АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

E) макроорта, тікелей орта, ішкі орта

Читайте также:
  1. Адам мотивациясы немен тікелей байланысты болады
  2. Адам мотивациясы немен тікелей байланысты болады
  3. Виды транспорта, используемые в туризме. Виды перевозок в туризме.
  4. Особенности автомобильного транспорта, как источника загрязнения атмосферного воздуха; влияние на здоровье и условия жизни населения.
  5. Понятие об организационной структуре автомобильного транспорта, комплексе его сооружения и устройства.
  6. Функции сотрудников аэропорта, осуществляющих деятельность в операционном зале КДЦА

B) формальді билік

 

C) нақты билік

 

D) әсер ету

 

E) бұйрық

 

0105.Басқарушының беделі, әсері және мүмкіншіліктерімен бекітілген, заңды құқықтары бар билігі

 

 

A) формальді емес билік

 

B) формальді билік

 

C) әсер ету

 

D) нақты билік

 

E) бұйрық

 

0106.Басқарушының билік ету формасын, қоластындағыларға әсер ету әдістері мен бұйрықтарын, тәртібі мен сыртқы ортамен жұмыс істеу әдістерін сипаттайтын белгілерді қалай айтамыз

 

 

A) басқару әдептілігі

 

B) басқару мәдениеті

 

C) басқару принципі

 

D) басқару әдістері

 

E) басқару стилі

 

0107.Бойында барлық жақсы қасиеттері бар қоғамдық немесе басқа бір ұйымның бастығы

 

 

A) ұйымдастырушы

 

B) бас маман

 

C) лидер

 

D) идеал

 

E) менеджер

 

0108.Фирманың өндіру-өткізу және ғылыми-техникалық қызметін оптимизациялауға бағытталған шаруашылық құрылымы

 

 

A) өндіріс

 

B) басқару

 

C) маркетинг

 

D) өткізу

 

E) қамтамассыз ету

 

0109.Жоспарлау түрлері

 

 

A) тактикалық

 

B) оперативті

 

C) нормативті

 

D) стратегиялық

 

E) стратегиялық, тактикалық, оперативті

 

0110.Стратегиялық жоспарлау дегеніміз

 

 

A) ұйымның негізгі қызметтерін жоспарлау, ұйымдастыру және реттеу

 

B) идеалды мақсаттарға жету үшін мақсаттарды бөлу және оларға жету құралдарын табу

 

C) шаруашылықтың нарық жағдайында ұйымның тиімді қызмет етуін қамтамассыз етуге арналған ғылыми-тәжірибелік 

D) әлеуметтік-экономиклық жүйелерді жоспарлау

 

E) жоспардың бір түрі

 

0111.Жоспарлау дегеніміз

 

 

A) ұйымның болашағын анықтау

 

B) идеалды мақсаттарға жету үшін стратегиялық, тактикалық мақсаттарды бөлу және оларға жету құралдарын табу

 

C) шаруашылықтың нарық жағдайында ұйымның тиімді қызмет етуін қамтамассыз етуге арналған ғылыми-тәжірибелік бағыт

 

D) формальді емес билік

 

E) бағдарламалау

 

0112.Жоспарлау элементтері

 

 

A) болжау

 

B) моделдеу

 

C) бағдарламалау

 

D) дұрыс жауабы жоқ

 

E) болжау, моделдеу , бағдарламалау

 

0113.Ұйымдастыру дегеніміз

 

 

A) басқарушы және басқармалы жүйелер элементтерін анықтау және негіздеу, сонымен қатар олардың арасында себеп-салдар және уақыт-кеңістіктік байланыстар орнату және ынталандыру тәсілдерін таңдау

 

B) идеалды мақсаттарға жету үшін стратегиялық, тактикалық мақсаттарды бөлу және оларға жету құралдарын табу

 

C) әлеуметтік-экономикалық жүйенің қызмет етуіндегі мәндердің берілген жоспардан немесе процестің табиғи жүрісінен ауытқуларын жоюға бағытталған процесс

 

D) әлеуметтік-экономиклық жүйелерді жоспарлау

 

E) басқару құралы

 

0114.Басқарушының беделі, әсері және мүмкіншіліктерімен бекітілген, заңды құқықтары бар билігі

 

