АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Оберіть правильну відповідь. 1. Ознаками територіальної громади є:

Читайте также:
 1. Виберіть тільки одну правильну відповідь.
 2. ВКАЖІТЬ НЕПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ: Які є види статусів?
 3. Вправа 2. Визначте єдину правильну відповідь.
 4. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 5. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 6. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 7. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 8. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 9. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 10. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 11. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 12. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.

1. Ознаками територіальної громади є:

а) наявність жителів, статуту, території;

б) наявність жителів відповідної території, органів місцевого самоврядування, діяльність по здійсненню місцевого самоврядування, наявність комунальної власності;

в) наявність території, жителів, кордонів, бюджету;

г) відповідна територія, діяльність по здійсненню місцевого самоврядування, бюджетна система.

 

2. Подвійний статус територіальної громади та органів місцевого самоврядування означає, що:

а) територіальна громада і органи місцевого самоврядування є носіями владних повноважень і виступають у публічно-правових відносинах;

б) вони є суб’єктами цивільно-правових відносин , а також здійснюють економічну діяльність;

в) вони є носіями владних повноважень і виступають в публічно-правових відносинах, а також є рівними учасниками цивільних правовідносин;

г) вони є учасниками цивільних правовідносин і адміністративних правовідносин на локальному рівні.

 

3. У здійсненні місцевого самоврядування можуть брати участь:

а) усі члени територіальної громади, незалежновід віку;

б) мешканці відповідної території, які досягли 18-річного віку;

в) мешканці відповідної території, які є громадянами України;

г) члени територіальної громади, які досягли повноліття і мають права голосу.

 

4. Територіальна громада бере участь у розв’язанні питань місцевого значення шляхом:

а) за допомогою державних службовців;

б) участі у цивільному обігу;

в) прямого волевиявлення;

г) усі відповіді є вірними.

 

5. Умовою участі особи у здійсненні місцевого самоврядування НЕ Є:

а) постійне проживання на території відповідного міста, села, селища, реєстрація;

б) наявність деліктоздатності;

в) наявність права голосу;

г) досягнення особою 25-річного віку.

 

6. Територіальна громада є суб’єктом:

а) права державної власності;

б) права комунальної власності;

в) права приватної власності;

г) права змішаної форми власності (державної та комунальної).

 

7. Територіальна громада має право заслуховувати звіт про діяльність:

а) державних органів;

б) господарюючих суб`єктів, які розташовані на відповідній території;

в) органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

г) громадських організацій.

 

8. Що може бути підставою відмови у реєстрації статуту територіальної громади:

а) неврахування історичних, національних, культурних традицій;

б) неврахування соціально-економічних особливостей здійснення місцевого самоврядування на відповідній території;

в) невідповідність Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

г) статут не було затверджено на місцевому референдумі.

 

9. Яка з відповідей НЕ є вірною:

а) прийняття статуту територіальної громади не є обов’язковим;

б) законодавство чітко встановлює предмет відання місцевого самоврядування і питання, які підлягають конкретизації у статуті територіальної громади;

в) статут територіальної громади підлягає реєстрації в органах юстиції;

г) у реєстрації статуту територіальної громади може бути відмовлено з підстав, встановлених у законі.

 

10. Яка з відповідей НЕ є вірною:

а) законодавство містить повний і вичерпний перелік випадків участі територіальної громади у цивільних правовідносинах;

б) територіальній громаді на праві власності може належати нерухоме і рухоме майно;

в) територіальна громада може набути права власності на скарб, знахідку;

г) члени територіальної громади можуть заповісти їй своє майно.

 

Задачі

11. Громадянин Г., поїхавши з України, не давав про себе жодної звістки протягом 7 років. Родичі Г. на його майно не претендували. Громадянина Г. було визнано безвісно відсутнім, а через 3 роки – померлим. Його будинок, цінні папери, присадибна ділянка були визнані безгосподарськими. У зв’язку з цим майно перейшло у власність територіальної громади відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Повернувшись через 7 років, Г. дізнався, що його майно перейшло у власність територіальної громади. Він звернувся з вимогою повернути його майно, у чому йому було відмовлено.

Чи може територіальна громада набути право власності на безгосподарську річ? Чи правомірною є відмова територіальної громади повернути майно і чому? Відповідь обґрунтуйте.

 

12. 10 лютого 2005 року померла громадянка С., яка була власницею двокімнатної квартири у місті Харцизьк. Заповіту нею складено не було, а спадкоємці у встановлений термін спадщину не прийняли.

15 лютого 2006 року посадова особа виконкому міської ради Харцизька подала позовну заяву до суду про визнання спадщини від померлою і про перехід права власності на квартиру до територіальної громади. Суд позов задовільнив. У червні 2006 року квартиру було продано громадянину К.

У серпні того ж року з’явився дядько померлої громадянки С. – громадянин Б. Він тимчасово працював у Росії і не міг прийняти спадщину у встановлений строк через важку хворобу, підтвердженням чого є відповідна медична довідка. Він звернувся до суду з вимогою надати йому додатковий строк для прийняття спадщини.

Яке рішення повинен прийняти суд? У яких цивільних правовідносинах може брати участь територіальна громада? Вирішення яких питань відноситься до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад у сфері цивільних правовідносин?

 

13. Міській раді міста В. на праві оперативного управління належав будинок культури. На черговій сесії рада прийняла рішення про створення в даному приміщені торгівельно-розважального комплексу.

Проаналізуйте дії міської ради. Чи є вони правомірними? Який статус має рада у даних відносинах?

