АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

V. РЕКОМЕНДОВАНІ НОРМАТИВНІ АКТИ І ЛІТЕРАТУРА

Читайте также:
 1. AГIOГРАФІЧНА ЛІТЕРАТУРА
 2. I. Нормативні акти
 3. Американська література 20 ст.
 4. Апокрифічна та есхатологічна література раннього Середньовіччя.
 5. Базова література
 6. Базова література
 7. Використана література
 8. Використана література
 9. Використовувана література
 10. Давньоіндійська література
 11. Джерела та література

1. Конституція України від 28.06.96р. // Урядовий кур’єр. - 1996. Липень. - № 129–130.

2. Господарський кодекс України // Голос України, 2003, 03, 14.03.2003 № 49–50.

3. Господарсько-процесуальний кодекс // ВВР України, 1992 № 6 (11.02.92), Ст. 56.

4. Цивільний кодекс України // Голос України, 2003, 03, 12.03.2003 № 45–46; Голос України, 2003, 03, 13.03.2003 № 47–48.

5. Податковий кодекс України // Голос України, 2010, 12, 04.12.2010 № 229-230

6. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» // ВВР України. - 1992.- № 31.- Ст. 440.

7. Закон України «Про акціонерні товариства» // ВВР України. – 2008. - № 50-51. – ст. 384.

8. Закон України “Про страхування” від 07.03.96 // ВВР. – 1996. - №18. – ст.78.

9. Закон України «Про господарські товариства», ВВР України. - 1991.- № 49.- Ст. 682.

10. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», ВВР України. - 2003.- №31-32.- Ст. 263.

11. Закон України “Про захист від недобросовісної конкуренції”, ВВР України. - 1996.– № 36 (03.09.96).– Ст. 164.

12. Закон України «Про захист економічної конкуренції», ВВР України. - 2001.- № 12.- Ст. 64.

13. Закон України “Про антимонопольний комітет України” від 26.11.93 // ВВР. – 1993. - №50. – ст.472.

14. Закон України “Про прокуратуру” від 05.11.91 №1789-Х-ІІ // ВВР. – 1991. - №53. – ст.793.

15. 10. Закон України “Про Службу безпеки України” від 25.03.92 //ВВР, -1992. - №27. – ст.382.

16. Закон України “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні” від 26.01.93 // ВВР. – 1993. - №13. – ст.110.

17. Закон України «Про міліцію»// ВВР. - 1990.- №4.- Ст. 20.

18. Закон України “Про державну податкову службу в Україні” від 04.12.90 // ВВР. – 1991. - №6. – ст.37.

19. Закон України «Про захист прав споживачів», ВВР України. - 1991.- № 30.- Ст. 379.

20. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність», ВВР України. - 1991.- № 29.- Ст. 377.

21. Закон України “Про інвестиційну діяльність”, ВВР України. - 1991.– № 47.– Ст. 646.

22. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», ВВР України. - 2000.- № 36.- Ст. 299.

23. Закон України «Про банки і банківську діяльність», ВВР України. - 2001.- №№ 5 – 6.- Ст. 30.

24. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», ВВР України. – 2005. – № 48 (02.12.2005). – ст. 483.

25. Закон України «Про режим іноземного інвестування», ВВР України. - 1996.- № 19.- Ст. 80.

26. Закон України «Про товарну біржу», ВВР України. - 1992.- № 10.- Ст. 139.

27. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», ВВР України. - 2002.- № 1.- Ст. 1.

28. Закон України від 15 березня 2001 р. № 2299-III "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)"// Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 21. — Ст. 103.

29. Закон України від 21 листопада 1995 р. № 437/95-ВР “Про промислово-фінансові групи в Україні” // ВВР України. – 1996. - № 23. – Ст. 88.

30. Закон України від 19 жовтня 2000 р. № 2063-III “Про державну підтримку малого підприємництва” // ВВР України. – 2000. – № 51 – 52. – Ст. 447.

31. Закон України «Про ціни та ціноутворення», ВВР України. - 1990.- № 52.- Ст. 650.

32. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р.

33. Закон України від 10 квітня 1992 р. № 2265-ХІІ "Про споживчу кооперацію // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 30. — Ст. 414.

34. Закон України від 17 липня 1997 р. № 469/97-ВР "Про сільсько­господарську кооперацію // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 39. - Ст. 261.

35. Закон України від 10 липня 2003 р. № 1087-1У "Про кооперацію"// Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 5. — Ст. 35.

36. Декрет КМ України «Про стандартизацію та сертифікацію», ВВР України. - 1993.- № 27.- Ст. 289.

37. Закон України «Про особисте селянське господарство» // Юридичний вісник України . – 2003. - №25.

38. Закон України «Про фермерське господарство» // Юридичний вісник України . – 2003. - №33.

39. Постанова КМ України «Про затвердження Порядку заняття торговельною діяльністю та правил торговельного обслуговування населення» від 15 червня 2006 р. № 833.

40. Постанова КМУ від 27.06.1998 р. № 576 “Про затвердження переліку послуг, що належать до побутових і підлягають патентуванню” // Офіційний вісник України. – 1998. - № 17. – С. 75.

41. Постанова КМУ від 13 липня 1998 р. № 1077 «Про затвердження Положення про виготовлення, зберігання і реалізацію торгових патентів”// Офіційний вісник України. – 1998. - № 28. – С. 53.

42. Указ Президента України від 12 травня 1998 р. № 456/98 "Про державну підтримку малого підприємництва // Офіційний вісник Украї­ни. - 1998. -№ 19.-С. 15.

43. Указ Президента України від 3 липня 1998 р. № 727/98 "Про спро­щену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підпри­ємництва" (в редакції Указу від 28 червня 1999 р. № 746/99) // Офіційний вісник України. - 1999. - № 26. - С. 27.

44. Указ Президента України від 15 липня 2000 р. № 906/2000 "Про заходи щодо забезпечення підтримки та дальшого розвитку підприємниць­кої діяльності "//Офіційний вісник України. — 2000. — № 29. — С. 70.

45. Наказ Головної державної податкової інспекції України від 25.06.1996 р. № 33 “Про затвердження форм торгового патенту та Порядку заповнення торгового патенту”.

46. Лист Державної податкової адміністрації України від 23.06.1999 р. № 3630/6/15-1316 «Про застосування окремих норм податкового законодавства».

47. Лист ДПА України від 26.01.2000 р. № 1055/7/15-1317 “Про патентування торговельної діяльності”.

48. Лист Державної податкової адміністрації України від 25 лютого 2000 р. № 2655/7/25-1317 "Щодо застосування норм Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

49. Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва; від 30 січня 2002 р. 4-452-2680/515 "Щодо надання роз'яснення з питань ліцензування".

50. Лист Вищого арбітражного суду України від 13 вересня 2000 р. № 01-8/493 "Про Закон України "Про ліцензування певних видів госпо­дарської діяльності".

51. Рекомендації Президії Вищого господарського суду України від 4 червня 2004 р. № 04-5/1193 "Про деякі питання практики застосування Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або ви­знання його банкрутом".

52. Роз'яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 4 бе­резня 1998 р. № 02-5/78 "Про деякі питання практики застосування роз­ділу VI Господарського процесуального кодексу України".

53. Перелік органів ліцензування, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698//Офіційний вісник України — 2000. - № 46. - С. 218.

54. Перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затв. постановою Кабінету Міні­стрів України від 4 липня 2001 р. № 756//Офіційний вісник України. -2001. - № 27. - С. 37.

Рекомендована література

1. Агарков М.М. Учение о ценных бумагах.- М.: Финстатинформ, 1993.– 140 с.

2. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: Учеб. пособие. — М.: ИВЦ «Маркетинг», 1997. — 194с.

3. Азимов Ч.Н. Гражданин. Предпринимательство. Закон. –Х.: Основа.- 1991.– 93 с.

4. Азімов Ч.Н. Забезпечення договірних зобов`язань / Под ред. Кузьменко Н.М. – Х.- 1995.

