АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Оберіть правильну відповідь. 1. Комунальна власність є різновидом:

Читайте также:
 1. Виберіть тільки одну правильну відповідь.
 2. ВКАЖІТЬ НЕПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ: Які є види статусів?
 3. Вправа 2. Визначте єдину правильну відповідь.
 4. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 5. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 6. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 7. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 8. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 9. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 10. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 11. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 12. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.

1. Комунальна власність є різновидом:

а) Приватної власності

б) Публічної власності

в) Державної власності

г) Всі варіанти невірні

 

2. Право комунальної власності відрізняється від інших форм власності:

а) За характером об'єктів та їх правовим режимом

б) За суб'єктним складом

в)За змістом правомочностей

г)Всі варіанти вірні

 

3. Доходи від відчуження об'єктів права комунальної власності зараховуються:

а) У відповідні місцеві бюджети

б) У державний бюджет

в) У бюджети рад вищого рівня

г) У бюджет обласної державної адміністрації

 

4. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» визнає носієм права комунальної власності:

а) Територіальну громаду й відповідну раду

б) Тільки територіальну громаду

в) Тільки відповідну раду

г) Виконавчий орган ради

 

5. Матеріальні й фінансові ресурси, які перебувають у комунальній власності, є власністю:

а) Територіальної громади

б) Держави

в) Місцевої державної адміністрації

г) Всі варіанти вірні

 

6. Хто від імені територіальної громади представляє її інтереси й здійснює відповідні повноваження:

а) Представники громадських організацій

б) Політичні партії

в) Сільські, селищні, міські ради

г) Місцеві державні адміністрації

7. Не вважається реалізацією права комунальної власності:

а) Приватизація майна

б) Відчуження майна

в) Відповідні акти про створення комунальних підприємств

г) Спадкування майна представником територіальної громади

 

8. Характерною рисою об'єктів права комунальної власності в Україні є:

а) Закріплення їх за певними комунальними підприємствами й установами

б) Їх діяльність, спрямована на рішення державних проблем

в) Не можуть бути приватизовані

г) Не можуть здаватися в оренду

 

9. Право комунальної власності містить у собі щодо майна, що належить територіальній громаді, такий правочин, як:

а) Володіння

б) Користування

в) Розпорядження

г) Всі відповіді вірні

 

10. Територіальна громада, створюючи підприємства, установи, організації, надає їм майно:

а) На праві власності

б) Оперативного управління

в) Господарського відання

г) Всі відповіді є вірними

 

11. Яким чином територіальна громада реалізує своє право власності?

а) Ухвалення рішення винятково місцевим референдумом

б) На підставі вирішення питання Кабінетом Міністрів

в) Ухвалення рішення відповідною радою

г) Тільки на підставі розпорядження відповідного голови

 

Доповніть речення:

12. Комунальна власність має свою особливу ...……...... ……...... і повинна розглядатися як незалежна форма власності

 

13. Районні й обласні ради від імені територіальних громад сіл, селищ і міст здійснюють управління їх ...….... …………

 

14. Жителі сіл, селищ, міст, районів у містах, є ...….... суб'єктами комунальної власності

 

15. …………...... …… ……......….... здійснюють правочини щодо володіння, користування й розпорядження об'єктами права комунальної власності

 

Задачі

1. Рішенням Донецької міської ради спортивний комплекс «Легіон», що перебуває у комунальній власності, був безоплатно переданий приватному підприємству «Кальміус» у м. Горлівка.

Чи може комунальна власність відчужуватися приватним підприємствам?

Чи може Донецька міська рада мати комунальну власність за межами своєї адміністративно-територіальної одиниці?

 

2. Рішенням виконавчого комітету Шубранскої сільської ради було визнане право власності на приміщення культового спорудження Святого-Георгіївського храму й церковного будинку, що перебувають у державній власності, за релігійною громадою Московського патріархату.

Однак, релігійна громада Київського патріархату ( що перебуває у тім же селі) не погодилася з рішенням виконкому й зажадала визначити право власності на Святий-Георгіївський храм і церковний будинок і за нею в тому числі.

Чи вправі був виконком ухвалювати рішення щодо передачі у власність релігійних громад приміщення храму, що перебуває в державній власності?

Який орган мав право приймати таке рішення?

Проаналізувавши завдання, запропонуйте рішення .

