АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

IV. Методичні матеріали до семінарських, лабораторних і практичних занять

Читайте также:
 1. I.ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
 2. III. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ .
 3. VI. Методичні вказівки щодо виконання індивідуальних завдань.
 4. VIІ. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ «ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС»
 5. Аналіз суті та практичних висновків моделі економічного зростання Р. Солоу.
 6. В ході літературно-історичної вікторини демонструвались відеоматеріали.
 7. Г) матеріали, що надійшли на підприємство, але ще не піддані переробці.
 8. Довідкові та навчально-методичні матеріали
 9. Завдання №1. Розробити задум заходу, підібрати художній та музичний матеріали. Скласти програму заходу по епізодах. Розробити сценарій епізоду заходу.
 10. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ
 11. Загальні методичні вказівки

Семінар 1.В.Антонович «Три національні типи народні» І.Крип’якевич «Український світогляд»

а) основні національні типи народні за В.Антоновичем;

б) близькі та відмінні типи;

в) український світогляд за І.Крип’якевичем.

Джерела:

1. Антонович В. Б. Моя сповідь: Вибрані історичні та публіцистичні твори / Упор. О. Тодійчук, В, Ульяновський. Вст. ст. та коментарі В. Ульяновського. — К.: Либідь, 1995. — 816 с.

2. Балтарович З. Е. Україна в дослідженнях польських етнографів. К., 1976.

3. Бойківщина: Іст.-етногр. дослідження. К., 1983.

4. Вовк Ф. Студії з української етнографії та антропології. Прага, 1927.

5. Воропай О. Звичаї нашого народу: Етнографічний нарис: У 2 т. К., 1991.

6. Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 1991.

7. Етнонаціональний розвиток України: Терміни, визначення, персоналії. К., 1993.

8. Кульчицький О. Геопсихологічний аспект в характерології української людини // Наук. зб. УВУ. Мюнхен, 1956. Т. VI.

9. Кульчицький О. Риси характерології українського народу // Енциклопедія українознавства. Загальна частина. К., 1993. Т. 1.

10. Кульчицький О. Світові вчування українця // Українська душа. Нью-Йорк; Торонто, 1956.

11. Крип’якевич І. «Український світогляд» // Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. Львів, 2001. — С.151-166.

12. Лобода А. Праці Антоновича по етнографії та літературі // Зап. Укр. наук. т-ва в Києві. 1908. Кн. 3. С. 23 — 28.

13. Мірчук І. Світогляд українського народу. Прага, 1942.

14. Наулко В. І. Український етнос в часі і просторі // Берегиня. 1992. № 1.

15. Наулко В. И. Украинцы. К., 1980.

16. Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова. К., 1993.

17. Полесье: Материальная культура. К., 1988.

18. Синявський А. Проф. В. Б. Антонович як географ України // Синявський А. Вибрані праці. К., 1993. С. 52 — 64.

19. Токарев С. А. Религиозные верования восточнославянских народов XIX — XX вв. М.; Л., 1957.

Семінар 2. Н.Яковенко «Вибір імені versus вибір шляху»

а) дискусії навколо назв української держави;

б) Русь, Роксоланія, Мала Росія, Малоросія, Україна;

в) роль назви держави та її вплив на долю держави.

 

Джерела:

1. Генсьорський А.І.. Термін Русь (та похідні) в Древній Русі...2. Жиленко І.. До історії використання топоніму "Русь", "Рóссія" в українській історіографії...

3. Руська земля (у вузькому значенні) за Б.Рибаковим.

4. Руська земля (у вузькому значенні) за А.Насоновим.

5. Яковенко Н. Вибір імені versus вибір шляху (назви української території між кінцем XVI — кінцем XVII ст.) // Міжкультірний діалог. Т. 1: Ідентичність. — К.: Дух і літера, 2009. — С. 57-95.]

6. Яковенко Наталя. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI-XVII ст. — Київ: Критика, 2002. — 416 с.

 

Семінар 3. Н.Костомаров «Две русские народности».

а) походження української / малоросійської народності;

б) виникнення ключових північних міст: причини та наслідки;

в) порівняння малоросійської, великоруської та польської народності.

 

Джерела:

1. Костомаров Микола. Слов’янська міфологія / Упоряд., приміт. І. П. Бетко, А. М. Полотай; вступна ст. М. Т. Яценка. — К.: Либідь, 1994. — 384 с.

2. Костомаров Н. Две русские народности // Основа. — СПб., 1861. — №3. — С. 33-80.

3. Костомаров Н. И. Русские инородцы. — М., 1996. — С. 554-568.

4. Костомаров Н. И. Правы ли наши обвинители? // Український історичний журнал. — 1990. — № 7. — С. 140-146.

 

Семінар 4.П.Шевальє «Розвідка про землі, звичаї, спосіб правління,

походження та релігію козаків»

а) феномен козацтва в історії української культури;

б) специфічний погляд іноземного спостерігача та його оцінка ролі козацтва.

 

Джерела:

1. Голобуцький Володимир. Запорозьке козацтво. — К.: Вища шк., 1994. — 539 с.

2. Наливайко Д. Очима Заходу. Рецепція України в Західній Європі XI-XVIII ст. — КИЇВ — «Основи» — 1998

3. Шевальє, П’єр. Історія війни козаків проти Польщі. Пер. з фр. Ю. Назаренко. — К.: Томіріс, 1993. — 224 с.

4. Щербак В. О. Українське козацтво: формування соціального стану. Друга половина XV — середина XVII ст.— К.: Видавничий дім "КМ Academia", 2000.— 300 с.: іл.

