АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

I.ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Читайте также:
 1. III. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ .
 2. IV. Методичні матеріали до семінарських, лабораторних і практичних занять.
 3. VI. Методичні вказівки щодо виконання індивідуальних завдань.
 4. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
 5. Вказівки до виконання контрольної роботи.
 6. Вказівки по виконанню випробування компресора, аналізу результатів та розрахунків
 7. Вказівки щодо виконання і оформлення курсового проекту.
 8. Довідкові та навчально-методичні матеріали
 9. Загальні вказівки
 10. Загальні методичні вказівки
 11. Загальні методичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут права та психології

Кафедра цивільного права та процесу

«ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО»


Програма курсу

та методичні вказівки до виконання контрольних робіт

для студентів заочної форми навчання

інституту ІГСН

спеціальність – 7.02010501

«Документознавство та інформаційна діяльність»

 

 

Львів – 2012

 

 

Господарське право. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання інституту ІГСН, спеціальність – 7.0201050 «Документознавство та інформаційна діяльність» / Попадинець Г.О./ – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2012.

Пропоновані методичні вказівки підготовлено відповідно до програми курсу «Господарське право».

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Господарське право» призначені для студентів заочної форми навчання, які навчаються за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність» та опановують основи господарського права, для студентів (слухачів) інших спеціальностей та вузів, які вивчають основи господарського права. Метою видання даних методичних вказівок є полегшення процесу вивчення навчальної дисципліни «Господарське право» в цілому та виконання контрольних робіт.

 

Укладено: доц. Г.О.Попадинець

 

Рецензенти: доц. І.М. Паньонко

асистент С.С. Василів


 

 

ЗМІСТ

І. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ …………………………………..…………….......4

ІІ. ПРОГРАМА КУРСУ……………………………………………………………………….5

III. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ…9

IV. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ І ЗАКОНОДАВСТВА……...……… 15

 

 

 

I.ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

«Господарське право» -одна з фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін згідно з навчальним планом юридичного факультету. Предметом вивчення даного курсу є господарське законодавство, яке регулює відносини щодо заснування, здійснення та припинення господарської діяльності.

Необхідною умовою формування кваліфікованих спеціалістів є:

- засвоєння студентами правових основ господарювання;

- вироблення навичок практичного застосування норм господарського права під час вирішення конкретних ситуацій на практиці;

- набуття досвіду роботи з господарсько-правовими документами.

1.1. Мета викладання дисципліни:

- сформувати у студентів систему правових знань в галузі господарського права і господарського законодавства;

- надати знання щодо господарських правовідносин, правового статусу суб’єктів господарювання, порядку оформлення господарських договорів, правових основ зовнішньоекономічної діяльності та захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарських правовідносин;

- допомогти студентам у роботі з господарсько-правовими документами;

- дати практичні навички застосування господарського законодавства при здійсненні господарської діяльності.

1.2. Завдання вивчення дисципліни:

- вивчення системи господарського права України та чинного господарського законодавства;

- формування у студентів уміння орієнтуватися у системі нормативно-правових актів - джерел господарського права;

- вироблення навичок практичного застосування норм господарського права України під час вирішення конкретних ситуацій на практиці;

- прищеплення студентам навичок аналізувати й узагальнювати вивчений матеріал, усвідомлення необхідності постійного оновлення знання у галузі господарського права.

У результаті вивчення курсу студенти повинні знати:

- систему господарського права та господарського законодавства, їх структурні підрозділи;

- тенденції формування та проблеми вдосконалення господарського законодавства;

- основні інститути господарського права та їх правове регулювання;

уміти:

- самостійно аналізувати законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти в сфері господарського права;

- застосовувати норми господарського права в обраній ділянці діяльності;

- вирішувати конкретні правові ситуації, що виникають при здійсненні підприємницької та іншої господарської діяльності;

- грамотно складати і оформляти документи юридичного характеру, договори, в сфері господарювання, обумовлені специфікою обраної практичної роботи;

- здійснювати аналітичну роботу, самостійно працювати з навчальною і спеціальною літературою.

 

...

1 | 2 | 3 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)