АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

АНАЛІТИЧНО-СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ

Читайте также:
 1. IV. Домашнє завдання
 2. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 3. V. Оголошення домашнього завдання.
 4. V. Оголошення домашнього завдання.
 5. VI. Домашнє завдання
 6. VIІ. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ «ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС»
 7. А.Тестові завдання (зберігаються на кафедрі)
 8. Будьте дуже уважні, на вас чекають пригоди та складні завдання. Мавпочка Чі- Чі- Чі».
 9. Варіанти тем рефератів для виконання завдання 1
 10. Види, рівні та основні завдання моніторингу
 11. Виконайте завдання

Ситуація 1.Компанія «Нестле» нараховує 421 підприємство, які знахо­дяться у багатьох країнах світу і забезпечують обсяг продажу на суму більше 32 млрд. дол. США. На долю Європи, Північної Америки та інших країн доводиться 46, 27 і 27% відповідно. При такому географічному розміщенні операцій «Нестле» керу­ється чіткою політикою розвитку компанії і визначення ролей керівників штаб-квартири і філіалів.

Наприклад, на початок 90-х років «Нестле» зменшило свою залежність від імпорту шоколаду, змінивши асортимент і від країн "третього світу" перевівши частину своїх філіалів у Північну Америку. Для збереження контролю над компанією персо­нал штаб-квартири приймає рішення по всіх надбаннях, а також науковим дослідженням в центрах, що знаходяться на території Швейцарії. Виконання цих функцій забезпечується притоком готівки з кожного географічного регіону на адресу головної компанії. По суті справи, «Нестле» намагається перемістити у Швейцарію майже всю готівку, а вже тут спеціалісти вирішать, в якій валюті її зберігати і в які країни направляти.

Штаб-квартира займається також вивченням стану товарних ринків і керує обсягами і цінами закупівель товарів у зв'язку з сильною залежністю від впровадження на ринок нових видів продукції, які нерідко стають прибутковими тільки через декілька років, компанія повинна добиватися збереження прибутковості за рахунок добре освоєних видів продукції, достатніх для мобілізації необхідних засобів. Якщо протягом розумного періоду нова продукція не стає прибутковою, або якщо завершу­ється цикл рентабельності продукції, чи виявиться, що збутовий потенціал низький, керівництво приймає рішення про припинення фінансування.

Дослідження по нових видах продукції централізовані, а мар­кетингова політика має тенденцію до децентралізації і деле­гована регіональним керівникам. Так, якщо продукція поступає на ринок, то керуючі на місцях мають право пристосовувати її до місцевого ринку до того часу, поки керівництво компанії не вирішить, що ці зміни є надмірними і загрозливими. Один з найбільш ходових продуктів «Нестле» - розчинна кава марки «Нескафе» - має склад і колір, індивідуальний для кожної країни.

Прийнята в «Нестле» політика розширення базується, головним чином, на системі придбання інших фірм. Така політика базується на твердженні, що доцільніше укорінюватися на висококонкурентний ринок шляхом купівлі вже функціонуючих на ньому фірм та інвестування в них необхідних коштів, ніж створювати нові підрозділи. Наприклад, після придбання фірми «Штоуфер Фуде» «Нестле» вперше стала власником готелів, а купівля англійської фірми «Роунтрі» дала можливість «Нестле» виробляти і реалізовувати батончики «Кіт Кет» та інші цукерки. Масштаби діяльності «Нестле» в США дозволили їй створити розгалужену сітку супермаркетів, через які проходить майже увесь збут її продукції на американському ринку.

Завдання

1. Визначте місію і напрямки реалізації цілей компанії «Нестле».

2. В чому ви бачите конкурентні переваги компанії?

3. Які стратегії використовує у своїй діяльності «Нестле»?

Ситуація 2.Корпорація «Сірс, Робак енд компані» втратила свою конкурентноздатність і зіткнулася з тим, що спостерігачі називають кризою іміджу марки фірми. Роздрібна торгівля витримувала велику конкуренцію. Покупці витрачали все меншу долю своїх доходів на товари тривалого користування, такі як побутові прилади та меблі, де «Сірс» традиційно займала сильні позиції. Між тим «Сірс» повільно реагувала на необхідність модернізувати ту частину своєї діяльності, котра пов'язана з товарами повсякденного користування. Намагання збільшити продаж шляхом зменшення цін не призвело до значного росту обсягу продажу, але вплинуло на зменшення прибутку. Прийшов час оживити торгову базу, покращити прибутковість і перевести «Сірс» на нові види діяльності, де можливо використати її традиційно сильні сторони.

Разом з деякими іншими змінами керівництво «Сірс» вирішило диверсифікувати діяльність фірми і проникнути в нові області підприємництва. Однією з перших дій було створення корпоративного кабінету по стратегічному плануванню, в склад якого ввійшли керівники відділів торгівлі, страхування та нерухомого майна.