 

3. Управління комунальної власності виконавчого комітету Херсонської міської ради надало громадянинові Добуш Т.М. нежиле приміщення в оренду строком на 3 місяці. Після закінчення даного строку орендар не звільнив приміщення. Тоді керівництво комунальної власності виконкому направило йому лист про закінчення строку оренди й запропонувало Добушу Т.М. звільнити займане ним приміщення , однак зробило це лише через місяць після закінчення строку оренди, розраховуючи на те, що Добуш і сам незабаром покине орендоване приміщення.

Проте, Добуш Т.М. не тільки не звільнив приміщення, але й відмовився виконати вимоги керівництва комунальної власності виконкому, оскільки вважає, що договір оренди продовжує свою дію.

Дайте правову оцінку ситуації.

Чи є договір оренди продовженим, як стверджує Добуш?

Чи є лист із вимогою про звільнення приміщення підставою для припинення договору оренди?

 

4. Донецькій міській раді була передана земля, що перебуває на території м. Авдіївка, на праві комунальної власності. Авдіївський міський голова передав цю земельну ділянку в порядку приватизації приватному підприємцеві під забудову магазину й бару.

Донецькій міській раді знадобилася ця земля для будівництва нового спортивного комплексу для дітей-сиріт, але приватний підприємець відмовився її передавати, тому що, по його твердженню, приватизація була здійснена законно і саме він є власником спірної земельної ділянки.

Чи має право міський голова розпоряджатися землями, що перебувають у комунальній власності?

Дайте правову оцінку ситуації й запропонуйте вирішення спору.

 

5. Донецька обласна рада звернулася з вимогою до Національної Академії Наук України передати їй у власність занедбаний будинок колишнього науково-дослідницького фізико-технічного інституту для розміщення на його території станції технічного обслуговування автомобілів «Мерседес».

Донецька обласна рада ухвалила рішення щодо передачі даного об'єкта у власність Донецької міської ради.

Юридичний відділ НАН України подав скаргу до прокуратури про неправомірність дій Донецької обласної ради, оскільки НДІ відноситься до об'єктів соціальної інфраструктури і водночас є казенним об'єктом.

Який порядок передачі об'єктів державної власності до комунальної власністі?

Хто є суб'єктом ініціативи передачі об'єктів права державної власності до комунальної?

Який орган має право ухвалювати рішення щодо передачі об'єктів права державної власності до комунальної?

Що є об'єктом передачі з однієї власності в іншу відповідно до закону і чи можуть передаватися казенні об'єкти?

Дайте правову оцінку ситуації.

 

6. Територіальні громади м. Макіївка й м. Донецька через органи місцевого самоврядування (ради) об'єднали на договірних засадах на праві загальної спільної власності кошти місцевих бюджетів для реалізації спільного проекту по поліпшенню дорожньої інфраструктури міст (ремонт доріг, розширення проїзної частини). Міськрада м. Макіївка для ремонту центральної вулиці виділила кошти з бюджету без узгодження свого рішення з міськрадою м. Донецька, мотивуючи це тим, що стан доріг у Макіївці набагато в гірший, ніж у Донецьку і, відповідно, вимагає більших фінансових вкладень.

Дайте правову оцінку ситуації

Запропонуйте варіанти вирішення даної проблеми.

 

7. Дитячий садок №3 «Барвиночок» перебуває у комунальній власності Новоукраїнської міської ради.

До виконавчого комітету даної ради звернулося приватне підприємство «Віват» із проханням передати приміщення, що перебуває в даному дитячому садку й пустує у зв'язку з невеликою кількістю дітей, загальною площею 250 кв. м, в оренду.

Виконавчий комітет розглянув дане прохання й уклав договір оренди строком на 3 роки.

Назвіть вимоги щодо майнових операцій з об'єктами комунальної власності.

Куди зараховуються доходи від відчуження об'єктів права комунальної власності?

Вирішить дану ситуацію й дайте правову оцінку.

 

8. Громадянин К. проживав протягом 10 років у неприватизованій квартирі в Кіровському районі м. Донецька.

В 2007 році громадянин К. помер, і в нього не було спадкоємців.

Рішенням Кіровської районної в місті Донецьку ради було ухвалене рішення про продаж даної квартири громадянинові В. На черговій сесії ради один з депутатів став протестувати проти даного рішення, посилаючись на те, що рада повинна була узгодити це питання з місцевою державною адміністрацією, оскільки дане майно є вилученим із цивільного обігу.

