АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

C) персонал мониторингі

Читайте также:
 1. B) персонал маркетингі
 2. B) персонал санын жоспарлау
 3. C) персоналды орналастыру
 4. C) Персоналды орналастыру
 5. II. Основные направления работы с персоналом
 6. II. Управление персоналом структурного подразделения организации
 7. АБРАХАМ МАСЛОУ И ТРАНСПЕРСОНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
 8. Адаптация персонала в организации
 9. Анализ деятельности и системы управления персоналом
 10. Анализ персонала организации (для профиля «Управление человеческими ресурсами»)
 11. Аналіз забезпеченості підприємства персоналом

 

D) кадрлық іс-шара

 

E) кадрлық стратегия

 

1709.Дамудың жалпы стратегиясын іске асыру үшін керекті ұйымшылық біліктілігін алдағы мақсатпен салыстыру және бар адам ресурстарының жағдайын және сай келмейтін жақтарын анықтау кімнің құзырында?

 

 

A) персоналды басқару стратегиясын жасау

 

B) персонал санын жоспарлау

 

C) басқару стратегиясының басымдықтары

 

D) ұйымдастыру техникалық іс-шаралар

 

E) кадрлар оқытуды жоспарлау

 

1710.Жұмыс ресурстарына қажеттілікті болжайтын маман пікірі?

 

 

A) экстрополяция

 

B) бәсекелестік

 

C) эксперттік бағалау

 

D) жоспарлау

 

E) тұтынуды талдау

 

1711.Адам ресурстары қажеттілігін болжау барысында қазіргі кездегі жағдай болашақта да болады деп болжау:

 

 

A) жоспарлау

 

B) экстрополяция

 

C) эксперттік бағалау

 

D) компьютерлік модельдеу

 

E) тұтынуды талдау

 

1712.Өзінде экстрополяция, эксперттік бағалау және жұмыс күшінің ұйымдастыру қажеттілігіне әсер ететін факторлар өзгеру бағытын анықтауға мүмкіндік беретін математикалық формулалары бар адам ресурстарының қажеттілігін болжайтын әдіс:

 

 

A) компьютерлік модельдеу

 

B) жоспарлау

 

C) эксперттік бағалау

 

D) экстрополяция

 

E) тұтынуды талдау

 

1713.Ұйымға қажетті персоналдың қашан, қанша және қандай мамандықтар керек екнін анықтау процесі:

 

 

A) адам ресурстарын басқарудың стратегиясы

 

B) персоналды басқару процесі

 

C) адам ресурстарын жоспарлау

 

D) ұйымның даму статегиясы

 

E) адам ресурстарын басқару тактикасы

 

 

1714.Жұмыстыңқалыптыжұмысістеуінеқажетжұмысуақытынзерттеуәдісі:

 

 

A) жұмыс орнына қызмет көрсету үшін

 

B) қамсыздандырудың профильдігі

 

C) еңбек нормасы

 

D) ұйымның мобильділігі

 

E) нормативтік

 

1801.Ұйымның персоналға қажеттілігінің өзгеруіне байланысты жұмыскерлердің санын қысқартуға бағытталған шара:

 

 

A) кәсіби оқыту

 

B) персоналды саралау (дифференциациялау)

 

C) бағалау әлеуеті

 

D) сананың қысқартылуы

 

E) еңбек өнімділігін арттыру

 

1802.Ұйымның даму кезінде және жұмыскерлердің ағымдағы өндірістік міндеттерін орындау кезінде қалыптасады

 

 

A) тұтынуды анықтау

 

B) критерийлерді бағалауды анықтау

 

C) оқыту

 

D) оқытудың тиімділігін анықтау

 

E) біліктілігін жоғарылату

 

1803.Сандық және сапалық персонал құрылымын қазіргі және болашақ жағдайын анықтау

 

 

A) босату

 

B) еңбек әлеуетін талдау

 

C) персоналды жоспарлау

 

D) бейімделу (адаптация)

 

E) персоналды талдау

 

