АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Альтернативні теорії макроекономічного регулювання

Читайте также:
 1. Альтернативні макроекономічні теорії.
 2. Аналіз класичних теорії міжнародної торгівлі.
 3. Антропогенез і регулювання стосунків
 4. Банкрутство як правовий механізм регулювання підприємницької діяльності
 5. Бідність, її причини та показники. Соціальна політика держави як політика регулювання доходів.
 6. Варіант 13 Західні соціологічні теорії соціальної стратифікації
 7. Велика Британія: політика державного регулювання
 8. Виникнення і розвиток Економічної теорії
 9. Вихідні положення інвестиційної теорії циклів
 10. Вопрос Основні положення досудового врегулювання господарського спору.
 11. Вопрос Правове регулювання ціни та ціноутворення.

4.1. Монетаристська теорія

Монетаризм базується на таких основних положеннях:

- ринкова економіка в своїй основі є збалансованим господарством, здатним до автоматичного саморегулювання. І єдине, що може зруйнувати цю здатність, – диспропорція між темпом росту продукції і темпом зростання грошової маси в обігу;

- загальний стан економіки залежить від пропозиції грошей, тому

початкова рівність рівноважної макроекономічної моделі виражається рівнянням обміну (кількісної теорії грошей):

ГМ х ШОГ = PЦ х ВВП р., де:

ГМ – грошова маса;

ШОГ – швидкість обігу грошей;

РЦ – рівень цін;

ВВП – фізичний обсяг вироблених товарів і послуг.

Зазначимо, що кейнсіанці спираються на рівняння сукупних витрат (ВВП = СВ+ВІ+ДЗ+ЧE).

Зростання пропозиції грошей має дієвий вплив на сукупний попит і сукупну пропозицію.

Фіскальна політика неефективна, оскільки виштовхує приватні інвестиції з виробництва, а використання грошово-кредитної політики може прискорити дестабілізацію у виробництві у зв’язку з непередбаченістю її реального впливу на економіку. Держава повинна лише регулювати темпи приросту грошової маси згідно з реальним приростом ВВП і рівнем цін (правило монетаристів) у довгостроковому періоді.

Теорія економіки пропозиції.

Прихильники даної теорії стверджують, що дискреційна фіскальна і грошово-кредитна політика, яку проводять кейнсіанці, не може здолати стагфляцію саме тому, що центральною є проблема підтримання сукупної пропозиції. У довгостроковому періоді боротьба з безробіттям і інфляцією має орієнтуватися безпосередньо на стимулювання сукупної пропозиції, зростання виробництва й зайнятості. Головна ідея прихильників даної теорії – стимулювати пропозицію капіталів і робочої сили.

Пропонують відмовитися від системи прогресивного оподаткування, знизити податкові ставки на підприємництво, на заробітну плату й дивіденди.

Оскільки зниження податків веде до скорочення державних доходів, пропонуються різні способи вирішення проблем бюджетного дефіциту. Для цього передбачається: а) зменшити соціальні програми; б) скоротити апарат державного управління; в) відмовитися від малоефективних державних витрат (дотацій промисловим підприємствам, витрат на розвиток інфраструктури тощо).Теорія раціональних очікувань розроблена американським вченим Р.Лукасом, за що він отримав у 1995 р. Нобелівську премію у галузі економіки.

Економічними передумовами теорії раціональних очікувань є такі

положення: люди приймають раціональні рішення; очікування мають перспективний характер; люди діють обороняючись, захищаючи себе від наслідків державної політики. Господарюючі суб’єкти досить розумні, і можна очікувати, що вони будуть приймати у розрахунок наслідки державної політики при прийнятті рішень відносно своєї поведінки.

Дана теорія базується на двох фундаментальних висновках: а) споживачі, підприємці та працівники розуміють, як функціонує економіка; вони здатні оцінити майбутні результати політичних та інших змін і вибрати лінію поведінки, відповідну їхнім власним інтересам; б) ринки є висококонкурентними, а ціни і ставки заробітної плати швидко пристосовуються до змін у попиті та пропозиції.

Саморегульована здатність економічних суб’єктів до раціональних дій може бути реалізована на практиці лише через ринковий механізм, тобто без державного втручання.

ВИСНОВКИ

1. Згідно з класичною теорією, завдяки механізму процентної ставки та гнучких товарних і ресурсних цін ринок здатний автоматично підтримувати повну зайнятість у економіці. За цих умов виключається необхідність втручання держави в економіку.

2. Згідно з кейнсіанською теорією, ринковий механізм не здатний самостійно відновлювати повну зайнятість і тому повинен доповнюватися державним регулюванням. При визначенні об’єктів державного впливу на економіку кейнсіанці виходять з того, що головною причиною падіння виробництва є недостатність сукупного попиту.

3. Згідно з монетаристською теорією, ринкова економіка в своїй основі є збалансованим господарством, здатним до автоматичного саморегулювання. І єдине, що може зруйнувати цю здатність, – диспропорція між темпом росту продукції і темпом зростання грошової маси в обігу. Держава повинна збільшувати щорічно пропозицію грошей на 3-5% і більше нічого не робити для регулювання економіки.

4. Відповідно до теорії економіки пропозиції ціни, зайнятість та безробіття залежать не просто від сукупного попиту, а від його співвідношення із сукупною пропозицією. В умовах стагфляції сукупна пропозиція має бути пріоритетним об’єктом державного регулювання економіки.

5. Неможливо ігнорувати також теорію раціональних очікувань, оскільки поведінка економічних суб’єктів залежить не лише від реальних змін у економічній кон’юнктурі, а й від того, як вони сприймають ці зміни та можуть їх передбачити.

6. Альтернативні теорії макроекономічного регулювання не зменшують значення кейнсіанської теорії, а доповнюють її, поглиблюючи уявлення про складний механізм функціонування економіки. Світова практика свідчить, що в процесі державного регулювання економіки найбільший ефект досягається лише за умов раціонального поєднання фіскальної та грошово-кредитної політики.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)