АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

C) кезекті аттестация

Читайте также:
  1. Аттестация гражданских служащих: понятие, цель, задачи, система, функции и принципы аттестации. Квалификационный экзамен.
  2. Аттестация интерна ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
  3. Аттестация кадров. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров
  4. Аттестация объектов информации
  5. Аттестация средств измерения давления
  6. В 4. Аттестация рабочих мест по условиям труда.
  7. Квалификационные коллегии и аттестация судей.

 

D) реттік емес аттестация

 

E) келесі разрядқа аттестациялау

 

2304.Қандай аттестация түрі оның нәтижесі бойынша құжаттық қорытынды алуды және аттестацияланатын адамның әрі қарай қызметте пайдалану жайындағы аргументтелген ұсыныстарын талдауды көздейді?

 

 

A) сынақ мезгілі өткеннен кейін аттестациялау

 

B) кезекті аттестация

 

C) қызметті жоғарылату бойынша аттестация

 

D) кезексіз аттестация

 

E) келесі разрядқа аттестация

 

2305.Міндеттерді орындауды бағалау әдістері мыналар:

 

 

A) жіктеу және ранжирлеу (саралау) әдісі

 

B) бағалаудың графикалық шкаласы, альтернативті ранжирлеу (саралау) шкаласы, жұптық салыстыру әдіс

 

C) балдық және градациялау әдісі

 

D) факторлық салыстыру және сынды жағдай әдісі

 

E) бағалаудың графикалық және мақсаттарды басқару әдісі

 

2306.Бөлім басқарушысы, берілген ұйымның негізгі қызметімен айналысатын және оның мақсаттарына жетуіне жауапты басшы

 

 

A) функционалды басқарушы

 

B) сызықтық басқарушы

 

C) штабтық басқарушы

 

D) оперативті басқарушы

 

E) басшы

 

2307.Ұйым қызметкерлерінің өз міндеттерін және ұйымдастырушылық мақсаттарын орындау тиімділігін анықтау процесі:

 

 

A) персоналды бағалау

 

B) аттестациялау

 

C) орнын толтыру жүйесі

 

D) құзырлық ереже

 

E) мансап жоспары

 

2308.Қызметкерлердің жұмысты орындау процесін бағалаудың қажеттілігі неде?

 

 

A) әрбір қызметтің жұмыс нормасын орындауына қажетті ақпарат береді

 

B) персоналдың жалақы дәрежесі мен жоғарылауына көмектесетін шешімдерді қолдауға керекті ақпарат береді 

C) біліксіз мамандарды анықтауға көмектеседі

 

D) қызметкердің жалақысын қайта қарау үшін сандық және сапалық мінездеме береді

 

E) қызметкердің басқалармен қарым-қатынасы жайлы ақпарат береді

 

2309.Альтернативті ранжирлеу (баламалы немесе саралау) әдісі мынаған мүмкіндік береді:

 

 

A) персонал еңбегін бағалау

 

B) жұмыс түрінің күрделілігі мен маңыздылығына қарай бөлу

 

C) барлық жұмыскерлердің жеке мінездемелері бойынша ранжирлеу

 

D) персоналдың еңбегін балл бойынша бағалау

 

E) міндеттердің орындалу көлемін анықтау

 

2310.Бағалаудың графикалық шкаласы мынаны көрсетеді:

 

 

A) міндеттерді орындау дәрежесі бойынша сандық және сапалық мінездеме беру

 

B) міндеттердің өлшенетін нормалары

 

C) қызметкердің жұмысты орындауының сапасы

 

D) жұмысшыларды орындау сапасына бөлу

 

E) бекітілген нормалардың орындалмауының сыни мысалдары

 

2311.Жұптық салыстыру әдісі мынаны көрсетеді

 

 

A) міндеттерді орындауы бойынша жақсы және жаман жұмысшыларды таңдау

 

B) қызметкердің жұптары басқа біреумен сандық және сапалық мінездемесі бойынша салыстыру

 

C) жұмыстың бір түрін екіншісімен салыстыру

 

D) міндеттердің орындалуын балдық және индекстік карточка бойынша бағалау

 

E) міндеттердің әрқайсысына шара белгілеу

 

