АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Використовувана література

Читайте также:
 1. AГIOГРАФІЧНА ЛІТЕРАТУРА
 2. V. РЕКОМЕНДОВАНІ НОРМАТИВНІ АКТИ І ЛІТЕРАТУРА
 3. Американська література 20 ст.
 4. Апокрифічна та есхатологічна література раннього Середньовіччя.
 5. Базова література
 6. Базова література
 7. Використана література
 8. Використана література
 9. Давньоіндійська література
 10. Джерела та література
 11. Джерела та література

1. Грімм д.Д. Лекції з догми римського права. Петроград, 1916 р., с. 57

2. Грімм д.Д. Цит. соч., с. 61

3. Велика радянська енциклопедія.

4. Грімм д.Д. Цит. соч., с. 60

5. К. Маркс і Ф. Енгельс, Соч., т. 1, с. 347

6. Грімм д.Д. Цит. соч., с. 178

7. Покровський і.А. Історія римського права. Спб., 1913 р., с. 345

ТЕМА 6. Зобов'язальне право

Загальні поняття про зобов'язання

Визначення і зміст зобов'язання

У Інстітуциях Юстініана (Кн.3.xiii.) приводиться наступне визначення цієї найважливішої категорії: "Зобов'язання (obligatio) є окови право, ми з потреби повинні виконати відому дію згідно законам нашої держави". Юристові Павлу належить вислів, в якому конкретизується це визначення: "Суть зобов'язання в тому, щоб зв'язати перед нами іншого так, щоб він дав, зробив, надав".

Цінність останнього фрагмента в тому, що в нім розкривається зміст зобов'язання, тобто називаються ті дії, обов'язок здійснення яких складає зобов'язання, це: обов'язок дати, зробити, надати (dare, facere, praestare).

На підставі приведених висловів джерел і з урахуванням розвитку теорії цивільного права в подальші сторіччя були вироблені достатньо одноманітні поняття зобов'язання: "...обязательство визначають як таке юридичне відношення, яке дає одній особі (кредиторові) право на дію визначеного іншої особи (боржника), і при цьому на таку дію, яка має майнову цінність. Коротше - зобов'язання є право на чужу дію. Іноді це виражають і так: зобов'язання є юридичне відношення, яке дає кредиторові право вимагати від боржника надання якого-небудь блага, що має майнову цінність". (1)

Всі ці визначення і поняття сходяться в тому, що через зобов'язання виконуються дії, за допомогою яких відбувається передача право від боржника до кредитора. Звідси ясно, що область дії зобов'язань - це сфера обороту, тобто переміщення речей в просторі шляхом продажу, обміну, надання в позику і ін. Проте зобов'язання виникають і тоді, коли особі або його майну заподіюється шкода протиправними діями і виникає необхідність його відшкодувати, а також і тоді, коли хто-небудь набуває майна без достатніх на те підстав і зобов'язаний повернути його іншому.По сучасних уявленнях зміст зобов'язання складають обов'язки боржника і відповідні (що кореспондують їм) права кредитора вимагати виконання цих обов'язків. Обов'язки боржника (oportere) можуть бути надзвичайно різноманітні, тому - вельми різноманітним може бути і зміст зобов'язань. Так, це може бути обов'язок передати річ у власність за договором купівлі-продажу; це може бути обов'язок щось робити, або обов'язок утриматися від якихось дій (побудувати будинок, не заважати орендареві користуватися майном); нарешті, це може бути обов'язок сплатити вартість пошкодженої речі. Взагалі всякі дії, не заборонені законом, можуть бути предметом обов'язків боржника. Але будь-який зміст зобов'язання вичерпно описується приведеною вище формулою Павла: дати, зробити, надати.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)