5. Аксенов И, Платонов С. Что такое Предпринимательство // Предпринимательство, хозяйство и право.- 1996.- №7.

6. Баторшина Н. Філії та представництва. Особливості правового ста­тусу // Юридичний журнал. — 2002. — № 6. — С. 63.

7. Бейцун І. Проблеми правосуб’єктності обєднань юридичніх осіб // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - № 2. – С. 45.

8. Березюк О. Господарські об'єднання: стан законодавства та перспективи розвитку// Право України. -1998. -№3. -с. 28.

9. Безух О. Неправомірне використання ділової репутації в конкуренції // Підприємництво, господарство і право.- 2003.- № 5.- с. 24-27.

10.Белов А.П. Международное предпринимательское право: Практическое пособие.- М.: Юридический Дом “Юстицинформ”, 2001.- 336 с.

11.Беляневич Є. Физическое лицо как субьект хозяйственных отношений // Предпринимательство, хозяйство и право.- 1997.- №1.

12.Беляневич О.А. Господарський договір та способи його укладення: Навч. посібник/ Беляневич О.А.- К.: Наукова думка, 2002.- 280 с.

13.Березюк О. Господарські об'єднання: стан законодавства та перспективи розвитку // Право України. - 1998.- №3.

14.Богатирьов А.Г. Інвестиційне право. М.- 1992.

15.Биржевое дело. Под ред. О.И.Дегтярева, О.А.Кандинской, М.: Юнити.- 1997.

16.Богданов Е.В. Договор в сфере предпринимательства. – Х.- 1997.

17.Богун В. Правові аспекти здійснення зовнішньоекономічної діяльності в Україні // Право України. – 1998.- № 4.

18.Брагинский М.И. Договор подряда и подобные ему договоры.– М.: «Статут». 1999.– 254 с.

19.Винник О.М. Общества с ограниченной ответственностъю: преимущества и недостатки // Предпринимательство, хозяйство и право.- 1999.— № 7.

20.Витрянский В.В. Договоры: порядок заключения, изменения и расторжения, новые типы: Комментарий к новому ГК РФ. – М., 1996.

21.Вінник О. Характерні риси господарських організацій // Предпринимательство, хозяйство и право.- 1998.- № 2, 3.

22.Вінник О. Виробничий кооператив як різновид підприємницької організації// Предпринимательство, хозяйство и право.- 1998.- №1.

23.Вінник О.М. Господарські товариства і виробничі кооперативи: Правове становище/ Вінник О.М.- К.: Знання, 1998.- 308.

24.Вінник О. Закрите акціонерне товариство і товариство з обмеженою відповідальністю: порівняльна характеристика і проблеми вдосконалення правового регулювання // Підприємництво, господарство і право.- 1997.- №8.

25.Вінник О. Правове становище дочірніх підприємств // Предпринимательство, хозяйство и право. — 2000. — № 1. — С. 3.

26.Вінник О. Інвестиційне право. К. 2000 р.

27.Вітвіцький С.С. Основні принципи державного контролю підприємницької діяльності //Вісник Запорізького юридичного інституту . - 2001 . - №3 . - с.77-80.

28.Вознюк А. Что нового в конкурентном законодательстве Украины // Бизнес.- 1998.- № 36.

29.Все про господарські товариства / Під ред. Коссака В.М. Львів: "Вільна Україна".- 1992.- 46 с.

30.Гальперин А., Михайлова Л. Правовые аспекты недобросовестной конкуренции //Известия вузов. Правоведение.- 1991. - № 1.

31.Галіахметов І. Концептуальні положення про підприємство в умовах розвитку цивільного права // Підприємництво, господарство і право. — 2003. - № 9. - С. 32.

32.Галіахметов І. Проблеми запровадження реєстрації прав власності на підприємство як об'єкт нерухомості//Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 3. - С. 31.

33.Гвозденко А. А. Основи страхування.- М. 1998.- 299с.