2312.Мақсаттарды басқару әдісінің мәні мынада

 

 

A) әрбір жұмысшыға өзіндік ерекшелікпен өлшенетін мақсаттарды қою

 

B) міндеттердің орындалуын бағалау

 

C) міндеттердің орындалу нормаларын құру

 

D) орындалуды бағалау үшін қалпына келтерітін факторларды таңдау

 

E) кәсіпорын ұжымының қарым-қатынасын анықтау

 

2313.Міндеттерді орындау және бағалаудың маңыздылығы мынада:

 

 

A) ұйымда жұмысшыларды таңдауда

 

B) жұмыста мотивациялауды жоғарылатуға

 

C) міндеттерді орындау нормаларын құрастыруда

 

D) нұсқаулық құзырын құрастырыруда

 

E) ұйым алдындағы міндеттерді шешуде

 

 

2314.Қандай аттестация түрі оның нәтижесі бойынша құжаттық қорытынды алуды және аттестацияланатын адамның әрі қарай қызметте пайдалану жайындағы аргументтелген ұсыныстарын талдауды көздейді?

 

 

A) сынақ мезгілі өткеннен кейін аттестациялау

 

B) кезекті аттестация

 

C) қызметті жоғарылату бойынша аттестация

 

D) кезексіз аттестация

 

E) келесі разрядқа аттестация

 

2401.Бағалауды кім жүргізу керек?

 

 

A) ұжым мүшелері, басшылар, рейтинг комитеттері, персоналдар бойынша менеджерлер

 

B) ұйым басқарушысы

 

C) жоғары басқару орындары

 

D) ұжым мүшелері, жұмысшының өзі

 

E) барлық жауап дұрыс

 

2402.Қанағаттандырылмаған, бірақ түзетуге келетін әңгімелесудің мақсаты не?

 

 

A) әлсіз тұстарын анықтау

 

B) жұмыскерді басқа орынға төмен құзырмен ауыстыру

 

C) жұмыстың қанағатсыз орындалуын түзету үшін жоспар құру

 

D) жұмыскердің іс-әрекетін ұжым жиналысында қарау

 

E) жұмыскердің іс-әрекетті қанағатсыз орындауына байланысты жұмыстан босату

 

2403.Қанағаттандырылмаған, бірақ алға жылжусыз әңгімелесудің мақсаты не?

 

 

A) міндеттің қанағатты орындалуына көмектесу

 

B) барынша жұмыскерді дамыту және жақсарту

 

C) жұмыскерді жоғары жалақысы бар жоғары орынға ауыстыру

 

D) жұмыскерді басқарушы орынға ауыстыру

 

E) кәсіптік дамуға жоспар құру

 

2404.Қанағаттанарлық – алға жылжу сұхбаттасуының мәні не?

 

 

A) кәсіпкерлік даму үшін жұмыскерді басқарушы орынға қою

 

B) бағынышты жұмыскерге сыйақы жасау

 

C) кәсіпкерлік дамуға жоспар құру және жұмыскер мансабын талқылау

 

D) жұмыскер іс-әрекетін жиналыста қарау

 

E) алғыс жариялау

 

2405.Жалақы дәрежесін анықтау үшін еңбекті бағалаудың мақсаты не?

 

 

A) міндетті орындаудың сапасын бағалау

 

B) еңбектің салыстырмалы құндылығын анықтау

 

C) орындалатын жұмыс көлемін анықтау

 

D) «еңбек шарты» бойынша бір еңбек түрін екін шісімен салыстыру

 

E) «персоналдың жұмысын көлемі мен жұмыс сапасы» бойынша бағалау

 

2406.Жалақы дәрежесін анықтау үшін еңбекті бағалаудың әдістері қандай?

 

 

A) еңбек түрлерін жіктеу әдісі, балдық әдіс, факторлық салыстыру

 

B) жұптық салыстыру және балдық әдіс

 

C) мақсат бойынша басқару және ранжирлеу әдісі

 

D) альтернативті ранжирлеу және графикалық шкала әдісі

 

E) факторлық салыстыру және градация әдісі

 

2407.Еңбек түрін жіктеу әдісінің негізі не?