Що є комунальною власністю? Що відноситься до об'єктів комунальної власності?

Якими повноваженнями володіють органи місцевого самоврядування стосовно об'єктів комунальної власності?

Чи всі об'єкти комунальної власності є вилученими із цивільного обігу?

Дайте правову оцінку ситуації.

 

9. Приватне підприємство «ПАН» безоплатно передало у власність сільській територіальній громаді автомобіль марки БМВ. Однак, сільський голова заявив, що тільки держава має право передавати майно в комунальну власність, і на цій підставі вилучив автомобіль для особистого використання.

Чи може рухоме майно перебувати в комунальній власності?

Хто або який орган може передавати майно в комунальну власність?

Чи правомірними є дії сільського голови?

 

10. Міський голова м. Жмеринка визначив порядок й умови відчуження комунальної власності міста й передав у приватну власність платний пляж даного населеного пункту , що раніше перебував у комунальній власності, а відповідний прибуток від відчуження перерахував у державний бюджет.

Дайте правову оцінку ситуації

Чи правомірними є дії міського голови?

 

Бібліографія

 

1. Конституция Украины: Закон Украины от 28 июня 1996г. // Ведомости Верховной Рады Украины. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

2. О государственной программе приватизации: Закон Украины // Ведомости Верховной Рады Украины. - 1998. - № 33. - Ст. 222.

3. О местном самоуправлении в Украине: Закон Украины 21 мая 1997 г. // Ведомости Верховной Рады Украины. - 1997. - № 24. - Ст. 170.

4. О бюджетной системе Украины: Закон Украины // Ведомости Верховной Рады Украины. - 1995. - № 26. - Ст. 195.

5. О территориальной громаде: Проект Закона Украины от 11.04. 2001 // Законодательная база „Лига". Законопроекты и комментарии. Файл: J721800A.LHT.

6. О праве коммунальной собственности: Проект Закона Украины, внесенный на рассмотрение Верховной Радой Украины 22.07.1998 г. // Сектор регистрации законопроектов Верховной Рады Украины.- 1998.-№1263.-Ст. 14.

7. О собственности: Закон Украины от 7 февраля 1991 г. // Ведомости Верховной Рады Украины. - 1991 . - №20. - Ст.249.

8. Про власність: Закон УРСР від 7 лютого 1991 р. // Відомості Верховної Ради. - 1991. - № 620. - Ст.249.

9. Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю i власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною власністю): Постанова Кабінету Mіністрів України № 311 від 5 листопада 1991 р. // ЗП України. - 1991. - № 12. - Ст. 124.

10. Об основных направлениях бюджетной политики Украины (Бюджетная резолюция) // Ведомости Верховной Рады Украины. - 1998. - № 43-44. - Ст. 270.

11. Хозяйственное право: Учебник/ В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, К.С. Хахулин и др.; Под ред. Мамутова В.К. - К.: Юринком Интер, 2002. - С. 54.

12. Воронин А.Г., Лапин В.А., Широков А.Н. Основы управления муниципальным хозяйством. - М.: Моск. обществ, научн. фонд, 1997. - с. 20.

13. Гриджук Д. Инвестиции- в городской бюджет: вспомните о муниципальном займе //Голос Украины.-2005. - 27 мая.

14. В.Д. Волков, А.Г. Бобкова, Н.А. Захарченко и др. Коммунальное право Украины. Учебное пособие. - Донецк: ДонНУ, 2006.

15. Гринюк Р.Ф. Конституційні засади визначення природи i правового режиму комуна­льної власності в Україні // Правничий часопис Донецького університету.- 1999. - № 1(3). - С. 20-23.

16. Уваров А.А. Муниципальная собственность: проблемы формирования и управления // Журнал Российского права.- 1999. - № 3/4. - С. 29-37.

17. Апанасенко К. Комунальна власніть як самостійна форма власності: ознаки, співвідношення з державною формою власності // Право України. - 2005.- № 10.- С.35-37.

18. Конькова О.Г. Аспекти розпорядження комунальною власністю // Економіка, фінанси, право. - 2004. - № 6 - С.37-39.

19. Модин Н.А. Муниципальная собственность - экономическая основа деятельности органов местного самоуправления // Законодательство и экономика.- 2001. - № 2. - с. 57-60.

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.016 сек.)