АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

I. Нормативні акти

Читайте также:
 1. V. РЕКОМЕНДОВАНІ НОРМАТИВНІ АКТИ І ЛІТЕРАТУРА
 2. Законодавчі та нормативні акти
 3. Нормативні акти
 4. Нормативні акти
 5. Нормативні акти
 6. Нормативні акти
 7. Нормативні акти
 8. Нормативні акти
 9. Нормативні акти
 10. Нормативні акти
 11. Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види

 

1. Конституція України від 28.06.96р. // Урядовий кур’єр. - 1996. Липень. - № 129–130.

2. Цивільний кодекс України // Голос України, 2003, 03, 12.03.2003 № 45–46; Голос України, 2003, 03, 13.03.2003 № 47–48.

3. Господарський кодекс України // Голос України, 2003, 03, 14.03.2003 № 49–50.

4. Господарський процесуальний кодекс // ВВР України, 1992 № 6 (11.02.92), Ст. 56.

5. Кодекс України про адміністративні правопорушення // ВВР УРСР, 1984, додаток до № 51, ст. 1122.

6. Податковий кодекс України // Голос України, 2010, 12, 04.12.2010 № 229-230

7. Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" // ВВР України. - 2003.- № 31-32.- Ст. 263.

8. Закон України "Про господарські товариства" // ВВР України - 1991.- № 49.- Ст. 682.

9. Закон України "Про цінні папери і фондовий ринок" // ВВР України. – 2006.- № 31.- Ст. 268.

10. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" // ВВР України. - 1992 .- № 31.- Ст. 440.

11. Закон України "Про страхування" // ВВР України.- 1996.- № 18.- Ст. 79 (в нов. ред. від 4 жовтня 2001р.).

12. Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції" // ВВР України. - 1996.– № 36.– Ст. 164.

13. Закон України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" // ВВР України. – 1993. - № 13. – Ст.110.

14. Закон України "Про міліцію" // ВВР України. - 1990.- №4.- Ст. 20.

15. Закон України "Про державну податкову службу в Україні" // ВВР України. – 1991. - №6. – ст.37.

16. Закон України "Про Антимонопольний комітет України" // ВВР України. – 1993. - №50. – ст.472.

17. Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" // ВВР України.- 2000.- № 36.- Ст. 299.

18. Закон України "Про державну підтримку малого підприємництва" // ВВР України.- 2000.- № 51-52.- Ст. 447.

19. Закон України "Про захист прав споживачів" // ВВР України.- 1991.- № 30.- Ст. 379.

20. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" // ВВР України.- 1991.- № 29.- Ст. 377.

21. Закон України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" // ВВР України.- 1995.- № 28.- Ст. 205.22. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" // ВВР України.- 1994.- № 27.- Ст. 218.

23. Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" // ВВР України.- 2002.- № 1.- Ст. 1.

24. Закон України "Про сільськогосподарську кооперацію" // ВВР України.- 1997.- № 39.- Ст. 261.

25. Закон України "Про кооперацію" // ВВР України.- 2004.- № 5.- Ст. 35.

26. Закон України "Про споживчу кооперацію" // ВВР України.- 1992.- № 30.- Ст. 414.

27. Закон України "Про банки і банківську діяльність" // ВВР України.- 2001.- № 5-6.- Ст. 30.

28. Закон України "Про страхування" // ВВР України.- 1996.- № 18.- Ст. 79 (в ред. від 4 жовтня 2001р.).

29. Закон України "Про інвестиційну діяльність" // ВВР України.- 1991.- № 47.- Ст.646.

30. Закон України "Про кредитні спілки" // ВВР України.- 2002.- № 15.- Ст.101.

31. Закон України "Про угоди про розподіл продукції // ВВРУкраїни. — 1999. — № 44. - Ст. 391.

32. Закон України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань // ВВР України. — 1997. — № 5. — Ст. 28.

33. Закон України "Про захист економічної конкуренції" // ВВР України. - 2001.- № 12.- Ст. 64.

34. Закон України "Про промислово-фінансові групи в Україні" // ВВР України. – 1996. - № 23. – Ст. 88.

35. Декрет Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію" // ВВР України.- 1993.- № 27.- Ст. 289.

36. Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення" // Урядовий кур'єр, 1995, 02, 21.02.95 № 28.

37. Постанова Кабінету Міністрів України "Про вдосконалення контролю якості і безпеки харчових продуктів" // Урядовий кур'єр, 1996, 11, 28.11.96 № 223 – 224.

38. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності" // Урядовий кур'єр, 2001, 07, 18.07.2001 № 126.

39. Постанова Кабінету Міністрів України "Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу" // Офіційний вісник України, 2000, № 48 (15.12.2000), ст. 2093.

40. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку органів ліцензування" // Урядовий кур'єр, 2000, 12, 07.12.2000 № 228.

41. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок накладення та стягнення штрафів за порушення законодавства про захист прав споживачів" // Урядовий кур'єр, 2002, 08, 28.08.2002 № 156.

42. Указ Президента України "Про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України" // Урядовий кур'єр, 2002, 12, 18.12.2002 № 236.

43. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України "Про затвердження Положення про штрихове кодування товарів" // Офіційний вісник України, 2002, № 37 (27.09.2002), ст. 1757.

44. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України "Про Єдиний державний реєстр страховиків (перестраховиків) України" // Офіційний вісник України, 2003, № 52 (09.01.2004)(частина 2), ст. 2842.

45. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України "Про затвердження Положення про застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України заходів впливу" // Офіційний вісник України, 2003, № 50 (26.12.2003), ст. 2631.

46. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України "Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ" // Офіційний вісник України, 2003, № 38 (03.10.2003), ст. 2048.

47. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України "Про встановлення плати за видачу ліцензій" // Офіційний вісник України, 2004, № 8 (12.03.2004), ст. 507.

48. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України "Про затвердження Положення про встановлення обмежень на суміщення діяльності фінансових установ з надання певних видів фінансових послуг" // Офіційний вісник України, 2004, № 30 (13.08.2004)(частина 2), ст. 2047.

49.Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Положення про державну реєстрацію фондових бірж та торговельно-інформаційних систем" від 4 вересня 2003 року № 364.

50. Наказ Державної податкової адміністрації України "Про затвердження Свідоцтва про сплату єдиного податку та Порядку його видачі" // Офіційний вісник України, 1999, № 44 (19.11.99), ст. 2197.

51. Наказ Державної податкової адміністрації України "Порядок реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок" // Офіційний вісник України, 2001, № 6 (23.02.2001), ст. 248.

52. Наказ Міністерства сільського господарства і продовольства України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України "Про затвердження Типових правил біржової торгівлі" від 3 квітня 1996 року № 103/44/62.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)