АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь. 1. Що не належить до факторів, які визначають характер кри­вої сукупного попиту?

Читайте также:
 1. Виберіть тільки одну правильну відповідь.
 2. Виховання волі в процесі занять фізичними вправами.
 3. ВКАЖІТЬ НЕПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ: Які є види статусів?
 4. Вправа 10. Утворіть множину наступних іменників: Зробіть переклад.
 5. Вправа 2. Визначте єдину правильну відповідь.
 6. Вправа 2. Відредагуйте подані словосполучення та речення
 7. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 8. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 9. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 10. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 11. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.

1. Що не належить до факторів, які визначають характер кри­вої сукупного попиту?

а) ефект прибутку;

б) ефект відсоткової ставки;

в) ефект багатства;

г) ефект імпортних закупівель.

 

2. За якої умови графік сукупної пропозиції має вигляд прямої вертикальної лінії?

а) повне задоволення наявного попиту;

б) досягнення повної зайнятості;

в) відсутність стимулів для подальшого збільшенняобсягів вироб­ництва;

г) наявність адміністративних обмежень подальшого зростання вироб­ництва.

 

3. Який фактор не належить до нецінових детермінант сукупного попиту?

а) фінансові та фізичні активи;

б) податки;

в) підвищення цін на енергоносії;

г) очікуваний прибуток від інвестицій.

 

4. Яке з перерахованих явищ може вплинути на величину сукупного попиту?

а) очікування споживачів;

б) зміна загального рівня цін;

в) зростання цін на імпортовану нафту;

г) зміна валютного курсу.

5. Курс національної валюти України щодо російського карбованця зріс. Як це позначиться на сукупному попиті в Україні?

а) він знизиться;

б) він зросте;

в) він залишиться незмінним;

г) усі відповіді неправильні.

 

6. Якого впливу зазнає сукупний попит в Україні при досягненні значного приросту національного доходу в Казахстані, якщо ці країни є торговими партнерами?

 

а) попит знизиться;

б) попит зросте;

в) попит залишиться незмінним;

г) зміниться тільки обсяг попиту.

 

7. До нецінових факторів сукупної пропозиції можна віднести зміну:

 

а) курсу валюти;

б) національного доходу країн-торговельних партнерів;

в) податків;

г) застосування більш прогресивних технологій у виробництві.

8. Яке визначення точніше відображає суть категорії „сукупна пропозиція”?

а) це загальний обсяг виробництва матеріальних благ і послуг за відповідний проміжок часу;

б) це реальнийобсяг виробництва при будь-якому можливому рівні цін;

в) це максимальний обсяг виробництва, який досягається в умо­вах повної зайнятості;

г) це загальний обсяг виробництва, який досягається при опти­мальному використанні наявних у суспільстві ресурсів.

 

9. Підвищення ставки відсотку, що спричиняється зростанням рівня цін називають ефектом:а) Пігу;

б) Кейнса;

в) Хікса;

г) Самуельсона.

10. Дія якого фактора не може змінити положення кривої на графіку сукупної пропозиції?

а) зростання продуктивності суспільної праці;

б) зниження загального рівня цін;

в) збільшення державних дотацій підприємствам;

г) усі відповіді неправильні.

11. Впровадження нових., більш досконалих технологій викличе зміщення кривої АD:

 

а) вправо;

б) уліво;

в) не змінить положення кривої;

г) усі відповіді неправильні.

12. Падіння реальної вартості акцій незалежно від рівня інших цін є прикладом:

а) цінових детермінант AD;

б) цінових детермінант AS;

в) нецінових детермінант AD;

г) ефекту багатства.

 

13. Якщо національна економіка досягла повної зайнятос­ті, а обсяг сукупного попиту зростає, то це приводить до появи:

 

а) дефляційного розриву;

б) інфляційного розриву;

в) дефіциту державного бюджету;

г) стагфляції.

 

14. Яке з поданих тверджень неправильне?

а) інтеграція країни у світову економіку забезпечує ефективніше використання ресурсів, і крива AS на графіку сукупної пропозиції пе­реміщується вправо;

б) несприятливе макросередовище переміщуватиме криву короткострокової сукупної пропозиції вліво;

в) очікування високої інфляції в майбутньому підви­щує сукупний попит сьогодні;

г) усі відповіді неправильні.

 

15. Який із чинників переміщуватиме криву сукупного попиту вліво?

а) очікування зменшення реальних доходів у майбутньому;

б) зменшення податків на доходи фізичних осіб;

в) підвищення темпів економічного зростання в інших країнах, що є торговельними партнерами даної держави;

г) зростання реальної вартості фінансових активів і нерухомого майна.

 

16. Якого явища не може відображати переміщення кривої сукупного попиту уздовж кривої сукупної пропозиції?

а) підвищення цін і зростання реального ВВП одно­часно;

б) підвищення цін без зростання реального ВВП;

в) зростання реального ВВП без підвищення цін;

г) підвищення цін і зниження реального ВВП одночасно.

17. Який чинник переміщуватиме криву довгострокової сукупної пропозиції вліво?

а) зростання кількості трудових ресурсів;

б) підвищення мінімальної заробітної плати;

в) збільшення обсягу капіталу, яким володіє національна економіка;

г) підвищення ефективності виробництва.

 

18. У довготерміновому періоді крива AS має вигляд:

а) вертикальної лінії;

б) горизонтальної лінії;

в) лінії, що має спадний характер;

г) усі відповіді неправильні.

 

19. Класичний варіант кривої AS передбачає, що в довгостроковому періоді зміна сукупного попиту:

а) впливає на обсяг випуску, а не на рівень цін;

б) впливає на рівень цін, а не на обсяг випуску продукції;

в) не впливає на рівень цін і випуску;

г) впливає як на рівень цін, так і на випуск.

 

20. Негативний шок пропозиції (наприклад, зростання цін на енергоносії) у короткостроковому періоді викликає:

 

а) зростання цін та обсягу випуску продукції;

б) зростання цін і зниження обсягу випуску продукції;

в) падіння цін та обсягу випуску продукції;

г) падіння цін і зростання випуску продукції.

 

21. Очікування споживачами підвищення реальних майбутніх доходів переміщує криву сукупного попиту:


 

а) вгору;

б) уліво;

 

в) вправо;

г) крива не зміщується.


 

22. Які наслідки спостерігаються при зниженні податкових надходжень до бюджету?

а) збільшується можливість державних витрат;

б) крива сукупного попиту переміщується вправо;

в) зменшується можливість державних витрат, крива сукупного попиту зміщується вправо;

г) зменшується можливість державних витрат, крива сукупного попиту зміщується вліво.

23. Яке з поданих суджень є помилковим?

а) крива сукупного попиту має від’ємний нахил;

б) рівновага на кейнсіанському відрізку кривої AS встановлюється при незмінному рівні цін;

в) зміна експортно-імпортних потоків не відобразиться на значенні чистого експорту;

г) крива AS складається з трьох відрізків.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)