АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Оберіть правильну відповідь. 2. Який принцип місцевого управління переважає в країнах континентального права:

Читайте также:
 1. Виберіть тільки одну правильну відповідь.
 2. ВКАЖІТЬ НЕПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ: Які є види статусів?
 3. Вправа 2. Визначте єдину правильну відповідь.
 4. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 5. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 6. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 7. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 8. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 9. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 10. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 11. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 12. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.

2. Який принцип місцевого управління переважає в країнах континентального права:

а. «позитивного» регулювання;

б. «негативного» регулювання;

в. «регіонального» регулювання;

г. «територіального» регулювання.

 

3. Які податки в Німеччині відносяться до більш значних, які разом складають більше 90 % загальної суми податкових надходжень громади:

а) Промисловий податок і податок на землю;

б) Податок з купівлі й податок на прибуток;

в) Податок на нерухомість і рекламу;

г) Податок на прибуток і на рекламу.

 

4. Які види субсидій, зазвичай, розрізняють:

а) Загального й спеціального призначення;

б) Місцевого й регіонального призначення;

в) Місцевого й центрального призначення;

г) Соціального й економічного призначення.

 

5. Вставте пропущені слова: Основними методами муніципальної діяльності є ...……… , ………...... і безпосереднє керівництво муніципальним майном, підприємствами й установами.

а. Регулювання, контроль;

б. Ведення, обслуговування;

в. Поширення, придбання;

г. Делегування, охорона.

 

6. Система рад діє в:

а) Країнах ліберального режиму;

б) Країнах демократичного режиму;

в) Країнах монархічного режиму;

г) Країнах тоталітарного режиму;

д) Країнах ліберально-демократичного режиму;

 

7. Основними територіальними колективами Франції є:

а) Регіони, департаменти, муніципалітети;

б) Регіони, департаменти, комуни;

в) Регіони, комуни, громади;

г) Регіони, громади, департаменти;

д) Департаменти, громади, комуни.

 

8. В іспаномовних країнах Латинської Америки й у Бразилії діє система місцевого самоврядування:

а) Іберійська;

б) Англосаксонська;

в) Радянська;

г) Німецька;

д) Континентальна.

 

9. Визначить, до якого виду відноситься система місцевого самоврядування, за якої муніципальні органи можуть здійснювати тільки ті дії, які прямо передбачені законом:

а) Романо-германська (континентальна);

б) Англосаксонська;

в) Іберійська;

г) Радянська;

д) Всі перераховані вище.

 

9. У країнах англосаксонського права важливим джерелом повноважень місцевих органів є:

а. Місцеві устави;

б. Конституція;

в. Закони;

г. Судові прецеденти.

10. Визначите систему місцевого самоврядування, при якій обрані населенням представницькі органи місцевого самоврядування є одночасно органами державної влади:

а) Радянська;

б) Англосаксонська;

в) Континентальна;

г) Іберійська;

д) Всі перераховані вище.

 

11. Визначите, до якого виду відноситься система місцевого самоврядування, при якій муніципальні органи можуть здійснювати будь-які дії, які прямо не заборонені законом і не закріплені за будь-якими іншими органами:

а) Іберійська;

б) Англосаксонська;

в) Романо-германская;

г) Радянська;

д) Всі перераховані вище.

 

12. Адміністрацію у кожній провінції в Нідерландах становлять:

а) Муніципальна Рада;

б) Провінційна Рада й провінційний виконком;

в) Провінційна рада;

г) Виконавчий орган провінції;

 

13. Формою об'єднання комун в Іспанії є:

а) Асоціації комун;

б) Трести комун;

в) Синдикати комун;

г) Магістрати.

 

14. У якій системі префекти очолюють ради й одночасно є виконавчими органами:

а) Системі рад;

б) Іберійській;

в) Континентальній;

г) Англосаксонській.

 

15. У Франції діють органи самоврядування в департаментах:

а) Муніципальні ради;

б) Магістрати;

в) Регіональні ради;

г) Генеральні ради.

