АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Оберіть правильну відповідь. 1. Посадові особи й органи місцевого самоврядування відповідають за :

Читайте также:
 1. Виберіть тільки одну правильну відповідь.
 2. ВКАЖІТЬ НЕПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ: Які є види статусів?
 3. Вправа 2. Визначте єдину правильну відповідь.
 4. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 5. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 6. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 7. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 8. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 9. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 10. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 11. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 12. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.

1. Посадові особи й органи місцевого самоврядування відповідають за :

а. Порушення тільки трудового законодавства;

б. Неналежне виконання фактичних функцій;

в. Неналежне виконання функцій тільки в сфері містобудування;

г. Порушення законних прав й інтересів тільки юридичних осіб.

 

2. Посадові особи й органи місцевого самоврядування НЕ відповідальні перед таким суб'єктом, як:

а. Міжнародні організації;

б. Держава Україна;

в. Фізичні і юридичні особи;

г. Територіальна громада.

 

3. Посадові особи й органи місцевого самоврядування періодично але не рідше, ніж ...…… інформують населення про виконання програм розвитку:

а) Раз на квартал;

б) Раз на рік ;

в) Раз на 5 років;

г) Два рази на рік;

 

4. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування, контроль за їх діяльністю служать ...………...... ………… місцевого самоврядування в інтересах громадян, суспільства в цілому.

а) Гарантією реалізації;

б) Правовою основою здійснення;

в) Основною формою;

г) Забезпеченню функціонування.

 

5. До загальних гарантій місцевого самоврядування відносяться:

а) Політичні;

б) Економічні;

в) Конституційні;

г) Міжнародно-правові;

 

6. До найпоширеніших випадків судового оскарження рішень органів місцевого самоврядування відносяться:

а) Введення непередбачених законодавством місцевих податків і зборів;

б) Введення обмеження на ввіз і вивіз певних товарів;

в) Введення заборони на вживання алкоголю в громадських місцях;

г) Введення спеціального режиму користування транспортним засобом;

 

7. Розташуйте в правильному порядку пункти. Дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови:

а. винесення рішення про припинення повноважень;

б. порушення головою норм Конституції України;

в. виявлення порушення представницьким органом влади;

г. розгляд питання про дострокове припинення повноважень голови.

 

8. Система гарантій місцевого самоврядування складається з таких груп, як:

а) Загальні й спеціальні;

б) Міжнародно-правові й спеціальні;

в) Загальні й конституційні;

г) Конституційні й спеціальні;

д) Політичні й економічні.

9. Які підгрупи містить група спеціальних гарантій:

а. Конституційні й політичні;

б. Міжнародно-правові й політичні;

в. Організаційно-правові й судові;

г. Політичні й організаційно- правові;

д. Конституційні й судові.

 

10. До компетенції яких судів віднесене вирішення спорів між державними органами влади, громадянами й органами місцевого самоврядування:

а. Адміністративних;

б. Конституційного;

в. Військових;

г. Карних;

д. Третейських.

 

11. Який орган здійснює правову експертизу щодо відповідності Конституції законів, проектів законів, інших актів законодавства, які вносяться на розгляд Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Президента України, а також нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим:

а) Прокуратура;

б) Суд;

в) Мін'юст;

г) Міліція;

д) Мінекономіки.

 

12. Посадові особи й органи місцевого самоврядування несуть відповідальність перед:

а. Перед державою;

б. Перед Верховною Радою України;

в. Перед Президентом;

г. Перед територіальною громадою, державою, фізичними і юридичними особами;

д. Перед міжнародними організаціями.

 

13. Дії органів і посадових осіб місцевого самоврядування, що порушують права й свободи громадян, що заподіюють збиток фізичним й юридичним особам є ...………...... для відповідальності перед фізичними і юридичними особами:

а. Умовою;

б. Підставою;

в. Причиною;

г. Приводом;

д. Мотивом.

14. Про виконання програм соціально-економічного й культурного розвитку, місцевого бюджету, з інших питань місцевого значення органи й посадові особи місцевого самоврядування звітують перед територіальною громадою про свою діяльність:

а. 1 раз у рік;

б. Не рідше 1 рази у квартал;

в. Не рідше 2 разів у рік;

г. Щомісяця;

д. 1 раз в 5 років.