34.Гонта А. Внешнеэкономическая деятельность: резиденты, агенты, принципалы, посредничество и агентские соглашения в экспортно-импортных операциях // Бизнес –1996.- № 25-26.

35.Гордеева Ю. Психологические предпосылки успешного предпринимательства // Предпринимательсво, хозяйство и право.- 2000.-№ 3.

36.Горленко В. Поняття кооперативу в Україні//Підприємництво, гос­подарство і право. — 2004. — № 6. — С. 11.

37.Господарські і підприємницькі відносини в економіці України та їх правове забезпечення. //Право України.-1996.-№11-12.

38.Господарське право: Практикум / В.С.Щербина, Г.В.Пронська, О.М.Вінник та інші. За заг. Ред. В.С.Щербини.- К.: 2001.- 320 с.

39.Грицай А. Патентование: сущность торгового петента, порядок его получения и возврата // Всё о бухгалтерском учёте. – 2000. - № 108. – С. 81.

40.Голодницкий 3. Виды юридических лиц в новых Кодексах. Организационно-правовые формы юридического лица: системный анализ ГК и ХК //Юридическая практика. — 2004. — № 8. — С. 18—19.

41.Гордієнко О. Малі підприємства: критерії правового статусу і проблеми його вдосконалення // Підприємництво, господарство і право. — 2002. — № 6. - С. 8.

42.Грудницкая С. Порядок формирования обьединений предприятий: структура и компетенция органов обьединения // Предпринимательство, хозяйство и право.-1996.-№9.-с. 9.

43.Грушинський І. Правове регулювання відносин у підприємництві // Право України.-1996.-№2.

44.Грудницкая С. Порядок формирования обьединений предприятий: структура й компетенция органов обьединения // Предпринимательство, хозяйство и право.-1996.-№9.

45.Грось Л. Способы защиты деловой репутации //Хозяйство и право.- 1996.-№ 12.

46.Давыденко М.Л. Контроль и надзор как средство предупреждения преступлений, связанных с незаконным предпринимательством //Право і безпека . - 2003 . - Т.2.-№3 . - С.72-76.

47.Дахно И. Недобросовестная конкуренция и промышленная собственность в Украине // Предпринимательство, хозяйство и право.- 1996.- № 11.- С. 31-34.

48.Дзера Н. Некоторые вопросы признания сделок недействительными в предпринимательской деятельности // Предпринимательство, хозяйство и право.- 1997.- №4.

49.Джунь В. Система антикризового управління як визначальний напрямок реформи інституту неспроможності // Право України.- 1999.- №4.

50.Дятленко Н. Особенности определения субъектов хозяйствования в Хозяйственном Кодексе Украины // Підприємництво, господарство і право.- 2004.- № 8.- с. 25-31.

51.Елов В. Засновницькі документи про створення господарських об'єднань, їх зміст // Право України.- 1998.- №1.

52.Ершова И.В. Предпринимательское право: Учебник.- М.: Юриспруденция. 2002.– 512 с.

53.Єременко О. До питання про державну реєстрацію юридичних осіб// Підприємництво, господарство і право. — 2003. — № 8. — С. 40.

54.Задыхайло Д.В. Предпринимательское право в Украине. – Харьков, 1998.

55.Задихайло Д.В. До концепції Підприємницького кодексу України. Вісник Університету внутрішніх справ.- 1999.- № 6.- С. 39.

56.Заруба О.Д. Страхова справа.- К.- 1998.

57.Зинченко С.А., Лапач В.А. Субъект предпринимательства как юридическое лицо // Государство и право.- 1995.- №7.

58.Зобов’язальне право: теорія і практика. Навч. посібн. для студентів юрид. вузів і фак. ун-тів / О.В.Дзера, Н.С.Кузнецова, В.В.Луць та інші; За ред. О.В.Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 1998.– 912 с.

59.Каштанов О. Види антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів господарювання // Підприємництво, господарство і право.- 2004.- № 8.- с. 47-50.

60.Каштанов О. Антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання: сутність, форми та суб’єкти // Підприємництво, господарство і право.- 2004.- № 7.- с. 56- 59.