 

 

A) әрбір еңбек түрінің рангісін (дәрежесін) анықтау

 

B) еңбек сыйымдылығының дәрежесін анықтау

 

C) еңбек түрлерін топтарға бөлу (категориялар, разрядтар)

 

D) еңбекті балдық бағалау

 

E) барлық еңбек түрін әрбір фактор бойынша салыстыру

 

2408.Еңбекті балдық әдіс бойынша бағалаудың негізі:

 

 

A) әрбір еңбек түрін сандық рейтингте балл түрінде бағалау

 

B) әрбір жұмыскер еңбегін балл бойынша бағалау

 

C) жұмыскер еңбегіне әр түрлі ранг (дәреже) бойынша баға беру

 

D) міндеттерді орындауға норма бекіту

 

E) еңбек түрлерін күнделіктері бойынша ранжирлеу (саралау)

 

2409.Еңбекті факторлық салыстыру көмегімен бағалау мынаған мүмкіндік береді:

 

 

A) әрбір еңбек түріне орнын толтыру факторын анықтауға

 

B) еңбек түрлерін әр түрлі критерийлер бойынша ранжирлеуге (саралауға)

 

C) таңдалған қандай еңбек түрінде орнын толтыру факторларының көптігін анықтауға

 

D) еңбек түрлерін балл бойынша бағалауға

 

E) еңбекті топтарға бөлу

 

2410.Бір нәрсенің жетіспеуінен қанағатсыздық жағдайын тудыратын не?

 

 

A) мотивация

 

B) мұқтаждық

 

C) ынта

 

D) сыйақы

 

E) өтемақы

 

2411.Еңбектік іс-әрекет арқылы жұмыскердің өз қажеттілігін қанағаттандыруға ұмтылысы – бұл:

 

 

A) еңбекті ынталандыру

 

B) өтемақы

 

C) еңбек мотивациясы

 

D) қажеттілік

 

E) сыйақы

 

2412.Қандай қажеттілікті қамтамасыз ететіні, игілікті табу үшін керекті еңбек іс-әрекеті, еңбек қимылына кететін шығындарды өтейтін баға қажеттіліктің қай құрамына кіреді?

 

 

A) қажеттілік

 

B) ынта

 

C) еңбек мотивациясы

 

D) сыйақы

 

E) өтемақы

 

2413.Адамдар қажеттілікті қанағаттандыру дәрежесіне және оған төленген сыйақыға байланысты өз жұмысын істеуге барады, сонымен қатар оның көлемі мінез-құлыққа тәуелді емес, ұйымның мүшесі болғанға байланысты екенін түсіндіретін қандай теория?

 

 

A) алынған қажеттілік теориясы

 

B) мотивацияның патерналистік теориясы

 

C) екі факторлы модель

 

D) әділдік теориясы

 

E) экономикалық теория

 

2414.Қанағаттанарлық – алға жылжу сұхбаттасуының мәні не?

 

 

A) кәсіпкерлік даму үшін жұмыскерді басқарушы орынға қою

 

B) бағынышты жұмыскерге сыйақы жасау

 

C) кәсіпкерлік дамуға жоспар құру және жұмыскер мансабын талқылау

 

D) жұмыскер іс-әрекетін жиналыста қарау

 

E) алғыс жариялау

 

2501.Қандай теория адам қажеттілігінің негізгі 5 деңгейін көрсетеді?

 

 

A) А.Маслоудың қажеттілік теориясы

 

B) алынған қажеттілік теориясы

 

C) екі факторлы модель

 

D) күту теориясы

 

E) әділдік теориясы

 

2502.Қандай теорияда қажеттілік дәрежесінің 3 түрін көрсетеді: 1) жетістік, 2) билік, 3) қатыстық?

 

 

A) А.Маслоу теориясы

 

B) алынған қажеттілік теориясы

 

C) екі факторлы модель

 

D) күту теориясы

 

E) әділдік теориясы

 

2503.Қажеттіліктерді іс жүзінде қанағаттандырылуы ғана емес, сонымен қатар қанағаттандырылмағаны да талпындыратынын қандай теория көрсетеді?

 

 

A) алынған қажеттілік теориясы

 

B) А.Маслоу теориясы

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.031 сек.)