АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Базова література. Нормативно-правові документи

Читайте также:
 1. AГIOГРАФІЧНА ЛІТЕРАТУРА
 2. V. РЕКОМЕНДОВАНІ НОРМАТИВНІ АКТИ І ЛІТЕРАТУРА
 3. Американська література 20 ст.
 4. Апокрифічна та есхатологічна література раннього Середньовіччя.
 5. Базова література
 6. Базова передача даних
 7. Базовая модель экономического равновесия и механизм его восстановления
 8. Базовая схема расчета налога на прибыль
 9. Використана література
 10. Використана література
 11. Використовувана література

Нормативно-правові документи

1. Конституція України з порівняльним викладом статей, змінених конституційною реформою / Упорядник Ковальчук Є.О. – Х., 2006.

2. Закон України від 23.05.1991 р. № 1060 – ХІІ "Про освіту" (в редакції Введеної в дію Постановою ВР № 1144-XII (1144-12 ) від 04.06.91, ВВР, 1991, N 34, ст.452 }

3. Закон України від 17.01.2002 р. № 2984 - ІІІ "Про вищу освіту".

4. Закон України від 1.07.2014 р. № 1556-VІІ «Про вищу освіту».

5. Указ Президента України № 344/2013 від 25 червня 2013 року «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року».

6. Указ Президента України від 17 квітня 2002 року №347/2002 "Про національну доктрину розвитку освіти" // Урядовий кур’єр. – 17 квітня. – 2002. - № 74.

7. Наказ Міністерства освіти і науки України № 466 від 25 квітня 2013 року «Про затвердження Положення про дистанційне навчання».

8. Наказ Міністерства освіти і науки України № 812 від 20 жовтня 2004 р. «Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу».

9. Наказ МОН від 30.12.2005р. № 774. «Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу».

10. Наказ Міністерства освіти і науки України № 538 від 25.06.2007 р. «Про затвердження Змін до Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у ВНЗ за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями».

11. Наказ Міністерства освіти і науки України № 943 від 16.10.2009 р. «Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи».

12. Наказ Міністерства освіти і науки № 1510 від 29.10.2013 року «Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році».

13. Наказ Міністерства освіти і науки № 635 від 29 травня 2013 року «Щодо затвердження Примірного положення про академічну мобільність студентів вищих навчальних закладів України».

14. Лист МОНмолодьспорт № 1/9-427 від 01.06.2012 року «Щодо видачі Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT)».

15. Лист МОН № 1/9-119 від 26.02.2010 року «Про методичні рекомендації щодо запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових документів у вищих навчальних закладах».16. Болонський процес: нормативно-правові документи / З.І.Тимошенко (уклад.). – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2004. – 101 с.

17. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали 2003-2004 рр.) / За ред. В.Г. Кременя. – К., Тернопіль, 2004. – 146 с.

18. Спільна декларація міністрів освіти Європи (Болонья, 1999) // Болонський процес: Документи. – К., 2004 . – 24 с.

Базова література

1. Аніловська Г.Я. Університетська освіта: навчальний посібник / Аніловська Г.Я., Марушко Н.С., Томаневич Л.М.; – Львів: Магнолія 2006, 2010. – 375 с.

2. Артемова Л. В. Історія педагогіки України: підручник для студ. вищих навч. закл. / Л. В. Артемова. - К.: Либідь, 2006. - 424 с.

3. Ашин Г.К. Мировое элитное образование. – М.: Анкил, 2008. – 360 с.

4. Біла О.Г. Університетська освіта: навч. пос. для самостійного вивчення дисципліни. – Л.: Видав-во Львівської комерційної академії, 2009. – 112 с.

5. Бондар В. Дидактика. Підручник. – К.: Либідь, 2005. – 264 с.

6. *Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна – Болонья –Саламанка – Прага – Берлін - Берген) / За ред. Ніколаєнка С.М. – К.: Вид-во Дельта, 2007. – 53 с.

7. Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За редакцією В.Г. Кременя. Авторський колектив: М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, І.І. Бабин. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. - 384 с.

8. Головчук А.Ф., Іщенко Т.Д., Акімов О.О. та ін. Університетська освіта в Україні та Болонський процес: навч. пос. і термінологічний словник. – К.: Аграрна освіта, 2007. – 83 с.

9. Історія педагогіки: лекції та хрестоматія / авт.-упоряд. Е. І. Федорчук, В. В. Федорчук. – Кам’янець-Подільський: Видавництво ПП Зволейко, 2007. - 320 с.

10. Козак Н.Л. Університетська освіта: навчальний посібник / Н.Л. Козак, І.М. Шоробура. – Львів: «Новий світ – 2000», 2011. – 180 с.

11. Кузьмінський А.І. Педагогіка: підручник / А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. – 3-тє вид., виправ. – Київ: Знання, 2008. – 447с.

12. Левківський М.В. Історія педагогіки: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М.В. Левківський. – 4-те вид., стер. – Київ: Центр учбової літератури, 2011.

13. Лузан П.Г. Історія педагогіки та освіти в Україні: навч. пос. – К.: НАУ, 2007. – 300 с.

14. Лукаш О.А. Університетська освіта: конспект лекцій для студентів спец. "Економіка підприємства" усіх форм навчання / О.А. Лукаш; – Суми: Сумський держ. ун-т, 2011. – 153 с.

15. Міндрова З. М. Університетська освіта: навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / Укоопспілка; Львівська комерційна академія — Л.: Видавництво Львівської комерційної академії, 2008. — 84c.

16. Мешко Н. П. Університет у національній інноваційній системі. — Д.: Вид-во ДНУ, 2012. — 432 с.

17. *Сучасна економічна освіта: Україна і Болонський процес / За ред. В.Д.Базилевича. – К.: Знання, 2006. – 326 с.

18. Товканець Г.В. Університетська освіта: навчально-методичний посібник. – К.: ЦУЛ, 2011. – 182 с.

19. Хижняк Л.М. Університетська освіта: навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Л.М. Хижняк; – Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2010. – 192 с.

20. Університетська освіта: вступ до спеціальності. Конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей / Нац. техн. ун-т «Харківський політехнічний ун-т» / Уклад. О. Ю. Лінькова. – Х.: НТУ «ХПІ», 2007. – 124 с.


1 | 2 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)