61.Кисилев А. Порядок подготовки учредительных документов и создания уставного фонда предприятия // Предпринимательство, хозяйство и право.-1996.- №12.

62.Коваль И. Копирование внешнего вида изделия конкурента // Підприємництво, господарство і право.- 2003.- № 5.- с. 11-13.

63.Коммерческое право: Учебное пособие/ Под ред. М.М. Рассолова.- М.: ЮНИТИ; Закон и Право, 2001.- 461 с.

64.Контроль і перевірки підприємницької діяльності . - К.: Юрінком Інтер, 2004 . - 400 с.

65.Кочергіна К. Організаційно-правові форми комерційних юридич­них осіб за законодавством України// Підприємництво, господарство і право. - 2002. - № 6. - С. 45.

66.Ковалёв Д. Когда получается льготный торговый патент // Всё о бухгалтерском учёте. – 2000. - № 108. – С. 83.

67.Красовська А. Державна реєстрація як умова реалізації права на підприємництво в Україні//Підприємництво, господарство і право. — 2002. - № 7. - С. 62.

68.Кривенко О. Ринок капіталу та холдинги в Україні //Юридичний вісник України.-2003. – 9 серпня. – С. 7.

69.Круглова Н.Ю. Хозяйственное право: Учебное пособие для вузов.- 2-е узд., испр. и доп.- М.: Изд-во РДЛ, 2001.- 904 с.

70.Курбатов А.Я. Сочетание частных и публичных интересов при правовом регулировании предпринимательской деятельности.- М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2001.- 212 с.

71.Коммерческое право: Учебник/ А.Ю.Бушев, О.А.Городов, Н.Л.Вещунова и др.; Под. ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевой.- СПб., Издательство С.-Петербургского университета, 1998.- 518 с.

72.Косак В. Правове регулювання іноземних інвестицій: цивільно-правовий аспект.- Львів. Центр Європи.- 1996.

73.Красько И.Ю. Прекращение (расторжение) и изменение хозяйственного договора // Бизнес.- 1996.- № 46.

74.Кузьмина С.А. Механизм защиты интересов субъектов хозяйствования от недобросовестной конкуренции.- Донецк.- 1999.

75.Кузнєцова Н.С. Назарчук І.Р. Ринок цінних паперів в Україні: Правові основи формування та функціонування.- К.: Юрінком Інтер.- 1988.- 528 с.

76.Куртов Д. Предпринимательская ответственность и эффективность функционирования предприятия //Мировая экономика и международные отношения . - 2002 . - №4 . - с.56-62.

77.Липницький Д., Болотова Г. Нове у відповідальності по Господарському Кодексу України // Підприємництво, господарство і право.- 2004.- № 6.- с. 8-10.

78.Логвіненко Л. Аналіз процесов, пов’язаних з банкротством підприємств // Єкономіка. Фінанси. Право.- №5.- 2000.

79.Ломакин Д. Номинальный держатель и держатель реестра акционеров: характер взаимоотношений// Хозяйство и право.- 1996.- №1.

80.Луць В. В. Контракти у підприємницькій діяльності.- Київ.- 1999.

81.Матвеев Г.К. Основания имущественной ответственности частных предпринимателей // Государство и право.- 1993.- №9.

82.Мілаш В. Теоретичні аспекти тлумачення господарського договору: історія та сучасність // Підприємництво, господарство і право.- 2004.- № 5.- с. 31- 35.

83.Мизюк В. Когда приобретается торговый патент // Всё о бухгалтерском учёте. – 2000. - № 45. – С. 19.

84.Мичка А. Предприятие как объект собственности. ХК предлагает весьма оригинальный подход к институту юридического лица // Юридическая практика. — 2004. — № 3. — С. 9.

85.Мироненко Н. Банкрутство: правове регулювання і практика засто-сування//Предпринимательство, хозяйство й право. — 1996. — № 6.

86.Мостовенко С.В. Цивільно-правова відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності на територіях із спеціальним режимом підприємництва //Держава і право . - 2005 . - № 27 . - С.406-412.

