АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

C) екі факторлы модель

Читайте также:
 1. GAP модель: (модель разрывов)
 2. Автокорреляция в остатках. Модель Дарбина – Уотсона
 3. Автономні інвестиції. Чинники автономних інвестицій: технічний прогрес, рівень забезпеченості основним капіталом, податки на підприємців, ділові очікування. Модель акселератора.
 4. Аддитивная модель временного ряда
 5. Академіна модель освіти
 6. Американская модель
 7. Американская модель управления.
 8. Анализ деловой активности предприятия. Факторная модель Дюпон.
 9. Базовая модель экономического равновесия и механизм его восстановления
 10. Безработное населенние. Уровень безработицы. Основные формы безработицы. Закон Ойкена. Хистерезис как модель объяснения перманентной и длительной безработицы.
 11. Бел модель перехода к рынку и ее основные черты. Гос-ые программы соц-эконом развития.

 

D) күту теориясы

 

E) әділдік теориясы

 

2504.Қандай теория бойынша қажеттілікті ұғынғаннан басқа, адамды әділ сыйақы алу үміті итермелейді?

 

 

A) әділдік теориясы

 

B) А.Маслоу теориясы

 

C) В.Врумның күту теориясы

 

D) алынған қажеттілік теориясы

 

E) екі факторлы модель

 

2505.Оның күнделікті жұмысы және басқа уақыттармен салыстырғандағы нәтижесі әділ бағаланған жағдайда ғана адам мотивациясына әлдеқалай жоғары әсер етеді деп қай теория пайымдайды?

 

 

A) А.Маслоу теориясы

 

B) алынған қажеттілік теориясы

 

C) әділдік теориясы

 

D) екі факторлы модель

 

E) В.Врумның күту теориясы

 

2506.Нәтиженің адам үшін тартымды және тілекке сай болу деңгейі қалай аталады?

 

 

A) валенттілік

 

B) күту

 

C) қажеттілік

 

D) мотивация

 

E) ынталандыру

 

2507.«Ғылыми басқару мектебінің» құрылған және тіршілік еткен жылдары:

 

 

A) 1890-1920жж. аралығы

 

B) 1920-1930жж. аралығы

 

C) 1930-1950жж. аралығы

 

D) 1950-1970жж. аралығы

 

E) 1950ж. және біздің заманымызға дейін

 

2508.Адамгершілік қарым-қатынастар мектебінің негізін қалаушы

 

 

A) Ф.Тейлор

 

B) Мэри-Паркер Фоллет

 

C) А.Файоль

 

D) Ф.Котлер

 

E) М.Вебер

 

2509.Ғылыми менеджент мектебінің негізін қалаушы

 

 

A) Мэри-Паркер Фоллет

 

B) А.Файоль

 

C) Ф.Тейлор

 

D) М.Вебер

 

E) А.Маслоу

 

2510.Белсенді еңбек ету арқылы алдын ала белгілі бір нәтиже бере отырып, маңызды және әлеуметтік қажеттілікті қанағаттандырып, еңбек мотивін қалыптастыру үшін жағдай жасау қалай аталады?

 

 

A) еңбекті ынталандыру

 

B) еңбек мотиві

 

C) өтемақы

 

D) қажеттілік

 

E) марапаттау

 

2511.Қолданып жүрген жағдайды өзгертуге бағытталған әдіс:

 

 

A) ынталандыру

 

B) марапаттау

 

C) мотивация

 

D) өтемақы

 

E) қажеттілік

 

2512.Қолданып жүрген жағдайды нығайтуға бағытталған әдіс:

 

 

A) үйлестіру

 

B) ынталандыру

 

C) марапаттау

 

D) өтемақы

 

E) қажеттілік

 

2513.Сыртқы түрткі еңбек өрісінде адамның мінез-құлқына әсер ететін еңбек жағдайының бір бөлігі, персонал мотивінің материалдық сыртқы көрінісі – бұл:

 

 

A) еңбекті ынталандыру

 

B) еңбек мотиві

 

C) өтемақы

 

D) қажеттілік

 

E) марапаттау

 

 

2514.Қандайтеориябойыншақажеттіліктіұғынғаннанбасқа, адамдыәділсыйақыалуүмітіитермелейді?

