АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Г) матеріали, що надійшли на підприємство, але ще не піддані переробці

Читайте также:
  1. Підприємство, його види та розвиток.
  2. Підприємство, що частково утримується за рахунок державного бюджету.

 

19. Функція управління витратами за допомогою дисконту передбачає:

А) мінімізацію витрат і ефективного управління ними;
Б) захист підприємства від несподіванок;
В) захисту ціни від зміни цін та інфляції;
Г) закупівлю великих кількостей матеріальних ресурсів на пільгових умовах.

 

20. Система управління “точно вчасно” передбачає:

А) безперервне виробництво (або обслуговування);
Б) практичну ліквідацію незавершеного виробництва;
В) мінімальні витрати на виробництво (або обслуговування);
Г) зменшення обсягу партії, зменшення заділів, практичну ліквідацію

незавершеного виробництва, зведення до мінімуму обсягів запасів.

 

21. Дуже важливі запаси класу А становлять:

А) становить не більше ніж 50 % за обсягом збереження запасів і всього

лише 5 % за ціною;
Б) становить не більше ніж 20 % загальної кількості запасів за обсягом і не більше ніж 80 % за ціною;
В) належать не більше ніж 50 % запасів за обсягом і не більше ніж 50 % за ціною;
Г) не більше ніж 30 % запасів за обсягом і не більше ніж 15 % за ціною.

 

22. Y — група запасів характеризується:

А) сезонними коливаннями і середніми можливостями їх прогнозування;
Б) стабільною величиною споживання і високою точністю прогнозування терміну споживання;
В) використовуються нерегулярно, величину їх споживання прогнозувати складно;
Г) ресурсами, потреба в яких характеризується сезонними коливаннями і середніми можливостями їх прогнозування.

 

23. Ознаки проекту:

А) наявність технічної документації, наявність економічних розрахунків, наявність підрядників;

Б) наявність технічного завдання, наявність технічної документації, виконавець;
В) зміна комплексу заходів, не повторюваність, обмеження в часі, обмеження ресурсів;
Г) наявність технічного завдання, наявність технічної документації, замовник, виконавець.

 

24.Метод критичного шляху (СРМ) управління проектом передбачає:

А) головну увагу зосереджувати на календарному плануванні робіт та контролі за дотриманням календарного графіка;

Б) різний підхід до тривалості операцій;

В) невизначеність тривалості робіт за проектом загалом;
Г) що тривалість операцій можна оцінити з досить високою мірою точності та визначеності тому лише один часовий параметр характеризує кожну роботу. 

25. Одиничні показники якості продукції:

А) виражають економічні показники, тобто рівні відношення сумарного корисного ефекту до сумарних витрат на створення та експлуатацію продукції (або споживання);

Б) ураховують сукупність об’єднаних властивостей (надійність);

В) характеризують якусь одну властивість продукції (потужність, колір, смак);

Г) продуктивність, швидкість, потужність.

 

1.Операційна діяльність це:

А) діяльність зі створення товарів;

Б) діяльність зі створення товарів і послуг;

В) діяльність зі створення послуг;

Г) управління операціями.

 

2. Операційна стратегія полягає в :

А) розробці загальної політики і планів використання ресурсів фірми;

Б) ефективній підтримці конкурентної стратегії;

В) реагуванні на неминучі зміни в майбутньому;

Г) розробці довгострокових планів.

 

3.Функціональний рівень стратегії охоплює такі види діяльності:

А) сировина, переробка, готова продукція;

Б) виробництво продукції , управління персоналом, дослідження і розвиток;

В) сировина, завод, ринок;

Г) сировина, завод, маркетинг, ринок.

 

4.Тактика управління запасами передбачає:

А) наявність достатньої кількості запасів;

Б) наявність достатньої кількості запасів і можливості їх зберігання;

В) максимальне задоволення замовника;


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)