87.Мычка А. Унитарно-корпоративные предприятия: проблемы правореализации на Украине // Юридическая практика. — 2004. — № 17. — С. 15.

88.Научно-практический комментарий Закона Украины «О хозяйственных обществах» // Под ред. Е.Р. Кибенко.- Харьков.- 2000.

89.Омельченко А.В. Інвестиційне право: Навчальний посібник.- К.: Атіка, 1999.- 176 с.

90.Омельченко А.В. Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні. К.- 1996 р.

91.Онуфрієнко О. Правове становище саморегулівних організацій на ринку цінних паперів // Підприємництво, господарство і право.- 2003.- № 1.- с. 79- 81.

92.Онуфрієнко О. Регулятивні функції саморегулівних організацій на ринку цінних паперів // Підприємництво, господарство і право.- 2003.- № 2.- с. 58-59.

93.Підприємницьке право: Навч. посіб. / Ніколаєва Л.В., Старцев О.В., Пальчук П.М., Іваненко Л.М.– К.: Істина, 2001.– 480 с.

94.Підприємницьке право: Підручн. / За ред. О.В. Старцева / 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Істина, 2005. – 600 с.

95.Поляков Б. Практика применения Закона Украины «О возобновлении платежеспособности должника или признании его банкротом» // Предпринимательство, хозяйство и право.- 2000.- № 10.

96.Поляков Б., Замойский И. Проблеми реорганизации юридических лиц // Предпринимательство, хозяйство и право.- 1997.- №5.

97.Попов А.А. Торговое право: Учеб. пособие. – 2-е изд., доп. и перераб. – Х.: Изд. Группа «РА-Каравелла», 2000. – 328 с.

98.Попов А.А. Правовые основы внешнеэкономической деятельности: Учебное пособие.- Харьков: Каравела, 2001.-358 с.

99.Попондопуло В.Ф. Правовой режим предпринимательства.- СПб: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 1994.- 208 с.

100. Предпринимательское право Украины: Учебник/ Р.Б.Шишка, А.М. Сытник, В.Н.Левков и др. / Под общ. ред. канд. юрид. наук Р.Б.Шишки.- Х.: Эспада. 2001.- 624с.

101. Предпринимательское (хозяйственное) право. В 2 Т. Т.1: Ученик/ Отв. ред. О.М. Олейник.- М.: Юристъ, 1999.- 726 с.

102. Примак В. Відповідальність підприємницьких товариств //Юридичний вісник України . - 2002 . - №21.

103. Розенберг М.Г. Контракт международной купли продажи. Современная практика заключения. Разрешения споров.- М.:Книжный мир, 2000.

104. Ротань В. Застосування Цивільного та Господарського кодексів України (Коментар до ст. 9 ЦК і ст. 4 ГК) // Підприємництво, господарство і право.- 2004.- № 3.- с. 3- 7.

105. Савинкин В. Реструктуризация предприятий — важный фактор оз­доровлення зкономики Украины // Бизнес. — 1999. — № 19. — С. 60—63.

106. Саниахметова Н. Конкурентное законодательство в государствах с развитой рыночной экономикой // Підприємництво, господарство і право.- 2003.- № 4.- с. 5-7.

107. Саниахметова Н.А. Конституционное право на предпринимательскую деятельность // Юридический ве­стник.- 1996.- №1.- С. 73-74.

108. Саніахметова Н., Мельник С. Підстава і види юридичної відповідальності за зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку // Підприємництво, господарство і право.- 2003.- № 3.- с. 27-30.

109. Саніахметова Н., Мельник С. Зловживання монопольним (домінуючим) становищем суб’єкта господарювання на ринку: поняття та види // Підприємництво, господарство і право.- 2003.- № 1.- с. 3-5.

110. Саніахметова Н., Мельник С. Дискримінаційні зловживання монопольним (домінуючим) становищем суб’єкта господарювання на ринку // Підприємництво, господарство і право.- 2003.- № 2.- с. 3-5.

