АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вибір напрямку і теми роботи

Читайте также:
 1. III. Хід роботи
 2. III. Хід роботи
 3. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 4. VІ. Виконання практичної роботи. Інструктаж з техніки безпеки.
 5. Аналіз існуючих машин для подрібнення рулонів стеблових кормів і вибір об’єкта розробки
 6. Аналіз ритмічності роботи підприємства
 7. Багатозначні слова і контекст. Пароніми та омоніми у професійному мовленні. Синонімічний вибір слова
 8. в практиці роботи сучасного загальноосвітнього навчального закладу
 9. Варіанти завдань для домашньої контрольної роботи із дисципліни
 10. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
 11. Варіанти завдань домашньої контрольної роботи
 12. Варіанти контрольної роботи

Кожному студенту до 30 вересняпоточного учбового року необхідно визначити спосіб виконання роботи (індивідуально або в підгрупі), вибрати напрямок, тему роботи і зареєструвати ці дані у координатора, а також надати координатору. Приведений нижче перелік напрямків не є вичерпним, кожний студент або група студентів мають право обрати для себе (з узгодження викладача) напрям і тему роботи не вказану в даному переліку. Обов'язкові вимоги при виконанні завдань встановлюються лише відносно сфери дослідження (питання, що стосуються місцевого самоврядування) і способів отримання інформації – за допомогою мережі Інтернет, оформлення результатів роботи і термінів їх здачі. Для даної форми СРС пропонуються наступні напрями роботи:

 

1. Самостійна робота з веб-сайтами органів державної влади і місцевого самоврядування і громадських організацій.

Даний напрямок роботи включає пошук і аналіз інформації, що стосується організації діяльності окремих державних органів на регіональному рівні, освітлення їх взаємодії з органами місцевого самоврядування в процесі рішення питань місцевого значення, функціонування різних громадських організацій, діяльність яких пов'язана з місцевим самоврядуванням і т.д.

 

2. Розробка проекту статуту (окремих розділів) територіальної громади села, селища, міста, інших нормативних актів органів місцевого самоврядування.

Виконання даного завдання вимагає від студентів в першу чергу уміння грамотно проводити порівняльно-правові дослідження. Першим етапом даної роботи повинен стати пошук великої кількості діючих статутів територіальних громад сіл, селищ, міст, як в Україні, так і в зарубіжних країнах, а також пошук проектів статутів, що знаходяться в процесі розробки або нормативних актів органів місцевого самоврядування. Наступним етапом при виконанні даного завдання є проведення порівняльного аналізу отриманих статутів і проектів, або нормативних актів органів місцевого самоврядування присвячених певним питанням. В тому випадку, якщо ці документи є достатньо об'ємними, допускається (за узгодженням з викладачем) проведення аналізу окремих розділів або глав статутів (проектів статутів) по вибору студентів. Підсумком виконання цієї роботи є проект статуту (або проект окремих розділів статуту) територіальної громади села, селища, міста; проект нормативного акту органу місцевого самоврядування.

 

3. Вивчення досвіду вживання форм безпосередньої демократії і форм самоорганізації населення (проведення місцевих виборів, референдумів, місцевих ініціатив, громадських слухань).

При виконанні даної роботи не слід обмежуватися досвідом України. Доцільно звернути увагу на досвід проведення подібних заходів в інших країнах. За наслідками роботи студенти складають рекомендації по вживанню форм безпосередньої демократії згідно чинному законодавству.

 

4. Пошук і узагальнення практики, що стосується діяльності органів місцевого управління і самоврядування в зарубіжних країнах.

Виконання даного завдання припускає вивчення правових механізмів дозволу різного роду питань, що виникають на місцевому рівні, в країнах як ближнього, так і дальнього зарубіжжя. Особливістю даної роботи є проведення дослідження не діяльності зарубіжних органів місцевого самоврядування як такий, а безпосередньо способів, прийомів і засобів рішення питань по конкретних напрямах роботи муніципальних органів. При виборі теми роботи по даному напряму студентами рекомендується погоджувати сферу дослідження з викладачем.

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)