 

A) формальді емес билік

 

B) формальді билік

 

C) әсер ету

 

D) нақты билік

 

E) бұйрық

 

 

0201.Реттеу дегеніміз

 

 

A) идеалды мақсаттарға жету үшін стратегиялық, тактикалық мақсаттарды бөлу және оларға жету құралдарын табу

 

B) әлеуметтік-экономиклық жүйелерді жоспарлау

 

C) әлеуметтік-экономикалық жүйенің қызмет етуіндегі мәндердің берілген жоспардан немесе процестің табиғи жүрісінен ауытқуларын жоюға бағытталған процесс

 

D) басқару жүйесіндегі қызметтерге, мақсаттарға тәуелді жүйе

 

E) жоспарлаудың бір түрі

 

0202.Бақылау дегеніміз

 

 

A) ағымдағы көрсеткіштедің жоспарлы тапсырмаға сәйкестік дәрежесін анықтау

 

B) басқару жүйесіндегі қызметтерге, мақсаттарға тәуелді жүйе

 

C) әлеуметтік-экономиклық жүйелерді жоспарлау

 

D) идеалды мақсаттарға жету үшін стратегиялық, тактикалық мақсаттарды бөлу және оларға жету құралдарын табу

 

E) мүмкіншіліктерді жүзеге асыруда мықты жақтарды пайдаланатын стратегия

 

0203.SWOT-талдау – қауіп пен күшті анықтау

 

 

A) мүмкіншіліктерді жүзеге асыруда мықты жақтарды пайдаланатын стратегия

 

B) қауіптің алдын-алу үшін мықты жақтарды пайдаланушы стратегия

 

C) мүмкіншіліктерді жүзеге асыруда әлсіз жақтарды минимизациялайтын стратегия

 

D) қауіптің алдын-алуда әлсіз жақтарды минимизациялайтын стратегия

 

E) қауіпті жақтарды анықтау

 

0204.Жұмысшылардың ұлттық, әдептік, моральдік, әлеуметтік-психологиялық, экономикалық қатынастарын, әлеуметтік-экономикалық сұрақтарын шешуді көздейтін қызмет түрі

 

 

A) мотивация

 

B) өндірісті басқару

 

C) ұйымды басқару

 

D) персоналды басқару

 

E) басқару

 

0205.Моральді климат, өзін-өзі реттеу менеджменттің қай әдісіне жатады

 

 

A) әлеуметтік-психологиялық

 

B) экономикалық

 

C) әкімшілік

 

D) ұйымдастырушылық

 

E) мәдени

 

0206.Пайда, сыйақы, инициатива менеджменттің қай әдісіне жатады

 

 

A) психологиялық

 

B) ұйымдастырушылық

 

C) экономикалық

 

D) мәдени

 

E) әлеуметтік-психологиялық

 

0207.Жұмыс орындарындағы еңбек операцияларын қарастыру, хронометраж жүргізу арқылы өндірісті басқару және еңбек өнімділігін жоғарылататын әдіс-тәсілдерді айқындайтын бағыт

 

 

A) үрдістік бағыт

 

B) ғылыми менеджмент мектебі

 

C) әкімшілік менеджмент мектебі

 

D) жағдайлық бағыт

 

E) рационалдық бағыт

 

0208.Бақылаудың тиімділігі

 

 

A) басқару жүйесіндегі мақсаттары мен берілген қызметтің маңыздылығында

 

B) бақылауды ұйымдастыру әдістеріне

 

C) бақылаудың жүйелілігі мен кешенділігіне

 

D) анықталған себептер талдауының толықтығына, мүмкін болатын ауытқулар мен шындылық дәрежесіне тәуелді

 

E) барлық жауаптар дұрыс

 

0209.Бақылау түрлері

 

 

A) алдын-ала

 

B) ағымдағы

 

C) соңғы

 

D) бақылаушы

 

E) алдын-ала, ағымдағы, соңғы

 

0210.Қандайда бір қасиеттері мен қабілеттері бар адам

 

 

A) индивид

 

B) тұлға

 

C) психолог

 

D) психотерапевт

 

E) дұрыс жауабы жоқ

 

0211.Объективті шындықты айқындау процесі – адам танымының жоғарғы сатысы

 

 

