АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Г) модель із фіксованим обсягом (модель економічного обсягу замовлення) і модель із фіксованим періодом (періодична модель)

Читайте также:
 1. C) екі факторлы модель
 2. GAP модель: (модель разрывов)
 3. Автокорреляция в остатках. Модель Дарбина – Уотсона
 4. Автономні інвестиції. Чинники автономних інвестицій: технічний прогрес, рівень забезпеченості основним капіталом, податки на підприємців, ділові очікування. Модель акселератора.
 5. Аддитивная модель временного ряда
 6. Академіна модель освіти
 7. Альтернативні теорії макроекономічного регулювання
 8. Американская модель
 9. Американская модель управления.
 10. Анализ деловой активности предприятия. Факторная модель Дюпон.
 11. Аналіз обсягу виробництва та реалізації основних видів продукції
 12. Аналіз суті та практичних висновків моделі економічного зростання Р. Солоу.

 

13. Управління проектом — це:

А) задоволення інтересів учасників проекту;

Б) можливість користуватися широкою інформацією на фірмі та контролювати її;

В) процес координації усіх видів ресурсів упродовж життєвого циклу проекту;

Г) час від першої витрати до останньої вигоди проекту.

 

14. Якість відповідності технічним умовам виробництва задовольняє:

А) потребам споживачів;
Б) виробничим послугам;
В) виробничому процесу;
Г) технологічному процесу.

 

15.Інтегральні показники якості продукції:

А) виражають економічні показники, тобто рівні відношення сумарного корисного ефекту до сумарних витрат на створення та експлуатацію продукції (або споживання);

Б) ураховують сукупність об’єднаних властивостей (надійність);

В) характеризують якусь одну властивість продукції (потужність, колір, смак);

Г) продуктивність, швидкість, потужність.

 

16. Чинник управління якістю продукції «Проектно-конструкторські роботи» передбачає:

А) безвідмовність довговічність ремонтопридатність;
Б) своєчасність, якість, надійність системи постачання є важливим чинником якості продукції;

В) що 70 % рівня конкурентоспроможності продукції забезпечується

саме на етапі проектування та конструювання;
Г) реалізацію різних стратегій, таких як диференціацію, цінове лідерство, фокусування.

 

17.Сфера діяльності операційного менеджера:

А) промисловість і сервіс;

Б) виробництво;

В) промисловість і бізнес;

Г) промисловість, сервіс і бізнес.

 

18. Вартісний аналіз це:

А) вибір продукції яка приносить користь;

Б) визначення витрат на виробництво;

В) вибір найдешевшої продукції;

Г) скорочення витрат на виготовлення продукту, при якому не відбувається зниження його цінності.

 

19. Стратегія місця розташування має забезпечити переваги у:

А) ціні, асортименті товарів, наявності сировини;

Б) ціні, річному доході, обслуговуванні споживачів, ринковому просуванні;

В) обслуговуванні споживачів;

Г) сировинній базі.

 

20. Стадії розробки конструкторської документації, такі:

А) технічне завдання, технічна пропозиція, ескізний проект, технічний проект;

Б) створення робочої документації, створення дослідного зразка;В) розробка технічного завдання;

Г) розробка конструкторських креслень.

 

21. Характер створюваної продукції проектної переробної системи:

А) автоскладальний завод, швейне підприємство, аеропорт, мийка машин;

Б) друкарня, столярний цех, клінічна лікарня, авторемонтна станція;

В) нафтопереробка, вугільна шахта, радіостанція, швидка допомога;

Г) будівельний підрядник, письменник, художник, лікар, муляр;

 

22. Система масового виробництва характеризується:

А) тим, що кожна одиниця кінцевої продукції є унікальною за конструкцією, призначенням та іншими важливими ознаками;

Б) виготовленням широкої номенклатури виробів у одиничних кількостях;

В) випуском продукції окремими серіями, групами (партіями);


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)