 

14. У спадок від громадянина Н. територіальній громаді перейшла квартира, розташована на території відповідної територіальної громади.

Через деякий час органами місцевого самоврядування квартиру було продано, а одержані за неї кошти спрямовано на створення підприємства «Факел», яке займалося виробництвом труб для подальшого використання у місцевому комунальному господарстві.

Зі спливом одного року виявилось, що це підприємство є збитковим, а кредитори вимагають повернення його боргів від територіальної громади. Органи місцевого самоврядування, в свою чергу, відмовились відповідати за зобов’язаннями цієї юридичної особи.

Чи може територіальна громада отримавати майно у спадок? Чи законним було рішення про створення цього підприємства ? Чи буде територіальна громада нести відповідальність за його зобов’язаннями? Проаналізуйте ситуацію.

 

15. Громадянин Узбекистану А., приїхавши в гості до друзів у м. Маріуполь, помітив, що дах будинку, де проживали його друзі, знаходиться в аварійному стані. На зборах будинкового комітету, що проходили наступного дня, А. разом із мешканцями будинку підписався під заявою про його аварійний стан.

Місцева рада відмовила у розгляді заяви у зв’язку з тим, що вона підписана особою, яка не мала права брати участь у зібранні.

Розкрийте поняття «громадянин», «житель», «член територіальної громади». Надайте правову оцінку дій громадянина А. та міської ради.

 

16. Територіальна громада міста Луганськ прийняла статут, до якого входили наступні питання:

-Адміністративні кордони і склад відповідної території

-Структура територіальної громади (введені внутрішні громади)

-Розподілені повноваження між територіальною громадою і її структурними елементами

-Організаційні форми роботи органів, посадових осіб територіальної громади

-Статут для даної території має пріоритет над законодавством.

Міністерство юстиції відмовило у реєстрації статуту.

Чи правомірною є відмова Мінюсту і чому? Яку силу має статут територіальної громади стосовно інших нормативних актів? Проаналізуйте ситуацію.

 

17. Новоукраїнська сільська рада четвертого скликання затвердила своїм рішенням Статут новоукраїнської сільської територіальної громади. Згідно до цього статуту право його офіційного тлумачення належить тільки відповідній сільській раді. Громадянин П. звернувся до сільської ради з проханням протлумачити статтю статуту, що стосується сільського бюджету, на що отримав відмову.

Чи правомірними є дії сільської ради? Чи може бути віднесено до компетенції міської ради питання тлумачення статуту? Чи є це питанням місцевого значення?

 

18. Представники територіальної громади Ворошилівського району міста Донецьк у порядку місцевої ініціативи звернулися до районної у місті ради з пропозицією про затвердження власного статуту і закріплення у ньому символіки даного району( гербу, гімну, прапору).

Чи може дане питання ініціюватись в порядку місцевої ініціативи? Чи може територіальна громада району у місті мати власний статут? Яке рішення має прийняти рада? Проаналізуйте ситуацію.

 

Бібліографія

1. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. (за станом на 27 квітня 2007 р.) // Відомості Верховної Ради України. - 1997.- № 24. - Ст. 170

2. Про територіальні громади: Проект Закону України від 09.04.2001. - №7218.- 7 сесія III скликання - www. radagov.ua

3. Про внесения змін до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні" (щодо розширення та уточнения повноважень територіальних громад i місццвих рад) від 09.02. 2006 р. - № 9062. - Kicce A. I. IV скли­кання.- www.rada.gov.ua

4. Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий­ской Федерации: Федер. Закон Рос. Федерации от 6.10 2003. № 131- ФЗ // Рос. Газ. - 2003 г. - № 29.- С. 7-8

5. Селиванов А. Що означає право громадян об'єднуватися в територіальну громаду // Biчe.- 2002. - № 5- С. 17-20.

6. Самодостатність громад: Що потрібно зробити, щоб територіальні гро­мади сел, селищ, мали реальні важелі управління своїми справами // Урядовий курьер. - 2004.- 28 грудня (№ 248) - С. 8.

7. Делія Ю. Місцеве самоврядування як право територіальних громад // Право України - 2005. - №5 - С. 45-48.

8. Самоврядування - це ініціатива мільйонів для вирішення своїх про­блем самостійно у власній громаді (круглий стіл) // Голос України. - 2005. - 16 квітня (№17) - С. 8-9.

9. Кужильний I. Стратегія громад матеріалізується // Урядовий кур'єр. - 2004. - 22 жовтня (№ 201).

10.Домбровський О. Не «від себе», а за для розвитку громад// О. Домбровський, Вінницький міський голова// Урядовий кур'єр. - 2003.- 9 квіт­ня (№ 66) - С. 13

11.Муниципальное право Российской Федерации: Учебник. - 2 изд., перераб. и доп. - Н.: Юристь, 2000. - 552 с.

12.Конституция Украины. Принята Верховной Радой Украины 28 июня 1996г. // Ведомости Верховной Рады Украины. - 1996. - №30. - Ст. 142.

13.Державне будівництво i місцеве самоврядування в Україні. Підручник / За ред. Я.Ю. Кондратьева. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 464 с.

14.Батанов О.В. Конститущйно-правовий статус территоріальних громад в Украині / За заг. Ред. В.Ф. Погорілка. - К.: Ін Юре,2003. - 511 с.

15.Ковальов В. Головне - формування життєздатних територіальних громад // Biчe.-2005. - №2.

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.022 сек.)