A) түсіну

 

B) талдау

 

C) ой-өріс

 

D) ойлау

 

E) дұрыс жауабы жоқ

 

0212.Талдау дегеніміз

 

 

A) басқару функцияларын жүзеге асыру және негіздеу мақсатында ақпаратты жинау, өңдеу, сақтау және пайдалану, сонымен қатар белгілі кезең ішінде әлеуметтік-экономикалық дамудың қорытындысын жасау және кері байланыс орнату

 

B) адамды ұйымға қажетті жаққа жұмсауға,оның тәртібіне,мінезіне әсер ететін шарттар мен мотивтер жүйесін құру процесі

 

C) құқықтар мен міндеттерді беру күтілетін нәтижеге сәйкес жүргізіледі, жұмысшы талап етілген нәтижеге жету үшін барлық құқықтар мен жағдайларға ие болуы керек

 

D) алдын ала әсер ететін шарттар мен мотивтер жүйесін құру

 

E) дұрыс жауабы жоқ

 

0213.Мотивация дегеніміз

 

 

A) адамды ұйымға қажетті жаққа жұмсауға,оның тәртібіне,мінезіне әсер ететін шарттар мен мотивтер жүйесін құру процесі

 

B) әрбір басқарушы өз мүмкіншіліктері шегінде ғана шешім қабылдайды, мүмкіншілектерінен жоғары мәселелер жоғары буындарға беріледі

 

C) мүмкіншіліктер мен құқықтар ғана беріледі, әрбір басқарушы қол астындағы қызметкерлерінің әрекетттеріне жауапты

 

D) жоспарлар құрудың принциптері

 

E) дұрыс жауабы жоқ

 

0214.Жұмысшылардың ұлттық, әдептік, моральдік, әлеуметтік-психологиялық, экономикалық қатынастарын, әлеуметтік-экономикалық сұрақтарын шешуді көздейтін қызмет түрі

 

 

A) мотивация

 

B) өндірісті басқару

 

C) ұйымды басқару

 

D) персоналды басқару

 

E) басқару

 

 

0301.Мүмкіншіліктер мен құқықтарды беру принциптері

 

 

A) жұмысшы талап етілген нәтижеге жету үшін барлық құқықтар мен жағдайларға ие болуы керек

 

B) мүмкіншіліктер мен құқықтар басқару деңгейлері бойынша беріледі. Әрбір қызметкер өзінің мүмкіншіліктері мен құқықтарын және кімнің алдында жауапты екенін білуі керек

 

C) құқықтар мен міндеттерді беру күтілетін нәтижеге сәйкес жүргізіледі, жұмысшы талап етілген нәтижеге жету үшін барлық құқықтар мен жағдайларға ие болуы керек

 

D) мүмкіншіліктер мен құқықтар ғана беріледі. Әрбір басқарушы қол астындағы қызметкерлерінің әрекетттеріне жауапты

 

E) барлық жауаптар дұрыс

 

0302.Шешім қабылдау

 

 

A) адамның белгілі бір қорытындыға немесе қажетті әрекеттер жасауға әкелетін ойлау қызметінің нәтижесі

 

B) мүмкіншіліктер мен құқықтар ғана беріледі. Әрбір басқарушы қол астындағы қызметкерлерінің әрекетттеріне жауапты

 

C) коллективті өнер еңбектің нәтижесі әлеуметтік және қоғамдық сипатта болады; басқарушы жеке өзі шешім қабылдаған болса да, оған нақты болмаса да коллективтің интелекті әсер етеді

 

D) басқарушылық қызметті басқару және стратегиялық жоспарлау

 

E) экономикалық маныздылық

 

0303.Басқарудың қай бағытынды басқару қызметтері жеке-жеке емес, өзара байланыста қарастырылады

 

 

A) рационалдық бағыт

 

B) үрдістік бағыт

 

C) жүйелік бағыт

 

D) жағдайлық бағыт

 

E) дұрыс жауабы жоқ

 

0304.Ұйымның қызметтерінің техникасы мен қатар адамға да көзделген басқару бағыты

 

 

A) ғылыми менеджмент мектебі

 

B) әкімшілік менеджмент мектебі

 

C) сандық әдістер мектебі

 

D) адам қатынастары мектебі

 

