АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розділ 3. Судова практика

Читайте также:
 1. IV Розділ. Тести на Нью-Йоркську Конвенцію про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень
 2. SPEAKING PRACTICE (РАЗГОВОРНАЯ ПРАКТИКА)
 3. SPEAKING PRACTICE (РАЗГОВОРНАЯ ПРАКТИКА)
 4. VI, 8: ЗАДЕРЖКА ДЫХАНИЯ И ОСТАНОВКА СЕМЯИЗВЕРЖЕНИЯ В КИТАЙСКИХ ПРАКТИКАХ
 5. VIII. Аналіз внутрішніх функціональних підрозділів
 6. VIII. Практика новозаветной текстологии
 7. Аналитический раздел - практика
 8. Апарати для розділення неоднорідних мас
 9. Белое движение: идеология и практика.
 10. В гостях у Мудрой Совы. (практика)
 11. в котором была пройдена практика
 12. Висновки до другого розділу

Практика Конституційного суду України, судів загальної юрисдикції, адміністративних судів, Європейського суду з прав людини по вибраній темі дослідження.

У висновках відображаються як основні теоретичні висновки, так і основні теоретичні висновки в конкретних практичних результатах, які можуть бути використані в процесі удосконалення правової бази, практичне значення одержаних результатів.

Список використаних джерелповинен включати чинне законодавство; проекти нормативно-правових актів; зарубіжне законодавство; підручники, навчальні посібники, спеціальну літературу, аналітичні записки (для пошуку аналітичних записок рекомендується використовувати www.rada.gov.ua - сайт Верховної Ради України); інтернет-сайти.

Обов'язковою складовою частиною аналітичної записки є додатки до неї, оформлені у вигляді:

• порівняльних таблиць до проектів нормативно-правових актів;

• схем;

• тез докладу;

• знайдених на сайті ВР України аналітичних записок з власними коментарями до них;

• особливостей термінології;

В тезах повинні бути розкриті основні положення аналітичної записки. Тези докладу повинні бути надруковані Times New Roman 14, через одинарний міжрядковий інтервал, поля: ліве - 30 мм, праве - 10 мм; верхнє - 20 мм; нижнє - 20 мм, Обсяг - не більше 3 стор.

В порівняльній таблиці нормативно-правового акту необхідно відобразити наступне:

Редакція статті чинного нормативно-правового акту Запропоновані зміни до чинного законодавства Редакція статті проекту нормативно-правового акту Власний коментар
       

Робота з інформаційними ресурсами

Мережі Інтернет

Дана форма самостійної роботи студентів передбачає використовування мережі Інтернет, що дозволить студентам поглибити свої знання як з комунального права, так і придбати додаткові вміння і навики в роботі на персональному комп'ютері і в мережі Інтернет. При виконанні цієї форми СРС необхідно додати їй практичну спрямованість. Крім того, велике значення для досліджень у сфері комунального права можуть мати статистичні дані, що стосуються діяльності органів місцевого самоврядування. Важливе також дослідження різних проектів нормативних актів, як загальнодержавного, так і локального значення. Вся ця інформація доступна сьогодні в комп'ютерній мережі Інтернет, що дозволяє одержати ці дані в максимально короткий термін і в зручній формі. Завдяки цьому сьогодні мережа Інтернет є незамінним джерелом інформаційних ресурсів при виконанні самостійної роботи.

Напрями і зміст роботи з інформаційними ресурсами мережі Інтернет

Дана форма СРС виконується індивідуально студентами або в підгрупах (не більш 3-х чоловік в кожній). Розподіл на підгрупи здійснюється студентами за власним бажанням або координатором. Розподіл обов'язків по виконанню завдання в кожній підгрупі здійснюється самостійно. Кожна підгрупа як результат роботи здає один реферат.

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)