 

15. Верховна Рада України здійснює ...…… контроль над діяльністю органів місцевого самоврядування:

а. Загальний;

б. Спеціальний;

в. Позасудовий;

г. Політичний;

д. Парламентський.

 

16. Припинення повноважень органа місцевого самоврядування, а також виборної посадової особи місцевого самоврядування є формою відповідальності перед:

а) Верховною Радою України;

б) Народом;

в) Територіальною громадою;

г) Перед фізичними і юридичними особами;

д) Перед державою.

 

17. Міжнародні, політичні, економічні умови, духовні засади й цінності суспільства, які забезпечують існування місцевого самоврядування - це:

а) Конституційні гарантії;

б) Загальні гарантії;

в) Спеціальні гарантії;

г) Правові гарантії;

д) Організаційні гарантії.

 

Задачі

18. Комітетом Захисту узбережжя Чорного моря від свавілля влади, ВГО «Суспільний контроль» і рядом народних депутатів України були ініційовані урядові комісії з перевірки використання земель рекреаційного й оздоровчого призначення в Одесі. Комісіями було встановлено, що за останні п'ять років площа рекреаційних й оздоровчих земель в Одесі скоротилася на 65 гектар. З карти міста зникли санаторії, будинку відпочинку, дитячі оздоровчі табори, пансіонати, профілакторії. Ці безцінні землі, так звані «золоті» території міста, які становили фонд міста-курорту, минулого, у більшості, подаровані Одеською міськрадою чиновникам міськвиконкому, депутатам міськради, народним депутатам, їхнім дружинам, дітям, прокуророві міста, прокуророві області, суддям, вищим чинам МВС, СБУ, що були самостійно організовані в різні ДСК, ЖБК, СЖБТ. Фактично на цих територіях, замість санаторіїв, будинків відпочинку вже зведені їх приватні житлові будинки. І всі ці дії були погоджені з Одеським міським головою.

Питання:

· Дайте правову оцінку діям чиновників.

 

19. Стосовно Михайлівського сільського голови К. було порушено кримінальну справу за ст.191 КК (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем).

На сесії Михайлівської сільської ради на вимогу ½ депутатів від загального складу ради було винесено питання про дострокове припинення повноважень голови сільської ради.

За звільнення К. проголосувало 20 депутатів (загальний склад ради - 30 депутатів). Таким чином, за рішенням Михайлівський сільської ради К. повноваження гр-на К. були достроково припинені.

На позачергових виборах Михайлівського сільського голови новим сільським головою був обраний М.

У цей час кримінальну справу відносно К. було закрито на підставі відсутності складу злочину.

К. звернувся до суду з вимогою про відновлення на посаді сільського голови.

Питання:

· Дайте правову оцінку ситуації.

· Яке рішення повинен прийняти суд?

 

20. Донецька міська рада ухвалила рішення щодо закриття у Петровському районі м. Донецька лікарні, що перебуває в її комунальній власності.

Прокурор, вважаючи це рішення незаконним, вніс подання про розгляд на черговій сесії ради пропозицію про скасування даного рішення. Однак рада не погодилася із цією пропозицією, обґрунтовуючи це тим, що скасувати дане рішення має право тільки Донецька обласна рада.

Прокурор направив матеріали в суд. У результаті судового розгляду даної справи, рішення ради було визнано незаконним , оскільки воно було прийнято з порушенням Конституції України й інших законів України.

У зв'язку із цим, голова Донецької обласної державної адміністрації порушив питання про дострокове припинення повноважень Донецької міської ради й проведення місцевого референдуму.

Питання:

· Дайте правовий аналіз ситуації.

· Чи є правомірними дії прокурора й голови Донецької обласної адміністрації?

21. На пленарному засіданні Артемівської міської ради було ухвалене рішення встановити для підприємств, установ й організацій, що розташовані на території міста, розмір частини прибутку, що підлягає обов'язковому зарахуванню в місцевий бюджет.