E) дұрыс жауабы жоқ

 

0305.Ұйымның мәселелерін кешенді түрде шешуге арналған бағыт

 

 

A) жүйелік бағыт

 

B) ситуациялық бағыт

 

C) процестік бағыт

 

D) рационалдық бағыт

 

E) ғылыми менеджмент мектебі

 

0306.Басқару шешімі дегеніміз

 

 

A) коллективті өнер еңбектің нәтижесі әлеуметтік және қоғамдық сипатта болады; басқарушы жеке өзі шешім қабылдаған болса да, оған нақты болмаса да коллективтің интелекті әсер етеді

 

B) экономикалық маңыздылық

 

C) басқару жүйесін қалыптастыру және басқарушылық кеңес беру

 

D) сыртқы ортамен коммуникациялар

 

E) дұрыс жауабы жоқ

 

0307.Басқару шешімі бағытталады

 

 

A) басқарушылық қызметті басқару және стратегиялық жоспарлау

 

B) адам ресурстарын, өндірістік және қамту қызметтерін басқару

 

C) басқару жүйесін қалыптастыру және басқарушылық кеңес беру

 

D) сыртқы ортамен коммуникациялар

 

E) барлық жауаптар дұрыс

 

0308.Басқару шешімінің негізгі мақсаттары

 

 

A) экономикалық маңыздылық

B) ұйымдастырушылық және әлеуметтік маңыздылық

 

C) құқықтық маңыздылық

 

D) технологиялық маңыздылық

 

E) барлығы

 

0309.Жетілдірі (өңдеу) формалары

 

 

A) жарғы, бұйрық, заң

 

B) шешім, шарт, оферта

 

C) акцепт, ереже, тәртіп

 

D) нұсқау

 

E) жарғы, бұйрық, заң, шешім, шарт, оферта, акцепт, ереже, тәртіп

 

0310.«Басқарушылар жұмысты орындауға қабілеті төмен қызметшіге беруге лайықты»

 

 

A) Джей заңы

 

B) Мексимен заңы

 

C) Корпуэлла заңы

 

D) Мескон заңы

 

E) дұрыс жауабы жоқ

 

0311.SWOT-талдау-мүмкіншіліктер мен әлсіз жақтарды анықтау

 

 

A) мүмкіншіліктерді жүзеге асыруда мықты жақтарды пайдаланатын стратегия

 

B) қауіптің алдын-алу үшін мықты жақтарды пайдаланушы стратегия

 

C) мүмкіншіліктерді жүзеге асыруда әлсіз жақтарды минимизациялайтын стратегия

 

D) қауіптің алдын-алуда әлсіз жақтарды минимизациялайтын стратегия

 

E) дұрыс жауабы жоқ

 

0312.Капиталды жұмсайтын, басқаратын, қолданатын және еңбек нәтижесін өзіне алатын жеке меншік иесі

 

 

A) кәсіпкер

 

B) коммерсант

 

C) менеджер

 

D) акционер

 

E) дұрыс жауабы жоқ

 

0313.Жауапкершілік, билік, мәжбүрлеу менеджменттің қай әдістеріне жатады

 

 

A) экономикалық

 

B) әкімшілік

 

C) әлеуметтік-психологиялық

 

D) ұйымдастырушылық

 

E) мәдени

 

0314.Ұйымның қызметтерінің техникасы мен қатар адамға да көзделген басқару бағыты

 

 

A) ғылыми менеджмент мектебі

 

B) әкімшілік менеджмент мектебі

 

C) сандық әдістер мектебі

 

D) адам қатынастары мектебі

 

E) дұрыс жауабы жоқ

 

 

0401.Басқару шешімдерін қабылдау

 

 

A) нақты тұтынушыны қанағаттындыратын және шешімің жүзеге асырылуын қамтамассыз ететін шешімдер параметрлерінің жүйесі

 

B) басқару жүйесін қалыптастыру және басқарушылық кеңес беру

 

C) сыртқы ортамен коммуникациялар

 

D) мәселе қою

 

E) жарғы, заң, бұйрық

 

0402.Жүзеге асыру формалары

 

 

A) іскерлік әңгіме, растау,түсіндіру

 

B) жеке мысал, оқыту, кеңес

 

