АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Методичні вказівки. При розгляді першого питання слід надати загальну характеристику утворення суб’єкту підприємницької діяльності

Читайте также:
 1. I.ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
 2. III. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ .
 3. IV. Методичні матеріали до семінарських, лабораторних і практичних занять.
 4. VI. Методичні вказівки щодо виконання індивідуальних завдань.
 5. Довідкові та навчально-методичні матеріали
 6. Загальні методичні вказівки
 7. Загальні методичні вказівки
 8. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ .
 9. Загальні методичні рекомендації до семінарських та практичних занять
 10. І. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
 11. ІІ. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ СТУДЕНТАМИ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
 12. Методика аудиторської діяльності. Методи, методичні прийоми (способи) організації та методики аудиту.

При розгляді першого питання слід надати загальну характеристику утворення суб’єкту підприємницької діяльності, зокрема виділити та охарактеризувати стадії утворення юридичних осіб. Говорячи про утворення суб’єкту підприємницької діяльності можна окремо виділити наступні етапи: попередні дії щодо утворення суб’єкту господарювання; державна реєстрація підприємців; дії, що проводяться після державної реєстрації. Характеризуючи ці етапи слід вказати випадки їх проведення, види відповідних дій та юридичне значення. Окремо слід охарактеризувати правовий режим угод, що були вчинені до державної реєстрації суб’єкту підприємництва.

Розкриваючи друге питання плану, автор повинен дати поняття державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, вказати види реєстраційних дій, охарактеризувати правове становище державних органів, що здійснюють державну реєстрацію підприємців взагалі і правове становище державного реєстратора, зокрема. Окрім цього в роботі необхідно вказати поняття та порядок визначення місця проведення державної реєстрації стосовно фізичних та юридичних осіб.

Під час розгляду третього питання, що передбачає аналіз порядоку проведення реєстраційних дій в роботі необхідно вказати наступне: порядок подання документів; способи подання документів та вимоги щодо їх оформлення; склад документів що подаються для проведення реєстраційних дій; порядок розгляду поданих документів; підстави та порядок залишення документів без розгляду; підстави та порядок відмови в проведенні державної реєстрації; порядок прийняття рішення про державну реєстрацію суб’єкту підприємницької діяльності та дії державного реєстратора, що пов’язані з цим. Також в цьому питанні треба дати поняття свідоцтва про державну реєстрацію визначити його зміст та вказати порядок заміни.

Розкриваючи четверте питання необхідно вказати поняття Єдиного державного реєстру, вказати перелік відомостей що містяться у ньому та охарактеризувати їх правовий режим. Окрім цього в роботі необхідно розглянути порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру та випадки та порядок публікації відомостей Єдиного державного реєстру. Нарешті в роботі треба дати поняття реєстраційної справи, визначити склад документів що до неї залучаються, та вказати в якому порядку можна отримати документи реєстраційної справи.

 

Тема 6. Ліцензування господарської діяльності.

План.

Вступ.

1. Поняття ліцензування господарської діяльності та його значення.

2. Види діяльності, що підлягають ліцензуванню.

3. Порядок та умови видачі та переоформлення ліцензії.

4. Ліцензійний реєстр та ведення ліцензійних справ.

5. Контроль у сфері ліцензування. Підстави та порядок анулювання ліцензії.

Висновки.

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)