Директор приватного підприємства «Світоч» вважаючи, що дане рішення не відповідає закону, звернувся в міську прокуратуру з вимогою провести перевірку й вжити відповідних заходів. У прокуратурі йому відмовили й порадили звернутися з даним питанням до суду.

Питання:

· Назвіть повноваження органів прокуратури щодо питань місцевого самоврядування.

· Чи відповідає рішення, прийняте Артемівською міськрадою, закону?

· Вирішить дану ситуацію.

 

22. Гродовським сільським головою був установлений граничний ринковий збір, що становив 25% мінімальної заробітної плати для громадян й 5 мінімальних заробітних плат для юридичних осіб. Прокурор, вважаючи рішення Гродовського сільського голови незаконним, запропонував скасувати його на найближчій сесії. Однак рада не погодилася з такою пропозицією, мотивуючи це тим, що його дії були неправомірними.

Питання:

· Який нагляд здійснює прокуратура щодо місцевого самоврядування?

· Чи були правомірні дії Гродовського сільського голови?

· Як у даній ситуації повинен поводитися прокурор?

 

23. Територіальна громада села вирішила взяти в комунальну власність необладнаний цех з метою подальшого добудування. У зв'язку із цим пропозицію щодо передачі об'єкта права державної власності було погоджено з відповідним органом, уповноваженим управляти державним майном. Незважаючи на це, ініціатор подав пропозицію в Мінекономіки.

Мінекономіки на підставі погоджених пропозицій підготувало наказ у десятиденний строк і подало проекти відповідних рішень Кабінету Міністрів України.

Територіальна громада прийняла об'єкт права державної власності у своє керування, нікого при цьому не попередивши.

Питання:

· Проаналізуйте ситуацію.

· Чи були порушення в порядку передачі об'єктів права власності?

· Обґрунтуйте свою відповідь, посилаючись на чинне законодавство.

 

24. 23 березня 2007 року в міську раду К. прийшов лист із обласної держадміністрації, у якому йшлося про те, що невідомо яким чином місцева рада м. К. використовує кошти, отримані від земельного податку з 3000 м. кв. землі. Було відзначено, що місцева рада не може використати ці кошти без згоди облдержадміністрації, а також міський голова протягом п'яти днів повинен погодити використання зазначених коштів з головою обласної держадміністрації.

Іванов П.П. - міський голова - відповідні дії здійснювати відмовився, посилаючись на те, що дана земля перебуває в комунальній власності відповідної ради.

Питання:

· Яким чином визначається порядок використання коштів, отриманих з податку на землю, що ставиться до комунальної власності?

· Чи є правомірними відповідні вказівки голови місцевої держадміністрації?

· Дайте правову оцінку ситуації.

· Яким чином відповідна рада може себе захистити?

 

Бібліографія

1. Про статус депутатів місцевих рад: Закон України // Відомості Верховної Ради. – 2002. - №40. - С.290.

2. Избирательный кодекс Республики Беларусь // http://www.pravda.com.ua/

3. М.Курячая. Публично-правовая ответственность представительных органов и выборных должностных лиц органов местного самоуправления // Муниципальная власть. – 2005. - №5. - С. 15.

4. С.Овсянников. Мотивация участия населения в самоуправлении на примере Саратовской области // Муниципальная власть. - 2005. - №5. - С. 15

5. А.Красникова. Конституционные санкции за нарушение правового статуса субъектов местного самоуправления // Юридический вестник. – 2003. - №2. - С.79.

6. И.А. Алексеев. Муниципально-правовая ответственность представительных органов местного самоуправления (на примере субъектов Российской Федерации, входящих в состав южного федерального округа // Государственная власть и местное самоуправление. – 2005. - №1.

7. Черногор Н.Н. Проблемы правовой ответственности государства, его органов и служащих // Государство и право. - 2000. - №4. - с.23-25.

8. В. В. Яковлев. К вопросу о природе ответственности органов местного самоуправления. // Сибирский юридический вестник. - 1999. - №2.

9. Калиновський Б.В. Державні гарантії і правозахисна роль державних органів щодо здійсненні конституційних принципів місцевого самоврядування // Право України. — 2002. — № 10. — С. 29—32.

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.013 сек.)