АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Визначте виконавчий документ, на підставі якого провадиться виконання рішення господарського суду

Читайте также:
 1. III. Виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення
 2. III. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ .
 3. IV Розділ. Тести на Нью-Йоркську Конвенцію про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень
 4. VI. Методичні вказівки щодо виконання індивідуальних завдань.
 5. VІ. Виконання практичної роботи. Інструктаж з техніки безпеки.
 6. Автоматизація виконання обчислень
 7. Агентський договір: зміст, виконання та припинення
 8. Акціонерним є товариство, статутний капітал якого поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості.
 9. б) Визначте обсяг продукції, при якому граничні витрати будуть мінімальними.
 10. Б. ПРО ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
 11. Варіанти тем рефератів для виконання завдання 1
 12. Вдосконалення господарського законодавства

Судочинство в господарських судах.

1. Які спори, що підвідомчі господарським судам, може бутипередано сторонами на вирішення третейського суду?

1) будь-які спори, крім спорів про визнання недійсними актів, а також спорів, що виникають при укладанні, зміні, розірванні та виконанні господарських договорів, пов’язаних із задоволенням державних потреб;

2) будь-які спори, якщо це вважає потрібним одна із сторін;

3) будь-які спори, якщо це вважають потрібним дві сторони в справі;

4) будь-які спори, крім спорів, що виникають при укладанні, зміні, розірванні та виконанні господарських договорів, пов’язаних із задоволенням державних потреб.

У який строк суддя виносить ухвалу про порушення провадження у справі після прийняття позовної заяви?

1) не пізніше трьох днів з дня надходження позовної заяви;

2) не пізніше десяти днів;

3) не пізніше одного місяця;

4) не пізніше трьох місяців.

3. Справи про визнання актів недійсними розглядаються господарськими судами за місцезнаходженням… .

1) відповідача;

2) позивача;

3) відповідача або позивача;

4) прокурора, який бере участь у справі.

4. Апеляційна скарга подається на рішення місцевого господарського суду протягом … з дня його оголошення господарським судом.

1) десяти днів;

2) п’яти днів;

3) двадцяти днів;

4) одного місяця;

Які вимоги, визначенні в апеляційній скарзі, не розглядаються в апеляційному суді?

1) не розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції;

2) усі вимоги, визначені особою, яка подала касаційну скаргу, має бути розглянуто;

3) не розглядаються вимоги, що входять за межі змісту апеляційної скарги (позову);

4) не розглядаються тільки ті додаткові вимоги, проти яких інша сторона в справі.

6. Касаційна скарга подається до Вищого господарського суду України… .

1) через апеляційний господарський суд, який прийняв оскаржувану постанову;

2) через місцевий господарський суд;

3) через місцевий чи апеляційний господарський суд, який прийняв оскаржуване рішення або постанов;

4) безпосередньо зацікавленою стороною в справі.

7. Касаційну скаргу може бути подано протягом … з дня набрання рішенням місцевого господарського суду чи постановою апеляційного господарського суду законної сили.1) двадцяти днів;

2) одного місяця;

3) трьох місяців;

4) шести місяців.

8. Строк розгляду справи Верховним Судом України не може перевищувати … з дня відкриття провадження у справі.

1) одного місяця;

2) десяти днів;

3) двох місяців;

4) трьох місяців.

9. Господарський суд може переглянути прийняте ним судове рішення, яке набрало законної сили, за нововиявленими обставинами, що мають … .

1) істотне значення для справи, що не були і не могли бути відомі заявникові;

2) будь-яке значення для справи і не могли бути відомі заявникові;

3) істотне значення для справи, що не були відомі суду;

4) істотне значення для справи і не повинні бути відомі суду.

Визначте виконавчий документ, на підставі якого провадиться виконання рішення господарського суду.

1) наказ господарського суду;

2) ухвала місцевого або апеляційного господарського суду;

3) постанова Вищого господарського суду України;

4) розпорядження територіального господарського апеляційного суду.

11. Підсудність справ за участю іноземних суб’єктів господарювання визначається нормами … .

1) Господарського процесуального кодексу України, законами або міжнародними договорами;

2) Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»;

3) Господарського процесуального кодексу України;

4) Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)