C) іскерлік ойындар, есеп беру, іскерлік сөз

 

D) іскерлік әңгіме, растау,түсіндіру, жеке мысал, оқыту, кеңес, іскерлік ойындар, есеп беру, іскерлік сөз

 

E) дұрыс жауабы жоқ

 

0403.Шешім қабылдау процесі

 

 

A) мәселе қою

 

B) шектеулерді анықтау

 

C) шешім қабылдау және жүзеге асыру

 

D) шешімнің орындалуын бақылау

 

E) барлық жауаптары дұрыс

 

0404.Шешім қабылдау әдістері

 

 

A) формальді емес, ұжымдық, сандық

 

B) сызықтық және динамикалық үлгілеу

 

C) имитациялық үлгілер

 

D) іскерлік әңгіме, растау, түсіндіру

 

E) дұрыс жауабы жоқ

 

0405.Шешім қабылдаудағы сандық әдістің үлгілері

 

 

A) сызықтық және динамикалық үлгілеу

 

B) статистикалық және мүмкіндік үлгілері

 

C) ойындар теориясы

 

D) имитациялық үлгілер

 

E) барлығы

 

0406.Басқару шешімдерінің тиімділік факторлары

 

 

A) басқару шешімдерін қабылдауда иерархия сақтау

 

B) тура көлденең байланыстар мен мақсатты аралық функционалды мәселелерді пайдалану

 

C) басқарудың орталықтығы

 

D) жеке мысал, оқыту, кеңес

 

E) басқару шешімдерін қабылдауда иерархия сақтау, тура көлденең байланыстар мен мақсатты аралық функционалды мәселелерді пайдалану, басқарудың орталықтығы

 

0407.Басқаруды жүзеге асыратын басқарушы тұлғалар тобы ұйым бөлімше және кибернетикалық құрылым

 

 

A) ұйым

 

B) менеджер

 

C) басқару объектісі

 

D) фирма

 

E) басқару субъектісі

 

0408.Басқару шешімінің классификациясы

 

 

A) қызмет мерзімі бойынша; қабылдау жиілігі бойынша

 

B) қамту ауқымы бойынша, дайындалу формасы бойынша

 

C) күрделілігі бойынша; регламенттердің қатандығы бойынша

 

D) құқықтық

 

E) қызмет мерзімі бойынша; қабылдау жиілігі бойынша, қамту ауқымы бойынша, дайындалу формасы бойынша, күрделілігі бойынша; регламенттердің қатандығы бойынша

 

0409.Қаржы - материалдық құралдарға меншікті білдіретін бұйрық түрі

 

 

A) құқықтық

 

B) экономикалық

 

C) әлеуметтік

 

D) моральды

 

E) тәртіпті

 

0410.Мемлекеттің заңдары ... болып

 

 

A) бұйрықтың экономикалық негізі

 

B) бұйрықтың әлеуметтік негізі

 

C) бұйрықтың моральді негізі

 

D) бұйрықтың құқықтық негізі

 

E) бұйрықтың дәстүрлі негізі

 

0411.Микроортаның негізгі құраушыларының анализі

 

 

A) кадрлық орта

 

B) ұйымдастырушылық орта

 

C) маркетингтік орта

 

D) қаржылық орта

 

E) барлық жауаптар дұрыс

 

0412.«Әдетте жұмысты дұрыс орындауға уақыт жетпейді, ал оны қайта өңдеуге уақыт әрине табылады»

 

 

A) Джей заңы

 

B) Мексимен заңы

 

C) Корпуэлла заңы

 

D) Мескон заңы

 

E) дұрыс жауабы жоқ

 

0413.Стратегиялық басқарудың артықшылықтары

 

A) болашақтан бүгінгі күнге көзқарас салынады, осының негізінде ұйымға жарық болашақ әкелетін әрекеттер

анықталады

 

B) қоршаған ортаның біріншілік анализі, тұтынушылық қабілет пен товарға деген сұраныс талқыланады

 

C) болашақтан бүгінгі күнге көзқарас салынады, осының негізінде ұйымға жарық болашақ әкелетін әрекеттер

анықталады, қоршаған ортаның біріншілік анализі, тұтынушылық қабілет пен товарға деген сұраныс

талқыланады

 

D) дұрыс жауабы жоқ

 