 

Задачі

16. У невеликому місті, де чисельність населення не перевищує 100 тисяч чоловік відсутня рекреаційна зона для відпочинку людей, а також відсутній дитячий парк розваг, що не сприяє відпочинку населення й відновленню життєвих функцій. Відсутність дитячих розважальних і розвиваючих установ не сприяє повноцінному розвитку дітей.

Питання:

· Перерахуйте дії й заходи, спрямовані на створення рекреаційної зони органами місцевого самоврядування в Україні й Німеччині.

· Проведіть порівняльний аналіз.

 

Бібліографія

1. Закон про місцеве самоврядування Округу Колумбія та реорганізацію уряду: від 1973 р. з внесеними змінами та поправками / Палата Представників; Пер.О.О.Андрієнко. - К., 1989. -99с.

2. Європейська хартія місцевого самоврядування прийнята радою Європи 15.09.1985.

3. Всемирная Декларация местного самоуправления // Місцеве та регіональне самоврядування України. - 1994. - № 1 - 2 (6 - 7). - С. 65 – 69.

4. Шугрина Е.С. Муниципальное право: учебное пособие. - Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун­та, 1995. - С. 51-56.

5. Про місцеве самоврядування в республіці Бєларусь : закон Беларусії в редакції від 10.01.2000.

6. Конституция Российской Федерации. Комментарий / Под общей редакцией Б.Н. Топорнина, Ю.М. Батурина, Р.Г. Орехова. - М: Юрид. лит., 1994. - С. 189.

7. Гончаренко Н. Самоуправление: шведский опыт и украинские реа­Лии // Зеркало недели. - 2003.- 9-15 августа (№ 30) - С. 4

8. Вюртенбергер Т., Колиско Р. Розвиток місцевого самоврядування: до Європейських принцитв i практики.// Закон i бізнес. - 2002. - 15 червня (№ 18) - С.4.

9. Е.М. Ковешников. Муниципальное право. – Москва: Норма - Инфра, 2000.

10. Н.В. Баглай. Конституционное право зарубежных стран. – Москва: Норма - Инфра, 2000.

11. За эффективное местное самоуправление. Информационное издание для городов бывшей ГДР.-Серия А. Вып. 1190-136 с. - (Немецкий союз городов).

12. Конституционное (государственное право) зарубежных стран. В 2 т. /Отв. ред. Б.А.Страшун. - М., 1995.

13. Местное самоуправление в зарубежных странах: Информ. обзор / И. Л. Медведев и др. - М.: Юрид. лит., 1997. - 80 с.

14. Серебренников В.П. Местное управление и самоуправление во Франции. - Минск, 1981.

15. Региональное развитие России и опыт Европейского Союза. - М., «Экономика». - 2000.

16. Местное самоуправление: Европа нам поможет // Юридическая практика. - №27 (445) от 04/07/06

17. Н. В. Баглай. Конституционное право зарубежных стран. – Москва: Норма - Инфра, 2000.

18. Владимирский-Буданов М. Ф. Немецкое право в Польше и Литве. - СПб. 1868.

19. Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы. / Под редакцией В. М. Корецкого. - М., 1961.

20. Василенко И.А. Административно-государственное управление в странах Запада: США, Великобритании, Франции, Германии: Учеб. пособие. -Изд. 2-е, перераб. и доп. - М: Изд. корпорация «Логос», 2000. - 200 с.

21. Іщенко О.М. Місцеве самоврядування: світовий досвід та особливості української моделі. - К., 2003.- 602 с.

22. Черкасов А.И. Сравнительное местное управление: теория и практика. -М., 1998.

23. Пронкин СВ., Петрунина О.Е. Государственное управление зарубежных стран: Учеб. Пособие. - М.: Аспект Пресс, 2001. - 416 с.

24. Система государственного и муниципального управления: Учеб. /Под общ.ред. Г.В.Атамнчук. - М.: Изд-во РАГС, 2005. - 488 с.

25. http://www.centrasia.ru/newsA.php4?st=l 107342600

26. http://www.tacisinfo.ru/brochure/social/Preface/Preface.htm

27. http://www.vor.ru/Russia/Commentaries/commentaries_1251_601 .html

 


 

КОМУНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ:

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

 

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.011 сек.)