АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни

Читайте также:
 1. VIII. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ДИСЦИПЛІНИ «ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС»
 2. VIІ. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ «ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС»
 3. Архівація даних. Робота з програмами - архіваторами Win Zip, Win Rar та ін.
 4. В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
 5. Варіанти завдань для домашньої контрольної роботи із дисципліни
 6. Вивчення дисципліни
 7. Виробнича програма по рослинництву СК «Агробізнес»
 8. Виробнича програма та її виконання
 9. Відмінності між поняттям господарського права — як правової науки, як галузі права, як навчальної дисципліни.
 10. Вопроси до іспиту з дисципліни
 11. Вплив мотивації на успішність навчальної діяльності.
 12. Графік розподілу навчального часу за темами навчальної дисципліни і видами навчальної роботи за ОПП

ВСТУП

 

Після проголошення незалежності України перед суспільством і державою виникли важливі проблеми, пов'язані з формуванням місцевого самоврядування як основи конституційного ладу, однієї з найважливіших форм народовладдя, ключового елемента взаємодії держави і громадянина. Пошук ефективної системи місцевого самоврядування супроводився її численними реформами, що породжувало певну нестабільність і призводило до конфронтації органів місцевого самоврядування з місцевими органами державної виконавчої влади.

Конституція України 1996 р. фактично вивела місцеве самоврядування на рівень одного з провідних інститутів демократичного конституційного ладу. Однак, і сьогодні Україна шукає шляхи створення самобутньої, ефективної системи місцевого самоврядування. Ця система повинна спиратися на минулий вітчизняний досвід, враховувати тенденції розвитку українського суспільства, а також багатий досвід комунальних (муніципальних) реформ в зарубіжних країнах. Потрібно враховувати міжнародні стандарти місцевого самоврядування, закріплені, зокрема, у Всесвітній Декларації місцевого самоврядування і Європейській Хартії про місцеве самоврядування 1985 року.

Все це вимагає удосконалення національної правової системи і формування нової галузі права України - комунального права, що містить сукупність правових норм, регулюючих певну галузь суспільних відносин. Формування комунального права як спеціальної галузі, є однією з необхідних умов становлення і розвитку в нашій країні ефективної системи місцевого самоврядування.

Поява нової комплексної галузі комунального права призвела до появи нової навчальної дисципліни. Комунальне право народжується на стику декількох галузей: конституційного права, адміністративного права, фінансового права, земельного права, що створює певні труднощі як для його викладання, так і для вивчення.

Навчальна дисципліна комунальне право присвячена характеристиці місцевого самоврядування в Україні і в зарубіжних країнах, правового статусу органів місцевого самоврядування, форм діяльності теріторіальної громади тощо.

Програма курсу „Комунальне право України" побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих учбових закладах і узгоджена зі структурою змісту навчального курсу. Програма складається з двох частин – загальної та особливої. Загальна частина містить характеристику провідних інститутів комунального права. В особливій частині надається характеристика служби в органах місцевого самоврядування, розглядаються гарантії та правові способи захисту місцевого самоврядування, відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування, господарська діяльність органів місцевого самоврядування тощо.Основними завданнями цього курсу є:

а) вивчення загальних понять і категорій науки комунальне право;

б) оволодіння методикою правового аналізу норм комунального права і заснованої на них діяльності установ і суспільних інститутів;

в) з'ясування впливу політичних, економічних, культурних і моральних чинників на комунально-правові норми і практику їх застосування.

Одним з основних елементів кредитно-модульної системи є самостійна робота студентів (СРС). Вона призначена для вироблення у студентів уміння самостійно застосовувати теоретичні знання в практичній роботі, навики аналітичного підходу при ухваленні рішень щодо конкретних фактичних ситуацій. Одержані шляхом самостійного вивчення знання, уміння і навики повинні забезпечити студентам успішну правозастосовчу діяльність як під час учбових занять при рішенні практичних завдань, так і в майбутній професійній діяльності.

Метою самостійної роботи студентів є формування системи теоретичних знань про стан науки, основних принципів, норм, інститутів комунального права України і умінь використовувати одержані знання при рішенні практичних завдань.

Навчально-методичні матеріали з курсу «Комунальне право України» скаладається з наступних розділів: навчальної програми та тематичного плану, переліку нормативних актів і літератури до кожної теми курсу, планів семінарських занять, науково-методичних рекомендацій з організації підготовки і проведення самостійної роботи студентів з дисципліни, науково-методичних рекомендацій з підготовки документів і науково-дослідних робіт, тестових завдань, контрольних питань до іспиту.

Навчальна програма містить всі основні теми курсу. Відповідно до внутрішньої логіки вивчення предмета кожна тема поділяється на частини, що деталізуються, у свою чергу, конкретними питаннями.

Плани семінарських занять являють собою перелік контрольних питань і практичних завдань з конкретних тем курсу. До кожної теми надається рекомендований для вивчення перелік нормативно-правових актів і спеціальної літератури.

Тестові завдання охоплюють усі теми навчальної програми і можуть бути застосовані для поточного, модульного та підсумкового контролю з використанням завдань у різних комбінаціях.

Контрольні питання – це деталізований перелік основних понять, категорій і інститутів комунального права, який необхідно засвоїти і вивчити студентам при підготовці до іспиту.

Навчально-методичні матеріали містять критерії оцінювання знань студентів з курсу «Комунальне право України» за вимогами кредитно-модульної системи.


РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни

“Комунальне ПРАВО УКРАЇНи”


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)