На початку обговорення було багато суперечок відносно напрямків майбутнього розвитку компанії, тому комітет для вироблення стратегій диверсифікації розробив систематичний процес вивчення та оцінки.

Цей процес включав вивчення цілих галузей з метою виявлення потенційних можливостей їх росту і прибутковості та включив аналіз того, як «Сірс» може внести в нову дію свої специфічно сильні елементи - репутацію, маркетинг чи фінансову міцність. Комітет визначив орієнтири, які відносяться до величини галузі, потенційного обсягу продажу і прибутку, відрізку часу, необхідного для того, щоб «Сірс» став основним фактором. Крім цього, новий бізнес повинен орієнтуватися на споживача і бути таким, в якому репутація «Сірс» стала конкурентною ознакою. І нарешті, цей бізнес повинен бути чимось таким, що могло впровадитися на національному рівні при допомозі сотень магазинів роздрібної торгівлі, які знаходилися по всій країні. Якраз ці систематичні зусилля привели до рішення фірми «Сірс» зосередитися на фінансових послугах для споживача, тому вона зараз називається «Сірс Файнешенел Нетуорк» (фінансова сітка «Сірс»). «Сірс» володіла багатьма прикметами організацій фінансового обслуговування споживачів завдяки своїм 26 млн. активних рахунків з розрахунком за кредитними картками.

Питання

1. Як ви вважаєте, чи змінили «Сірс» свою місію?

2. Які цілі переслідувала «Сірс», вносячи зміни в свою діяльність?

3. Визначте стратегії компанії.

Ситуація 3. Можливість будувати глобальні плани на майбутнє компанії «Форд» одержала зовсім недавно. В 1991-1992 роках компанія несла великі збитки і тільки в наступному році знову стала працювати з прибутком. Перший квартал 1994 р. показав, що результати покращуються. Обсяг досяг 34,8 млрд. дол. (ріст на 4,4 млрд. дол.). Починала приносити перші успіхи почата компанією «Форд» гігантська програма під назвою "Форд-2000". Головний її натхненник - президент фірми Алекс Тротман. Її ціль в самому загальному вигляді - перетворити розрізнені і діючі самостійно підрозділи компанії по всьому світу в єдиний організм і добитися за рахунок цього зниження витрат на 2 млрд. дол., присутність в усіх секторах світового автомобіль
ного ринку і більш гнучкого реагування на його вимоги.

Зміст програми «Форд-2000» - "універсальність" і відступ від старого принципу виробництва автомобілів, що призначаються для окремих ринків. Тепер компанія планує випускати моделі, котрі (можливо, з незначними змінами) можуть продаватися і в Старому і в Новому Світі та в Азії. Завдяки цій програмі ком­панія значно скоротить витрати не тільки на розробку нових автомобілів, але й на їх виробництво.

Говорити про результати програми поки що рано, але вже очевидно, що її пріоритет - орієнтація на весь світ. Програма «Форд-2000» міняє всю структуру фірми. Президент компанії Алекс Тротман назвав її найбільшою переробкою за всю історію компанії.

Алекс Тротман керує компанією «Форд» близько п'яти років. 3 його приходом значно змінилася її політика. Він започаткував
співробітництво між материками: американські та європейські
розробники спільно займалися шляховими дредноутами та
мікролітражками.

Головне завдання - подолати бар'єр між американськими та європейськими ринками. При чому мова йде не тільки про конкретні моделі, але і всю структуру виробництва. Для цього «Форд» створив п'ять центрів (4 - в США і 1 - в Європі), кожний з яких займається одним типом машин. В спеціалізації центрів враховується смаки місцевого ринку. Американські центри відповідають за традиційно популярні на місцевому ринку великі седани, пікапи, міні-вени, а європейській центр (він базується однозначно в Англії та Німеччині) - за передньопривідні автомобілі малого та середнього класу. Цей сегмент світового авторинку росте зараз скоріше за інші і вже становить 25 млн. машин на рік.

Програма «Форд-2000» дозволить компанії значно швидше реагувати на потреби регіональних ринків.

В 1995 році проект «Форд-2000» розповсюджується на Азію і Латинську Америку, а перші дійсно світові моделі почали випускатися з кінця 1997 року. Планується, що до кінця тисячоліття програма дозволить компанії економити 2-3 млрд. дол.

Другий акцент в теперішній діяльності компанії «Форд» - перенесення активності за океан. Збільшення прибутків пояснюється, перш за все, європейською діяльністю фірми, при цьому Північній Америці результати діяльності компанії майже не змінилися.

Завдання

1. Як можна характеризувати компанію «Форд» з точки зору її взаємодії з зовнішнім середовищем?

2. Визначте тип стратегії компанії і дайте йому характеристику.

3. Які загрози на європейському ринку можуть чекати в майбутньому?


Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)