1804.Жұмыскерлер мен келісімшарттың үзілуіне байланысты іс-шаралар:

 

 

A) еңбек әлеуетін талдау

 

B) персоналды жоспарлау

 

C) босату

 

D) бейімделу

 

E) персоналды талдау

 

1805.Қоғамдық шаруашылықта жұмыс істейтін және істемейтін қабілетті жұмыскерлер саны:

 

 

A) жұмыс күші

 

B) еңбек ресурстары;

 

C) кадрлар

 

D) қызметкерлер

 

E) мамандар

 

1806.Номиналды жұмыс қоры мен жұмысқа келмеу арасындағы айырма:

 

 

A) жұмыс қорының күнтізбелік уақыты

 

B) демалыс күндер уақыты

 

C) жұмыс қорының пайдалы уақыты

 

D) еңбек демалысы

 

E) өндірістік бағдарлама уақыты

 

1807.Күнтізбелік жұмыс қоры уақыты мен мерекелер арасындағы айырма:

 

 

A) пайдалы жұмыс қорының уақыты

 

B) демалыс уақыты

 

C) номиналды жұмыс қорының уақыты

 

D) еңбектік демалыс

 

E) өндірістік бағдарлама уақыты

 

1808.Бір кезекте жұмысты орындауға қажет жұмыскерлер саны:

 

 

A) штат нормасы

 

B) қызмет ету нормасы

 

C) уақыт нормасы

 

D) дайындау нормасы

 

E) жоспарлық саны

 

1809.Болашақ өзгерістерді (келісімшарттың бітуі, зейнетке шығу, т.б.) ескеріп, кандидаттарды барлық орынға дайындау:

 

 

A) кадр таңдау

 

B) жұмыс күшінің алынуы

 

C) кадр алу

 

D) кадрдың дамуы

 

E) кадрдың бейімделуі

 

1810.Жұмыс мазмұнын жүйелі және толық түрде зерттеу процесі

 

 

A) жұмысты бақылау

 

B) жұмыс орнының фотокөрінісі

 

C) жұмыс мазмұнын талдау

 

D) жұмыс орнының хронометражы

 

E) анкеталау

 

1811.Қызметтік нұсқау жасау үшін қажетті бастапқы ақпарат

 

 

A) жұмыс режимінің талдауы

 

B) жұмыс мазмұнының талдауы

 

C) анкетадағы мәліметтерді талдау

 

D) компетенция

 

E) біліктілік

 

1812.Жұмысқа қабылдау қанша сатыдан тұрады?

 

 

A) төрт

 

B) үш

 

C) бес

 

D) алты

 

E) екі

 

1813.Біліктілік мінездеме жиынтығы (жалпы білімі, шет тілді білуі, компьютерді білуі) бұл:

 

 

A) біліктілік карта

 

B) қызметтік нұсқау

 

C) компетенция картасы

 

D) қакуіпсіздік техника ережелері;

 

E) технологиялық карта;

 

 

1814.Жұмыскерлер мен келісімшарттың үзілуіне байланысты іс-шаралар:

 

 

A) еңбек әлеуетін талдау

 

B) персоналды жоспарлау

 

C) босату

 

D) бейімделу

 

E) персоналды талдау

 

 

1901.Тұлғаның белгілі бір функцияларды атқару қабілеті, жеке мінездемелері

 

 

A) қызметі

 

B) біліктілік

 

C) мамандық

 

D) білімділігі

 

E) жасы

 

1902.Барлық жұмыс орындарына кандидаттар дайындау

 

 

A) жұмыс күшінің жалдануы

 

B) жұмыс күшінің алынуы

 

C) жұмыс күшінің таңдалуы

 

D) жұмысқа қабылдау

 

E) кадрлар дамуы

 

1903.Комплексті бағалау нәтижесінде жұмыс орнын тиімді алмастыруды не қамтамасыз етеді?

 

 

A) кадрдың таралуы

 

B) жұмыс күшінің таңдалуы

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.016 сек.)