АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Оберіть правильну відповідь. 1. Місцева рада має право у разі порушення підприємствами, установами, організаціями законодавства про охорону довкілля:

Читайте также:
 1. Виберіть тільки одну правильну відповідь.
 2. ВКАЖІТЬ НЕПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ: Які є види статусів?
 3. Вправа 2. Визначте єдину правильну відповідь.
 4. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 5. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 6. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 7. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 8. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 9. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 10. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 11. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 12. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.

1. Місцева рада має право у разі порушення підприємствами, установами, організаціями законодавства про охорону довкілля:

а) негайно припинити господарську діяльність таких суб'єктів;

б) припинити господарську діяльність таких суб'єктів, якщо вони є суб'єктами приватної власності ;

в) припинити господарську діяльність таких суб'єктів, незалежно від підпорядкування;

г) припинити діяльність таких суб'єктів, з передачею матеріалів до суду;

д) припинити діяльність таких суб'єктів, з передачею матеріалів в прокуратуру.

 

2. Рішення про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення ухвалюють:

а) місцеві ради в рамках своєї компетенції;

б) Кабінет Міністрів України;

в) Верховна Рада України;

г) Міністерство екології і природних ресурсів;

д) відповідний голова.

 

3. Місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища у складі місцевих бюджетів формуються і використовуються:

а) Міністерством фінансів України;

б) Міністерством екології і природних ресурсів;

в) місцевими державними адміністраціями;

г) місцевими радами в рамках своєї компетенції.

д) головами місцевих рад.

4. Згідно з положеннями Земельного Кодексу України суб'єктами права власності на землі комунальної власності є:

а) відповідні органи місцевого самоврядування;

б) Кабінет міністрів України в особі органів місцевого самоврядування;

в) Фонд державного майна України;

г) територіальні громади, що реалізують це право безпосередньо або через органи місцевого самоврядування;

д) місцеві державні адміністрації.

 

5. Повноваження районних в містах рад в області земельних відносин визначаються:

а) міськими радами;

б) районними радами;

в) селищними радами;

г) районними в містах радами;

д) обласними радами.

 

6. Віднесення земель до тієї або іншої категорії здійснюється:

а) на підставі рішень органів державної влади і органів місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень;

б) тільки на підставі ухвал органів державної влади відповідно до їх повноважень;

в) на підставі ухвали Кабінету Міністрів України;

г) на підставі рішень уповноважених громадян, органів влади і органів місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень;

д) на підставі розпоряджень голів місцевих рад.

 

7. Зміна цільового призначення земель проводиться:

а) органами виконавчої влади і місцевого самоврядування;

б) Верховною Радою України;

в) тільки органами державної виконавчої влади;

г) Президентом України;

д) відповідним головою.

 

8. Самоврядний контроль за використанням і охороною земель здійснюється:

а) Кабінетом Міністрів України;

б) Верховною Радою України;

в) сільськими, селищними, міськими, районними і обласними радами;

г) тільки обласними радами;

д) громадянами України.

 

9. Регіональні програми використання і охорони земель розробляються:

а) Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними державними адміністраціями і затверджуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим і обласними радами;

б) Президентом України;

в) Верховною Радою України;

г) відповідною радою;

д) Кабінетом Міністрів України.

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)