E) қабылданған шешімнің дұрыстығын тексеру және ауытқуларды табу

 

0414.Шешім қабылдау әдістері

 

 

A) формальді емес, ұжымдық, сандық

 

B) сызықтық және динамикалық үлгілеу

 

C) имитациялық үлгілер

 

D) іскерлік әңгіме, растау, түсіндіру

 

E) дұрыс жауабы жоқ

 

0501.Ұйымдастыру, бақылау және жоспарлау жүргізуге дайындалған тұлға

 

 

A) инженер

 

B) маман

 

C) студент

 

D) менеджер

 

E) мұғалім

 

0502.Коллективті өнер еңбектің нәтижесі әлеуметтік және қоғамдық сипатта болады; басқарушы жеке өзі шешім қабылдаған болса да, оған нақты болмаса да коллективтің интелекті әсер етеді

 

 

A) нәтиже

 

B) шешім қабылдау

 

C) басқару шешімі

 

D) болашақтан бүгінгі күнге көзқарас салынады, осының негізінде ұйымға жарық болашақ әкелетін әрекеттер анықталады

 

E) дұрыс жауабы жоқ

 

0503.Адамды ұйымға қажетті жаққа жұмсауға,оның тәртібіне,мінезіне әсер ететін шарттар мен мотивтер жүйесін құру процесі

 

 

A) мадақтау

 

B) марапаттау

 

C) сыйақы беру

 

D) мотивация

 

E) адаптация

 

0504.Шаруашылықтың нарық жағдайында ұйымның тиімді қызмет етуін

қамтамассыз етуге арналған ғылыми-тәжірибелік бағыт

 

 

A) экономика

 

B) статистика

 

C) менеджмент

 

D) макроэкономика

 

E) кәсіпкерлік негізі

 

0505.Басқару функцияларын жүзеге асыру және негіздеу мақсатында ақпаратты жинау, өңдеу, сақтау және пайдалану, сонымен қатар белгілі кезең ішінде әлеуметтік-экономикалық дамудың қорытындысын жасау және кері байланыс орнату

 

 

A) құралдар

 

B) шаруашылық қызметінің анализі

 

C) талдау

 

D) экономикалық талдау

 

E) экологиялық мінездеме

 

0506.Стртегиялық басқару ортасын талдауға кіреді

 

 

A) макроорта

 

B) тікелей орта

 

C) ішкі орта

 

D) басқару субъектісі

 

E) макроорта, тікелей орта, ішкі орта

 

0507.Нақты басқарушылық көзқарастар бағытталған фирманың персоналы және қоршаған ортаның құрамдас бөлігі

 

 

A) ұйым

 

B) фирма

 

C) басқару субъектісі

 

D) басқару объектісі

 

E) менеджер

 

0508.Басқарушының жоғары біліктілігі және кәсіпқойлығы

 

 

A) бұйрықтың экономикалық негізі

 

B) бұйрықтың әлеуметтік негізі

 

C) бұйрықтың дәстүрлі негізі

 

D) бұйрықтың құқықтық негізі

 

E) бұйрықтың моральді негізі

 

0509.Ортаның анализі мынаған бағытталған

 

 

A) қауіпті анықтау және мүмкіншіліктерді жүзеге асыру ішкі ортаға қатысты болатын сыртқы ортадағы әлсіз және мықты жақтарды анықтау

 

B) имитациялық үлгі

 

C) қауіптің алдын-алу үшін мықты жақтарды пайдаланушы стратегия

 

D) тура көлденең байланыстар мен мақсатты аралық функционалды мәселелерді пайдалану

 

E) дұрыс жауабы жоқ

 

0510.Ұйымның қызметін басқарудың әдістері мен ережелері

 

 

A) менеджмент пәні

 

B) менеджмент әдістемесі

 

C) менеджменттің принциптері мен әдістері

 

D) менеджмент принциптері

 

E) дұрыс жауабы жоқ

 

0511.Бір орталықтан басқару, нормалау, есеп, тәртіп және жауапкершілік, шындықтық және т.б. - олар

 

A) менеджменттің принциптері мен әдістері

 

B) менеджмент пәні

 

C) менеджмент әдістемесі

 

D) менеджмент әдістері

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.128 сек.)