АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ

Читайте также:
 1. VIII. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ДИСЦИПЛІНИ «ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС»
 2. Аналіз питань, що розглядались на сесіях Красилівської міської ради
 3. Вопроси до іспиту з дисципліни
 4. для включення до програми комплексного іспиту
 5. Для комплексного державного іспиту № 2 (2011/2012 н.р. )
 6. ДО ІСПИТУ З ФІЛОСОФІЇ
 7. Задачі для підготовки до іспиту з економетрики
 8. ЗАПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ
 9. Зразковий перелік лабораторних робіт
 10. ЗРАЗОК БІЛЕТА ДЛЯ ІСПИТУ
 11. ІV. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
 12. ІІ семестр. Література Ренесансу та 17 століття. 32 год. (14 лекцій, 2 модулі, іспит)

1. Комунальне право - комплексна галузь права, наука й навчальна дисципліна.

2. Поняття і природа місцевого самоврядування.

3. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу України.

4. Державна влада і місцеве самоврядування.

5. Критерії місцевого самоврядування.

6. Поняття, предмет, методи комунального права України.

7. Правове регулювання комунальних відносин.

8. Комунально-правові норми та інститути.

9. Джерела комунального права України.

10. Комунально-правові відносини, їх суб'єкти.

11. Система комунального права.

12. Наука комунального права України, її еволюція.

13. Місцеве самоврядування України-Русі в часи Київської централізованої держави й у період феодальної роздробленості.

14. Місцеве самоврядування в українських землях у складі Польсько-Литовської держави. Магдебурзьке право.

15. Відродження національної системи органів місцевого самоврядування та їхнє функціонування на території козачої держави - Гетьманщини. Конституція Пилипа Орлика. Ліквідація органів козачого самоврядування в ХVIII столітті.

16. Місцеве самоврядування в українських землях у 2-й половині XIX - поч. XX століть на території Російської імперії та Австро-Угорщини. Ідеї місцевого самоврядування у конституційних проектах представників українського національного руху середини XIX - поч. XX в.в.

17. Конституційні проекти періоду боротьби за незалежність Української держави щодо організації місцевого самоврядування. Концепція місцевих органів влади у Конституції УРСР 1919, 1929, 1937 й 1978 років.

18. Місцеве самоврядування у законодавстві України 1990-1996 років.

19. Англосаксонська, континентальна й інші моделі місцевого управління й самоврядування.

20. Організаційно-правові форми місцевого самоврядування у зарубіжних країн.

21. Основні тенденції розвитку місцевого управління й самоврядування в зарубіжних країнах.

22. Принципи місцевого самоврядування.

23. Функції місцевого самоврядування.

24. Державна влада і місцеве самоврядування.

25. Система місцевого самоврядування, її склад.

26. Характеристика системи місцевого самоврядування.

27. Адміністративно-територіальний устрій та місцеве самоврядування.

28. Комунальна реформа в Україні: сучасний етап.

29. Поняття територіальної громади.

30. Правоздатність територіальної громади.

31. Територіальна громада як організаційна основа системи місцевого самоврядування.

32. Правове положення територіальної громади.

33. Статут територіальної громади.

34. Поняття громадянин і житель.

35. Конституційні права та свободи людини і громадянина, що здійснюються в сфері місцевого самоврядування.

36. Форми участі членів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення.

37. Місцеві референдуми.

38. Місцеві вибори.

39. Загальні збори громадян за місцем проживання.

40. Місцеві ініціативи.

41. Громадські слухання.

42. Територіальні, громадські й інші форми участі населення в здійсненні місцевого самоврядування.

43. Органи територіальної самоорганізації населення та інші форми участі населення у здійсненні місцевого самоврядування.

44. Поняття і порядок формування органів місцевого самоврядування.

45. Організація роботи сільської, селищної і міської ради.

46. Повноваження сільських, селищних і міських рад.

47. Правовий статус депутата представницького органу.

48. Поняття й порядок формування виконавчих органів рад.

49. Організація роботи виконавчого комітету ради.

50. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.

51. Статус сільського, селищного, міського голови та порядок його обрання.

52. Повноваження сільського, селищного, міського голови, його акти.

53. Випадки та порядок дострокового припинення повноважень голови.

54. Правове регулювання служби в органах місцевого самоврядування.

55. Поняття служби в органах місцевого самоврядування та службових осіб органів місцевого самоврядування.

56. Становлення служби в органах місцевого самоврядування.

57. Особливості проходження служби в органах місцевого самоврядування.

58. Статус і порядок формування районних та обласних рад.

59. Повноваження районних та обласних рад.

60. Голова районної, обласної ради, його статус, порядок обрання і повноваження.

61. Конституційні засади визначення природи комунальної власності.

62. Поняття та зміст комунальної власності.

63. Порядок формування комунальної власності.

64. Об'єкти й правовий режим майна комунальної власності.

65. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо управління комунальною власністю.

66. Поняття місцевого бюджету.

67. Фінансові кошти територіальної громади.

68. Доходи й витрати місцевих бюджетів.

69. Місцеві податки й збори.

70. Участь органів місцевого самоврядування у фінансово-кредитних відносинах.

71. Право органів місцевого самоврядування на створення підприємств, установ, організацій.

72. Відносини органів місцевого самоврядування із суб'єктами господарювання.

73. Комунальне замовлення.

74. Зовнішньоекономічна діяльність органів місцевого самоврядування.

75. Територіальна громада як суб'єкт права власності на землю й природні ресурси.

76. Компетенція органів місцевого самоврядування в області землекористування й охорони довкілля.

77. Екологічні права й обов'язки територіальної громади.

78. Право територіальної громади на природні рекреаційні території й ресурси.

79. Повноваження місцевого самоврядування у сфері використання землі й інших природних ресурсів.

80. Повноваження місцевого самоврядування у сфері охорони довкілля.

81. Особливості здійснення господарської діяльності на територіях спеціальних економічних зон і територіях пріоритетного розвитку.

82. Особливості управління в спеціальних економічних зонах і на територіях пріоритетного розвитку.

83. Форми добровільного об'єднання органів місцевого самоврядування.

84. Порядок реєстрації об'єднань органів місцевого самоврядування й організаційно-правові основи їхнього функціонування.

85. Міжнародні асоціації органів місцевого самоврядування.

86. Поняття й система гарантій місцевого самоврядування.

87. Правовий захист місцевого самоврядування.

88. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальною громадою.

89. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування перед фізичними і юридичними особами.

90. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування перед державою.

91. Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

92. Англосаксонська, континентальна й інші системи місцевого управління й самоврядування.

93. Основні системи муніципального управління в закордонних країнах.

94. Основні моделі організації і функціонування муніципального управління у зарубіжних країнах.Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.

95. Вплив Європейського Союзу на комунальне управління країн-членів.

 

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)