111. Саниахметова Н.А. Охранительные правовые меры в контроле за экономической концентрацией субъектов предпринимательской деятельности //Актуальные проблемы государства и права.- Вып.4.- Одесса, 1998.- С.82-87.

112. Саниахметова Н.А. Правовые средства противодействия монополизму в предпринимательской деятельности //Предпринимательство, хозяйство и право.- 1996.- № 8.

113. Саниахметова Н.А. Юридический справочник предпринимателя.- X.: «Одиссей», 1999.- 464 с.

114. Саниахметова Н.А. Демонополизация экономики и правовой механизм ее обеспечения // Юридический вестник.- 1996.- № 4.

115. Саниахметова Н.А., Черемнова А.И. Законодательство Украины о коммерческой рекламе.- Х.: Одиссей, 1999.- 256 с.

116. Саниахметова Н. Новое в законодательстве о внешнеэкономическом бартере // Бизнес. — 1999. — 25 окт. — С.99-104.

117. Саніахметова Н.В. Підприємницьке право: Суб’єкти підприємництва. Кредитування. Оренда. Лізинг. Зовнішньоекономічна діяльність. Інвестиції. Антимонопольне законодавство. Захист від недобросовісної конкуренції. Реклама: Навчальний посібник. –К.: А.С.К., 2001 – 704с.

118. Саниахметова Н.А. Предпринимательское (хозяйственное) право Украины: Учебное пособие. –Х.: Одиссей, 2004.

119. Семенюк Ю. Правове регулювання банкрутства в Україні // Юриди-чний вісник України. — 1999. — 11—17 лютого. — С. 31—32.

120. Сгара Э. Мировое соглашение в процедуре санации // Підприємництво, господарство і право.- 2003.- № 1.- с. 13-15.

121. Сибільов М. Структура та основний зміст загальних положень про зобов’язання у проекті Цивільного кодексу України // Українське право.-1997.- Число 1.- С.72-73.

122. Следзь Н. Санація як проносне // Галицькі контракти. — 2000. — № 15.-С. 16-17.

123. Страхове право України за ред. Д.П. Біленчук, П.Д. Біленчук, О.М. Залетов, Н.І. Клименко.- К “Атіка”.- 1999.- 366 с.

124. Тарасенко О. Реформа системи банкрутства в Україні. — К., 2000.

125. Терещенко О. Мировой опыт санации предприятия // Финансовая Украйна. - 1996. - № 8. - С. 25.

126. Тотьев К.Ю. Правовой статус хозяйствующего объекта, занимающего доминирующее положение на товарном рынке // Хозяйство и право.- 1995.- № 2.- С. 80-90.

127. Федорчук Д. Про співвідношення понять „інвестиції”, „іноземні інвестиції” та „прямі іноземні інвестиції” // Підприємництво, господарство і право.- 2003.- № 4.- с. 8-11.

128. Хозяйственное право: Учебник / В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, К.С. Хахулин и др.; Под ред. Мамутова В.К.- К.: Юринком Интер, 2002.- 912 с.

129. Хозяйственное (предпринимательское право) Украины: Учебник / Под общ. ред. Р.Б. Шишки и Я.А. Чапичадзе. – Харьков: Эспада, 2007. – 552 с.

130. Хєда С. Особливості правового становища представництв іноземних компаній в Україні // Підприємництво, господарство і право. — 2003. — № 5. - С. 37.

131. Чапичадзе Я.А. Правовое регулирование страховой деятельности в Украине. Учебное пособие.- Харьков: „Апекс+”, 2004.- 416 с.

132. Чернышов К. Новые понятия договорного права // Хозяйство и право.- 1995.- №11.

133. Чистяков П.М. Контроль органів державної податкової служби України за підприємницькою діяльністю, яка підлягає ліцензуванню: теорія та практика реалізації . - Ірпінь, 2004 . - 22 с.

134. Шишка Р.Б. Инвестиционное право Украины. Х; Эспада.- 2000.-176 с.

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.03 сек.)