АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Базова література

Читайте также:
 1. AГIOГРАФІЧНА ЛІТЕРАТУРА
 2. V. РЕКОМЕНДОВАНІ НОРМАТИВНІ АКТИ І ЛІТЕРАТУРА
 3. Американська література 20 ст.
 4. Апокрифічна та есхатологічна література раннього Середньовіччя.
 5. Базова література
 6. Базова передача даних
 7. Базовая модель экономического равновесия и механизм его восстановления
 8. Базовая схема расчета налога на прибыль
 9. Використана література
 10. Використана література
 11. Використовувана література

Навчально-методичне забезпечення

1. Андрухович Ю. Повернення літератури?// Плерома. – 1998. – № 3.
2. Єшкілєв В. Повернення деміургів// Плерома. – 1998. - №3. – С.5-14.
3. Ільницький О. Трансплантація постмодернізму: сумніви одного читача// Сучасність. – 1995. - №10. – С.111-115.
4.Павлишин М. Українська культура з погляду постмодернізму // М. Павлишин. Канон та іконостас. – К., 1997.- С.213-223.

5. Процюк С. Есеї про дев’ятдесятників // СІЧ. – 1995.- №4. – С.37-52.
6. Білоцерківець Н. Бу-Ба-Бу та ін. Український літературний авангард: портрет одного року// СІЧ. – 1991. - №1.- С.42-53.
7. Жулинський М. Український модерн і постмодерн, або за ким женуться «Пси святого Юра» // Літературна Україна. – 1997. – 15 травня. – С.4
8. Медвідь В. Збагнувши, що належите до великої культури, не захочете дивувати світ «карнавалами» // Літературна Україна. – 1993.- 6 травня.- С. 3.
9. Неборак В. Введення до Бу-Ба-Бу// Березіль.- 1995.-№11-12.- С.159- 176.
10. Ю. Цзи. Драбина в небо: вибрані притчі про митців//Сучасність. –1994.-№6.- С.142-157
11. Павлишин М. Що перетворюється в «Рекреаціях» Ю. Андруховича. // М. Павлишин. Канон та іконостас. – К., 1997.- С.237-255.
12. Шерех Ю. Го-гай-го: про прозу Ю. Андруховича із приводу // Сучасність. – 1996. - №10.- С. 123-129.
13. Бу-Ба-Бу. Т.в.о./…/ри. – Львів, 1995.
14. Ірванець О. Вогнище на дощі. - Львів: Каменяр, 1986.
15. Ірванець О. Тінь великого классика. - Київ: Молодь, 1991.
16. Ірванець О. Вірші останнього десятиліття. - Львів: Кальварія, 2001

17. Ірванець О. Рівне/Ровно (Стіна). - Львів: Кальварія, 2002 18. Ірванець О. П’ять п’єс. - Київ: Смолоскип, 2002 19. Ірванець О. Очамимря: Повість та оповідання. - Київ: Факт, 2003 1.

20. http://litakcent.com/2009/06/25/mistyfikator-vynnychu..
21. Винничук Ю. Спалах. – К., 1990
22. Винничук Ю. Діви ночі. – К., 1992
23. Харчук Р. Юрій Винничук – батько «чорного» гумору в українській літературі//Сучасна українська проза: Постмодерний період: Навч. Посіб. – К., 2008.- С. 122- 126
24. Харчук Р. Любко Дереш – чудесне «дитя»//Сучасна українська проза: Постмодерний період: Навч. Посіб. – К., 2008.- С. 220 – 226.
25. Л. Дереш Культ. – Л., 2002.
26. Л. Дереш Поклоніння ящірці. – Л., 2004.
27. Л. Дереш Намір. – Л., 200628. О. Стусенко Хвороба на ім’я Любко Дереш.
29. Івакін Ю. Учення про лайку//Гумор і сатира… - К., 1986. – С. 349-351.
30. Б. Жолдак Спокуси. - К., 1991
31. Б. Жолдак Антиклімакс. - К., 2001
32. Л. Подерв’янський Гамлєт. – Харків, 2006
33. Л. Подерв’янський Король Літр. - Харків, 2006
34. Л. Подерв’янський Павлік Морозов. - Харків, 2006

35. Харчук Р. Богдан Жолдак – автор прози, написаної суржиком//Сучасна українська проза: Постмодерний період: Навч. Посіб. – К., 2008.- С.115 – 118.
36. Харчук Р. Лесь Подерв’янський - «творець мінус-культури»//Сучасна українська проза: Постмодерний період: Навч. Посіб. – К., 2008.- С.118 – 122.

37. Щербак Л. Покальчук Юрій Володимирович // Тернопільський енциклопедичний словник. — Тернопіль: видавничо-поліграфічний комбінат «Збруч», 2004—2010. — ISBN 966-528-197-6, том ІІІ, 2008

38. Лис В. Багатогранний талант. Газ. Волинь, 27 січня 2011 р.

39. Харчук Р.//Сучасна українська проза: Постмодерний період: Навч. Посіб. – К., 2008.- С. 1378 –159

40.Офіційний сайт http://zhadan.info/

41. О.Крамаренко про 'Ворошиловград' Жадана: між совком і українством// http://www.bbc.co.uk/ukrainian/entertainment/2010/11/101116_review_zhadan_kramarenko_sp.shtml

42. Лівизна як «архітектурна прикраса» в творчості Сергія Жадана// http://www.bezbrehni.com/article/tvorchist_sergii_jadan/

43. Міщенко В.І. Забужко Оксана Стефанівна // Українська літературна енциклопедія. — Т. 2. — К., 1990. — С. 224.

44. Харчук Р. Оксани Забужко//Сучасна українська проза: Постмодерний період: Навч. Посіб. – К., 2008.- С. 118 –121

45. Ірина Солодченко За словесной витиеватостью - пустота…(о творчестве Оксаны Забужко)// "Киевский телеграф" 2009 г. 23-29 октября

46. Офіційний сайт Оксани Забужко http://zabuzhko.com/ua/

 

Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.221 сек.)