АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Нормативні акти та література. 1. Європейська Хартія про місцеве самоврядування від 15 жовтня 1985 р

Читайте также:
 1. AГIOГРАФІЧНА ЛІТЕРАТУРА
 2. I. Нормативні акти
 3. V. РЕКОМЕНДОВАНІ НОРМАТИВНІ АКТИ І ЛІТЕРАТУРА
 4. Американська література 20 ст.
 5. Апокрифічна та есхатологічна література раннього Середньовіччя.
 6. Базова література
 7. Базова література
 8. Використана література
 9. Використана література
 10. Використовувана література
 11. Давньоіндійська література
 12. Джерела та література

 

1. Європейська Хартія про місцеве самоврядування від 15 жовтня 1985 р. // Перспективі розвитку місцевого самоврядування: досвід України та Швеції. Аналітичний бюлетень. – К., 1998. – С.124.

2. Місцеве самоврядування: Досвід Данії. - М., 1995. - 414 с.

3. Шишкіна Н.Э. Місцеве самоврядування в зарубіжних країнах: сучасні проблеми розвитку. - Іркутськ, 1995.

4. Місцеве самоврядування в зарубіжних країнах: Інформ. огляд / І. Л. Медведев і ін. - М.: Юрід. літ., 1997. - 80 с.

5. Місцеве самоврядування: Теорія і практика / Сост. і пер. з нім. Р. Люхтерханд. - М., 1997. - 172 с.

6. Володін І. Форум місцевих і регіональних властей Європи // Муніципалітет. - № 7 - 8. – 1998. – С. 43 - 45.

7. Коцоніс А. Про право націй. на самоорганізацію //Муніципальна влада. - № 4 - 5. – 1999. – С. 46 - 48.

8. Регіональний розвиток Росії і досвід європейського Союзу. - М.: Економіка. – 2000.

9. Ковешников Е.М. Муніципальне право. – М.: Норма - Інфра, 2000.

 

2.2.5. Організація самостійної роботи

 

Самостійна робота студента – це форма організації навчального процесу, при якій заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. Вона є основним засобом оволодіння навчальніим матеріалом під час позааудиторної навчальної роботи.

Види самостійної роботи студентів:

1 Самостійна робота, що забезпечує підготовку до поточних аудиторних занять.

2. Пошуково-аналітична робота.

Форми самостійної роботи студентів:

1. Опрацювання теоретичних засад прослуханого лекційного матеріалу.

2. Вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання.

3. Виконання домашніх завдань.

4. Підготовка до семінарських занять.

5. Підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю.

6. Розв’язання і письмове оформлення задач.

7. Систематика вивченого матеріалу курсу перед написанням модулів та іспитом.

8. Виконання аналітичної записки.

9. Виконання роботи з інформаційними ресурсами мережі Інтернет.

10. Виконання індивідуальних завдань.

 

Самостійна робота студентів по учбовій дисципліні «Комунальне право України» передбачає підготовку до поточних аудиторних занять. Робота повинна проводитися протягом всього семестру, а її зміст визначатися робочою програмою курсу. При виконанні завдань необхідно використовувати матеріали підручників, монографій, публікацій в періодичних виданнях, збірники документів, ресурси мережі Інтернет.

При виконанні самостійної роботи необхідно надати їй практичну спрямованість, тобто студенти не повинні обмежуватися знайомством зі змістом підручників, монографій, публікацій в періодичних виданнях, вивченням текстів конституцій, веб-сайтів вищих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, політичних партій і громадських організацій зарубіжних країн. Важливе також дослідження різних проектів нормативних актів, як загальнодержавного значення, так і локальних.

Самостійна робота включає два основних напрямка роботи:

1) Аналітична записка

2) Робота з інформаційними ресурсами мережі Інтернет

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)