даного тексту за вказаними в таблиці значеннями властивостей. Збережіть файл текстового документа у власній папці з іменем вправа 6.4.5.doc.

6. Побудуйте схему класифікації властивостей абзаців.

7. Відкрийте будь-який текстовий файл (наприклад, Тема 6\3авдання 6.4\зразок 6.4.7.doc) та:

а) установіть для першого слова тексту такі значення властивостей символів: розмір - 14 пт, з тінню, колір символів - синій, колір фону - жовтий;

б) скопіюйте цей формат для перших слів кожного абзацу;

в) для всіх дат в тексті встановіть такий формат: шрифт - Book Antiqua, напівжирний курсив, розмір - 14, колір - чорний;

г) збережіть документ у папці Мої документи.

8. Відкрийте текстовий документ Тема 6\3авдання 6.4\вправа 6.4.8.doc. Відформатуйте текст за наданим зразком. Збережіть файл текстового документа у папці Мої документи.

9. За допомогою Довідки з'ясуйте, що таке буквиця та яким чином її можна вставити в текст. У текстовому документі файлу Тема 6\Завдання 6.4\зразок.doc перший символ кожного абзацу оформіть буквицею, розмір якої 2 рядки, шрифт - Monotype Corsiva. Збережіть документ у файлі у власній папці.

10. Дослідіть, яке призначення команди Очистити => Формати. Поясніть, в яких випадках її зручно використовувати?

11. Створіть два нових текстових документи за наданими зразками (вправа 6.4.11-1.doc та вправа 6.4.11-2.doc). Збережіть файли у власній папці.

12. Знайдіть додаткову інформацію про правила оформлення ділових паперів. З'ясуйте, які існують вимоги до форматування символів і абзаців.

8. Типові питання до уроку.

1. Що таке формат об'єкта? Як називається операція зміни формату об'єкта?

2. Поясніть, у чому полягає процес форматування тексту.

3. Які властивості має текстовий об'єкт символі Які значення вони можуть приймати?

4. Для запису математичних або хімічних виразів часто використовують верхні та нижні індекси, наприклад х і Н2О. Як їх увести?

5. Автор деякого документа ввів заголовок тексту, в якому символи відокремив пропусками для збільшення відстані між ними. Чи правильно він зробив? Що ви йому порадите?

6. Деяке слово потрібно обов'язково розмістити в даному рядку тексту, а воно там не вміщується. Як ви діятимете в цій ситуації?

7. У списку розмірів символів можна вибрати тільки вказані значення. Як бути, коли потрібного значення немає? За допомогою яких засобів форматування можна це зробити?

8. Які властивості має текстовий об'єкт абзац? Які значення вони можуть приймати?

9. Для чого використовується горизонтальна лінійка при форматуванні абзаців?

10. Як встановити колір фону для текстового фрагменту у Word 2003?

11. Назвіть засоби текстового процесора Word 2003, які можна використати для форматування символів і абзаців. Опишіть, як ними користуватися.

12. Як можна прискорити процес форматування тексту, в якому часто зустрічаються фрагменти з однаковим форматом?

Домашнє завдання.

1. Підручник: параграф 29.

2. Вміти дати відповіді на запитання до уроку.

3. Відпрацювати навички редагування текстів у тестовій системі “WCorrect” “Вставити пропущений”.

4. Виконати практичні завдання № 3, 6, 9-12.

 

...

1 | 2 | 3 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)