АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Чи правильно наступне твердження (так/ні). Якщо ні, то виправить його

Читайте также:
 1. A. Спілкуватися з постраждалим, заспокоювати його.
 2. E. Жодної правильної відповіді.
 3. Виды неправильного воспитания
 4. Визначте, чи правильним є ствердження
 5. Випишіть та виправте словосполучення, у яких неправильно утворено складні прикметники.
 6. Вправа 6. Визначте, чи правильно використані дієслова в минулому часі в реченнях. Якщо ні, виправте. Зробіть переклад.
 7. Выберите одно правильное определение понятия «острый ринит»
 8. Глава 40 Как правильно сидеть
 9. Державні соціальні гарантії, порядок їх визначення та затвердження
 10. До якого елементу системи відноситься наступне: імідж, соціальна відповідальність, готова продукція, надані послуги?
 11. Долги: что мои родители делают неправильно
 12. За каждый правильно названный принцип – 1 балл.

13. В юридичній літературі поняття «система місцевого самоврядування» розглядається у двох значеннях – як система місцевого самоврядування взагалі і як система місцевого самоврядування конкретного села, селища, міста.

14. Міські ради є другорядними елементами місцевого самоврядування.

15. Органи самоорганізації населення згідно з чинним законодавством не входять до системи місцевого самоврядування.

16. Органи місцевого самоврядування можуть передати частину своїх повноважень, визначену законодавством, асоціаціям місцевого самоврядування.

17. Територіальний устрій України базується на засадах поєднання централізації та децентралізації.

18. Територіальні основи місцевого самоврядування в Україні регулюються відповідним законом про адміністративно-територіальний устрій.

19. У зв’язку зі столичним статусом міста Київ органам місцевого самоврядування надаються додаткові права.

20. Правовий статус міст Києва та Севастополя регулюється відповідними законами «Про столицю України місто-герой Київ» та «Про особливості правового статусу міста Севастополя».

21. Спеціальний правовий статус міста Севастополь обумовлений тим, що воно є військово-морською базою України у Чорному морі.

 

Закінчить речення

22. Форми добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування в Україні підлягають реєстрації у …

23. Органи місцевого самоврядування з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, захисту прав і інтересів територіальних громад можуть об’єднуватись у …

24. Право територіальної громади на місцеве самоврядування здійснюється шляхом … та … демократії.

25. … - представницькі органи, які створюються частиною жителів, які проживають на відповідній території у межах села, селища, міста.

Бібліографія

1. Европейская хартия о местном самоуправлении. // Віче. - 1997. -№30.-с. 50-60

2. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р.// Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №30.

3. О местном самоуправлении в Украине: Закон Украины / Ведомости Верховной Рады Украины. - 1997. - №24. - Ст. 170.

4. Закон про місцеве самоврядування в Україні (науково-практичний коментар). - К.: Ін-т законод. Верховної Ради України, 1999.

5. Заєць А.П. Територіальна організація влади в України: Підручник. - К. : ІнЮре, 2002.

6. Коммунальное право Украины: учебное пособие / В.Д. Волков, А.Г. Бобкова, Н.А. Захарченко и др.. - Донецк: ДонНУ, 2006.

7. Андресюк Б. Самоуправление: чего мы от него ожидаем? // Віче.- 2000. - N 1. - с. 40-47.

8. Куйбида В., Чушенко В. Понятие местного самоуправления в Украине // Право Украины. - 1998. - N 5. - с. 17-21.

9. Биленчук П.Д., Кравченко В.В., Пидмогильный М.В. Местное самоуправление в Украине (Муниципальное право). Учебное пособие. - К.: Атика, 2000. - 304 с.

10. Лаврик В. Местное самоуправление в Украине: больше вопросов, чем ответов. // Право Украины. - 1999. - N 7. - с.42-43.

11. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування: Навч. посіб. — К, 2000. — 304 с.

12. Матеріали до парламентських слухань «Регіональна політика та місцеве самоврядування в України». - К., 2003. — 80 с.

13. Бондарь Н.С., Авсеенко В.И., Бочаров С.Н. Муниципальное право Российской Федерации. Учебник для вузов /под ред. профессора Н.С.Бондаря. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2002. -346 с.

14. Муніципальне право України: Підручник/ В.Ф.Погорілко, О.Ф.Фрицький, М.О.Баймуратов та ін.; За ред. В.Ф.Погорілка, О.Ф.Фрицького. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 352 с.

15. Полієвець О. Як реалізуемо наші повноваження // Віче. - 1999 - № 12. - С.55-56.

16. Кампо В.М. Місцеве самоврядування в Україні. - К.: Ін Юре, 1997. - С. 17-19.

17. Бутко М., Мурашко М. Регіон у дзеркалі державного управління // Віче. - 1997.-№3. - С. 42-49.

18. Сташенко О., Лавринович О., Радько В. Самоврядування. Закон є - закон має працювати // Віче. - 1997. - № 7. - С. 3 - 10.

19. Постовой Н.В. Правовое регулирование основ и компетенции местного самоуправления в России. - М.: Юриспруденция, 1999. -312 с.

20. Прудников А.С., Никитин А.М. Муниципальное право России. Учебное пособие.- М.: Издательство «ЮНИТИ», 2004.- 399 с.

21. Чеботарев Г.Н.Муниципальное право России. Учебник.- М.: Издательство «Юристь», 2005. - 351 с.

22. Погорілко В. П., О. Ф. Фрицький. Муніципальне право України: Учебник. - К.: Юрінком Інтер. - 2001. - 352 с.

23. Чемерис А. О. Місцеве самоврядування: джерела, принципи, структура, компетенция. - Львів, 1999. - 152 с.

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)