АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Смирнова Т.С. Правове регулювання місцевого самоврядування в Україні. - Київ: КМ Академія, 2001. - 262 с

Читайте также:
 1. II. Світовий освітній простір і система освіти в Україні.
 2. Альтернативні теорії макроекономічного регулювання
 3. Антимонопольне законодавство в Україні.
 4. Антропогенез і регулювання стосунків
 5. Банкрутство як правовий механізм регулювання підприємницької діяльності
 6. Бідність, її причини та показники. Соціальна політика держави як політика регулювання доходів.
 7. Блок 8-23. ГЕОЕКОЛОПЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ.
 8. Валютна політика України в сучасних умовах. Органи валютного контролю в Україні.
 9. Велика Британія: політика державного регулювання
 10. Вибір моделей макроекономічної політики в Україні.
 11. Види транспорту в Україні. Єдина транспортна система України
 12. Вопрос Основні положення досудового врегулювання господарського спору.

33. Куйбіда В.С. Принципи і методи діяльності органів місцевого самоврядування: Монографія. – К.: МАУП, 2004. – 432 с.

34. Кузнецов С.П. Природа влади на місцевому рівні // Державна влада і місцеве самоврядування. – 2004. - № 1. – С. 4.

35. Тодика О. Правова політика держави щодо органів місцевого самоврядування в аспекті реалізації народовладдя // Правничий часопис Донецького університету. – 2004. - № 1 (11). – С. 9 –15.

36. О. Бориславська. Конституційно-правові засади місцевого самоврядування в Україні: проблеми реалізації // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2004. – № 39. – С. 187-193

37. Василенко В.Н. Розподіл компетенції (повноважень) між органами державної влади і органами місцевого самоврядування // Регіональне (обласне) самоврядування: Сб. наук. пр. / НАН України. Ін-т економіко-правових досліджень; Редкол.: Мамутов В.К. і ін. – Донецьк: Південний схід, Лтд, 2005. – 166 с.

38. Литвин В. Конституційна реформа і першочергові пріоритети державного будівництва в Україні // Голос України. – 2005. – 25 червня.

39. Лесик А. Місцеве самоврядування – найслабкіша ланка влади // Юридичний вісник України. – 2005. – 7 - 13 травня.

40. Литвин В. Вітчизняному самоврядуванню – чітку стратегію // Голос України. – 2005. – 11 травня.

41. Любченко П. Конституційне регулювання статусу громад: порівняльний аналіз // Вісник Академії правових наук. – 2005. - №2 (41). – С. 83 - 92.

42. Борденюк В. Децентралізація державної влади і місцевого самоврядування: поняття, суть і форми // Право України. – 2005. - №1. – С. 21 – 25.

43. Борденюк В. Деякі аспекти системного підходу до співвідношення механізму (апарату) держави та місцевого самоврядування // Юридична Україна. - 2005. – №2. – С. 4-12.

44. Олуйко В. Центром адміністративно-територіальної реформи повинна стати людина // Голос України. – 2005. – 23 квітня.

45. Борденюк В. Деякі аспекти співвідношення системи органів виконавчої влади та виконавчих органів місцевого самоврядування // Юридична Україна. – 2005. - №5. – С. 16-23.

46. Мороз А. Адмінреформа – це знищення сіла // Голос України. – 2005. – 22 червня.

47. Журавський В. Реформа адміністративно-територіального устрою: підводні течії і каміння // Юридичний вісник України. – 2005. – 2-8 липня.

48. Журавський В. Питання реформування місцевого самоврядування в Україні // Право України. – 2005. - № 11. – С. 24.

49. Делія Ю. Місцеве самоврядування як право територіальної громади // Право України. – 2005. - № 5. – С. 45 - 49.

50. Найбільший дефіцит – ефективна влада. Її не буде без місцевого самоврядування і народовладдя // Голос України. – 2005. – 22 лютого.

51. Горбунова Е., Королюк В. Віддати владу громадам! // Голос України. – 2005. – 28 квітня.

52. Любченко П. Політична активність громадян – один з основних факторів розвитку місцевого самоврядування // Правничий часопис Донецького університету. – 2005. - № 1 (13). – С. 18 – 24.

53. Чернега Р. Проблематика участі громадян у місцевому самоврядуванні в класичних та сучасних наукових дослідженнях // Юридична Україна. – 2005. – №1. – С. 8-12.

54. Чернега Р. Місцеве самоврядування в Україні неможливе без участі у ньому громадян // Юридична Україна. – 2005. - №2. – С. 12-19.

55. Чернецька О. Теоретичні основи та юридична природа мандата депутата місцевої ради // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – №4. – С. 92-95.

56. Королюк В. Виключно референдумом вирішуються питання про зміну території // Голос України. – 2005. – 11 травня.

57. Журавський В. Новий закон про місцеві вибори: переваги і недоліки // Голос України. – 2005. – 24 травня.

58. Загуменник В., Гуреїв О. Порівняльний аналіз законодавства про вибори депутатів до органів місцевого самоврядування // Право України. – 2005. – №10. – С. 7-10.

59. Любченко П. Переваги і недоліки пропорційної виборчої системи при формуванні місцевих рад // Право України. – 2005. - № 8. – С. 11 –16.

60. Васьковська О. Актуальні проблеми права на збори, мітинги, походи та демонстрації в Україні // Право України. – 2007. - №-8 – С. 74

61. Величко В.О. Конституційно-правовий статус місцевих державних адміністрацій в Україні. – Харків: Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого, 2005.