Семінар 5. А. Іванов «О малорусском литературном языке и об обучении на

нем»

а) українська та / або малоросійська мова: «за» та «проти»;

б) дискусії щодо доцільності викладання та вивчення малоросійської мови;

в) погляди сучасників на мовну проблему.

 

Джерела:

1. Огієнко І.(Митрополит Іларіон) Історія української літературної мови / Упоряд., авт. іст.-біогр. нарису та приміт. М. С. Тимошик. — К.: Наша культура і наука, 2001. — 440 с., іл.(Видавничий проект Фундації імені митрополита Іларіона (Огієнка) "Запізніле вороття").

2. Русанівський В. Історія української літературної мови. Київ, 2001.

3. Тевельов Ю.. Історична фонологія української мови. Харків, 2002 (фраґмент).

4. З енциклопедії "Українська мова". Київ, 2000.

5. Ивановъ А.А. О Малорусскомъ литературномъ языкЂ и объ обученіи на немъ // Русскій вЂстникъ. — М., 1863. — Т. 45. — С. 244-267.

 

Семінар 6.Б.Грінченко «Листи з України Наддніпрянської»

а) «пан» та «мужик», «інтелігенція» та «народ» - основні відмінності;

б) «суспільні перевертні» та «регенератство» за Б.Грінченком;

в) мовне питання та націоналізм.

 

Джерела:

1. Грінченко - М. Драгоманов. Діалоги про українську національну справу. — К., 1994. — 288 с.

2. Драгоманов М. Вибрані праці.

3. Б.Кістяківський. М.П.Драгоманов: його політичні погляди, літературна діяльність і життя.

 

Семінар 7. Мейнстрим і манівці українського гендеру

а) гендерний мейнстримінг (ГМ);

б) українське законодавство та ГМ;

в) гендер в українському сучасному мистецтві.

 

Джерела:

1. Левченко, К. Б. Права жінок [Електронний ресурс] : зміст, стан та перспективи розвитку / К. Б. Левченко. - Х. : Вид–во НУВС, 2001. - 360 с.

2. Михайлова Е.Л. "Я у себя одна", или Веретено Василисы [Електронний ресурс] / Е. Л. Михайлова. - М. : Класс, 2003. - 320 с.

3. Злобіна Т. Маскарад жіночности як успішна художня стратегія [Електронний ресурс] / Т. Злобіна. - К. : Критика, число 1-2 (159-160). Січень-Лютий, 2011. - 2 с.

4. Hankivsky О. and Salnykova A. (2010), «Gender Mainstreaming in Post-Soviet Ukraine: Application and Applicability», Journal of Communist Studies and Transition Politics, т. 26, №3, с. 383–408.

5. Women, Gender, and World Politics [Electronic resource] : perspectives, Policies, and Prospects / editor: P. R. Beckman, F. D'Amico. - Westport : Bergin & Garvey, 1994. - 250 p.

 

Семінар 8. Україна між Сходом і Заходом: проекція однієї ідеї

а) порубіжність української культури;

б) роль культурного «Сходу» та географічного «Півдня»

в) Західна культура та вплив культури географічної «Півночі»

 

Джерела:

1. Шевченко І. «Релігійні місії очима Візантії…»

2. Шевченко І. Україна між Сходом і Заходом. Нариси з історії культури до початку XVIII століття / авторизований переклад з англійської Марії Габлевич, під редакцією Андрія Ясіновського. Львів: Інститут Історії Церкви Львівської Богословської Академії 2001.XIX+250 с., 5 карт.

3. Шевченко І.«Формування національної самосвідомості…»

V. Матеріали для самостійної роботи.

Самостійна робота студентів – це спланована пізнавальна, організаційно і методично направлена діяльність, яка здійснюється без прямої допомоги викладача на досягнення результату.

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу з конкретної дисципліни може виконуватися у бібліотеці ВНЗ, навчальних кабінетах, комп’ютерних класах (лабораторіях), у домашніх умовах. Рекомендується перевіряти засвоєння найважливіших і найскладніших питань у формі співбесіди з викладачем.

Самостійна робота студентів передбачає:

- самостійне вивчення частини курсу шляхом конспектування лекцій, написання рефератів, повідомлень, виступів на семінарських заняттях;

- роботу з підручником, науковою літературою, дослідження джерел українознавчого характеру;

- позааудиторну роботу (участь у пошукових і наукових дослідженнях, обговорення важливих наукових питань на студентських конференціях; участь в олімпіадах, конкурсах).

Метою самостійної роботи є засвоєння програмового матеріалу з дисципліни; формування навичок самостійної розумової праці; розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності студентів; формування у студентів потреби безперервного самостійного поповнення знань як необхідної умови професійного становлення.

Організація самостійної роботи студентів

Зміст самостійної роботи студентів з дисципліни «Історія української культури» визначається навчальною та робочою навчальною програмою вивчення дисципліни.

На самостійну роботу виноситься частина теоретичного матеріалу. Контроль опрацювання навчального матеріалу, винесеного на самостійну роботу, проводиться викладачем на семінарських заняттях та під час модульного поточного контролю.

Підсумковий контроль здійснюється на іспиті. Для студентів проводяться консультації згідно графіка.

 

Теми для самостійного опрацювання:

1. Українська ментальність.

2. Синкретизм як невід’ємна риса української релігійної свідомості.

3. Мовний код української культури.

4. Боротьба за українську національну ідею: минуле та сучасне.

5. Багатоманіття української народної творчості у призмі міжкультурного діалогу.

6. Місце жіночого та чоловічого в культурі України.

7. Українська культура та/або культура України у порубіжжя.

8. Мультикультуралізм і українська культура.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)