 

 

A) әділдік теориясы

 

B) А.Маслоу теориясы

 

C) В.Врумның күту теориясы

 

D) алынған қажеттілік теориясы

 

E) екі факторлы модель

 

2601.Төмендекөрсетілгенсебептер: жұмыскерлердіңкөпшілігінекөпжағдайдақалыптыөмірсүрудеңгейінқамтамасызетеалмау, еңбекәрекеттерінынталандыружүйесініңжоқтығы, еңбекақытөлеудетеңсіздіккежолберілуінегеәкелуімүмкін?

 

 

A) нашар тәртіпке

 

B) еңбек өнімділігінің төмендеуіне

 

C) еңбекті жатырқауға

 

D) өндірістің тоқтауына

 

E) рентабельділіктің төмендеуіне

 

2602.Адам жалқау, жұмыстан қашуға тырысады, оларды еңбек етуге күштеу керек, олар өздеріне басшылық етуді қалайды, жауапкершіліктен қашады, өзгерістерді ұнатпайды және оларға сенуге болмайды дейтін қай теория?

 

 

A) У теориясы

 

B) Z теориясы

 

C) А.Маслоу теориясы

 

D) Х теориясы

 

E) әділдік теориясы

 

2603.Ұйымның мақсатына шын берілуге, зор ынталылықты көрсетуге, өнертапқыш пен өздігінен жетістікке жетуге мүмкіндік тудыратын ортаны жасауға, қарым-қатынас табиғатына жақсы назар аударылуы арқылы жетуге болады дейтін қандай теория?

 

 

A) Х теориясы

 

B) Z теориясы

 

C) У теориясы

 

D) А.Маслоу теориясы

 

E) әділдік теориясы

 

2604.Қай теорияда жұмыскер бақылаусыз өздігінен жұмыс істейді:

 

 

A) Z теориясы

 

B) У теориясы

 

C) Х теориясы

 

D) А.Маслоу теориясы

 

E) әділдік теориясы

 

2605.Тиімді және сапалы еңбекті қалыптастыратын мотивтің көрінуі, дамуы және пайдаланылуы қалай деп аталады?

 

 

A) бағалау

 

B) мотивация

 

C) еңбекті жоспарлау

 

D) бақылау

 

E) өтемақы

 

2606.Жұмыс орнын аттестациядан өткізудің басты мақсаты:

 

 

A) экономикалық ресурстарын пайдалануды жақсарту негізінде өндіріс тиімділігін арттыру

 

B) белгіленген талаптарға жауап бермейтін жұмыс орындарын табу

 

C) өндірістің техникалық деңгейін жоғарылату бойынша ұйымдық-техникалық шараларды жақсарту

 

D) жұмыс орнының ұйымдық және техникалық деіңгейін бағалау

 

E) техника мен технологияның прогресшілдігін бағалау

 

2607.Іс-әрекет мотивациясынындағы күту теориясының мәні:

 

 

A) жұмыскерге жаза қолданудың қажеттілігін көрсетеді

 

B) еңбекке кеткен күштің қалаулы нәтижесін күту

 

C) мотивация еңбектік іс-әрекетке операциялардың жылдам ауысуын байқатады

 

D) қайшылықсыз және үзіліссіз жұмысты күту

 

E) жоғары ақылы жұмысты күту

 

2608.Адамдарды белсенді әрекетке не итермелейді?

 

 

A) қажеттілікті қанағаттандыру керектігі

 

B) байлыққа құштарлық

 

C) жоғары лауазымға ұмтылу

 

D) тәуелсіз болу

 

E) топбасшы болу

 

2609.Тіршілік және өсу қажеттігі қай теорияға жатады?

 

 

A) А.Маслоу теориясы

 

B) Д.МакКлелланд теориясы

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.015 сек.)