62. Мащенко М. Господарська діяльність з управління майном як перспективна форма управління комунальною власністю / Господарське законодавство України: практика вживання і перспективи розвитку в контексті європейського вибору: Зб. наук. тр. / НАН України. Ин-т економико-правових досліджень; Редкол.: Мамутов В.К. і др. – Донецьк: Юго-Восток, ЛТД, 2005. – С. 315 – 320.

63. Апанесенко К. Генезис правового інституту комунальної власності в Україні // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - №9. – С. 52-55.

64. Гриджук Д. Інвестиції – в місцевий бюджет: згадайте про муніципальний заїм // Голос України. – 2005. – 27 травня.

65. Солодухин Г. До питання про комунальні ціни / Господарське законодавство України: практика вживання і перспективи розвитку в контексті європейського вибору: Зб. наук. тр. / НАН України. Ин-т економико-правових досліджень; Редкол.: Мамутов В.К. і др. – Донецьк: Юго-Восток, ЛТД, 2005. – С. 364 – 369.

66. Устименко В. Право власності територіальної громади на фінансови ресурси / Господарське законодавство України: практика вживання і перспективи розвитку в контексті європейського вибору: Зб. наук. тр. / НАН України. Ин-т економико-правових досліджень; Редкол.: Мамутов В.К. і др. – Донецьк: Юго-Восток, ЛТД, 2005. – С. 279 – 284.

67. Хачук К.Д. Поняття і ознаки організаційно-господарських повноважень органів місцевого самоврядування / Господарське законодавство України: практика вживання і перспективи розвитку в контексті європейського вибору: Зб. наук. тр. / НАН України. Ин-т економико-правових досліджень; Редкол.: Мамутов В.К. і др. – Донецьк: Юго-Восток, ЛТД, 2005. – С. 252 – 256.

68. Чумакова О. Механізм вдосконалення господарської діяльності органів місцевого самоврядування (деякі правові аспекти) / Господарське законодавство України: практика вживання і перспективи розвитку в контексті європейського вибору: Зб. наук. тр. / НАН України. Ин-т економико-правових досліджень; Редкол.: Мамутов В.К. і др. – Донецьк: Юго-Восток, ЛТД, 2005. – С. 570 – 574.

69. Маліновській А., Чалий А. Зміна статусу спеціальних економічних зон: логіка права або верховенство доцільності? // Дзеркало тижня. – 2005. – 1 липня.

70. О. Прієшкіна. Децентралізація державної влади та розширення прав місцевого самоврядування: проблеми й перспективи // Право України. – 2006. – № 11. – С. 26 – 29.

71. Апанасенко К. Комунальний сектор економіки: генезис, зміст та значення поняття // Право України. – 2006. – № 3. – С. 51 – 54.

72. Г.Падалко. Функції Української держави у сфері місцевого самоврядування та їх конституційно-правові основи// Право України. – 2006. – № 11. – С. 22 – 25.

73. Ославський М., Козлів М. Правові проблеми визначення природи місцевого самоврядування // Юридична Україна. – 2006. - №2. – С. 26 - 34.

74. Лукашова В. Європейські принципи управління в системі місцевого самоврядування: Організаційно-правові аспекти // Право України. – 2006. - №8. – С. 123 – 126.

75. Кравчук О. Адміністративно-правове регулювання внутрішньої організації місцевого самоврядування // Юридична Україна. – 2006. - № 3. – С. 27-34.

76. Янюк Н., Боріславська О. Правове регулювання взаємодії місцевого самоврядування і місцевих державних адміністрацій: проблеми делегування повноважень // Право України. – 2006. - № 6. – С. 19-25.

77. Янюк Н., Боріславська О. Правове регулювання взаємодії місцевого самоврядування і місцевих державних адміністрацій: проблеми делегування повноважень // Право України. – 2006. - № 6. – С. 19-25.

78. Папанова В. Проблеми самоорганізації населення в Україні // Підприємництво, господарство і право. – 2006. - №7. – С. 15-20.

79. Журавель Я. Щодо питання про участь не громадян у здійсненні місцевого самоврядування // Право України. - 2006. - № 8. – С. 75 – 78.

80. Калиновський Б. Значення принципу субсидіарності для демократизації інституційної системи поділу влади в Україні. // http://www.democracy.kiev.ua/publications/collections/conference_2006/section_9/Kalynovsky.rtf

81. Журавель Я. Проблеми призначення виборів до органів місцевого самоврядування // Підприємництво, Господарство і Право. – 2007. - №8 - С. 100

82. Бойко І. Розвиток європейських традицій місцевого самоврядування на Галичині (XIV – XVI ст.) // Право України. – 2007. - № 5 – С. 4.

83. Кузьменко О. Дотримання принципів бюджетної системи України у сфері між бюджетних відносин. // Право України. – 2007. - №5 – С. 85

84. Устименко В., Джабраилов Р. Правове регулювання банкрутства комунальних підприємств // Право України. – 2007. - №5 – С. 50

85. Журавель Я. Класифікація органів місцевого самоврядування // Підприємництво, Господарство и Право. – 2007. - № 4 – С. 61

86. Солодухін Г. Правове регулювання порядку встановлення тарифів на комунальні послуги: постановка проблеми // Підприємництво, Господарство і Право. - 2007. - № 1. – С. 95

87. Рахманова Т. Питання реформування місцевих органів влади // Право України. – 2007. - № 4 – С. 22

 

 


2.2.3. Модульне планування

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)