АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

C) Персоналды орналастыру

Читайте также:
  1. C) персоналды орналастыру

 

D) Жұмысқа қабылдау

 

E) Кадрдың дамуы

 

3810.Ұйымда қызмет етуге қабілетті (анықталмаған адамдар саны) бірақ қазіргі кезде жұмыс істемейтін адамдардың санын персоналды іріктеудің қандай көздеріне жатқызамыз?

 

 

A) сыртқы

 

B) ішкі

 

C) еңбек нарығына

 

D) жұмысбастылық қызметіне

 

E) жұмыссыздыққа

 

3811.Бос орындар туралы ішкі ақпарат құралдарына хабарландырулар, сонымен қатар қажетті мінездемемен қызметкерлерді іріктеу мақсатында жеке істеріне талдау жүргізу және үміткерлерді ұсыну өтінішімен бөлімше жетекшісіне үндеу жариялау қандай әдәске жатады?

 

 

A) сыртқы ізденіс әдісі

 

B) ішкі ізденіс әдісі

 

C) таныстық бойынша жұмысқа орналасу әдісі

 

D) «протеже» әдісі

 

E) жаңа жетекшілерді іздеу әдісі

 

3812.Қандай кең таралған тәжірибе тұрақты жұмысқа қабылдау жайында жауапкершілігін алмай-ақ үміткерлерді тікелей жұмыс орнында бағалау мүмкіндігін береді?

 

 

A) уақытша жұмысқа қабылдау

 

B) стажер

 

C) сынақ мерзімімен жұмысқа қабылдау

 

D) іс-тәжірибеге өтуші

 

E) оқытушы

 

3813.Қызметтік нұсқаулар, біліктілік карталары, құзырет карталары түрінде үміткерге қойылатын талаптар анықталған соң, адам ресурстары бөлімі келесі кезеңде қандай іске кірісуіне болады?

 

 

A) Мәліметтер базасын құру

 

B) Бақылауды қамтамасыз ету

 

C) Үміткерлерді тарту

 

D) Үміткерлерді бейформалды түрде іздестіру

 

E) Хабарландыру

 

3804.Қызметтік нұсқау жасау үшін қажетті бастапқы ақпарат

 

 

A) жұмыс режимінің талдауы

 

B) жұмыс мазмұнының талдауы

 

C) анкетадағы мәліметтерді талдау

 

D) құзыреттілік

 

E) біліктілік

 

3901.Үміткерлерді іріктеудің бұл әдісінің негізгі артықшылығы – бастапқы шығындар салыстырмалы түрде аз кететін, тұрғындарды кең қамтуға мүмкіншілік береді:

 

 

A) БАҚ хабарландырулары

 

B) институттарға бару

 

C) жұмысбастылықтың мемлекеттік агенттігі

 

D) өзін-өзі көрсеткен үміткерлер

 

E) өзіндік (дербес) ізденіс

 

3902.Ұйымдар үміткердің кәсіби сапалылығын жетік бағалау үшін оны оқуда, жұмыста

танитын ұжымдар мен адамдардан қандай ақпараттар алуы мүмкін?

 

 

A) қол жазуды экспертизалау

 

B) үміткерді бағалау

 

C) үміткер туралы мәліметтер

 

D) алдын ала бағалау

 

E) алдын ала танысу

 

3903.Ұйымда берілген қызметті иеленген қызметкерлердің орындауға тиісті негізгі өндірістік функцияларды қамтитын құжат:

 

 

A) жеңілдіктер жүйесі

 

B) бейвербальды ақпарат

 

C) қызметтік нұсқау

 

D) өтемақыны басқару

 

E) технологиялық нұсқау

 

3904.Жұмыс күшінің тұрақтылығы мен ұйым қызметкерлерінің берілгендігінің маңызды көрсеткіші болып, компанияда жұмыс істеу ұзақтығын анықтайтын көрсеткіш:

 

 

A) жұмыс стажы

 

B) кадрлар ағымдылығы

 

C) персонал тұрақтылығы

 

D) өнімділік

 

E) кадр мобильдігі

 

3905.Қажетті есептік құжаттамалар және персоналмен келісім-шарттық қатынастарды орнату не үшін қажет?

 

 

A) босату үшін

 

B) бейімделу үшін

 

C) персоналды жалдау үшін

 

D) еңбек әлеуетін талдау үшін

 

E) жоғарылату үшін

 

3906.Жұмысқа үміткерлерді іздестіру тәсілдері:

 

 

A) журнал және газеттер

 

B) жарнама, жұмысбастылық агенттіктері, институттарға бару, ұйым ішінде іздеу

 

C) интервью, журналдар және әңгімелесу

 

D) БАҚ

 

E) қызметкерлердің мәліметтер базасы және әңгімелесу

 

3907.Жұмысқа үміткерлерді іріктеуде адам ресурстары бөлімінің қызметкерлерімен әңгімелесудің мақсаты:

 

 

A) Қызметтік нұсқау талаптарын орындау қабілетін үміткердің идеалды қызметкер бейнесіне сәйкестік дәрежесін бағалау

 

B) Нақты жұмыстарды орындау тиімділігін тексеру

 

C) Қаржылық жағдайды акнықтау физикалық қабілеттерін бағалау

 

D) Қаржылық жағдайды анықтау, үміткердің өмір сүру стилі және мінезі

 

E) Нақты басқарушылық міндеттерді орындау қабілеттерін анықтау

 

3908.Персоналды тиімді үгіттеу және сұрыптау қандай мүмкіндік береді?

 

 

A) еңбекақысын төлеу жүйесі мен қалыптасуын жетілдіруге

 

B) үздік біліктілігі бар адамды таңдауға

 

C) кәсіпорында еңбек өнімділігін ұлғайтуға

 

D) қызметкерлердің сұранысқа ие болмай қалған әлеуетін анықтау

 

E) жұмысшыларды оқыту бағдарламаларын жасау

 

3909.Жұмыскерлерді іздеу, алу және алдын ала оқытуға кеткен шығындар – бұл:

 

 

A) қалпына келетін шығындар

 

B) бастапқы шығындар

 

C) өндірістен тыс шығындар

 

D) қалдық шығындар

 

E) баланстық шығындар

 

3910.Белгілі бір жұмыс түрін орындау үшін қажетті білім, дағды және шеберлікті меңгерген жұмыскердің жалпы және арнайы кәсіби дайындық дәрежесі – бұл:

 

 

A) кәсіп

 

B) мамандық

 

C) біліктілік

 

D) оқу

 

E) жұмыс

 

3911.Қандай да бір кәсіптің шегіндегі қызметтің түрін орындау үшін белгілі бір жұмыс тәжірибесі және арнайы дайындық жолымен меңгерілетін дағдылар және білімдер қажет болады:

 

 

A) мамандық

 

B) біліктілік

 

C) кәсіп

 

D) оқу

 

E) жұмыс

 

3912.Арнайы оқуды талап ететін нақты бір еңбектің түріне қабілеттілік

 

 

A) жалпы

 

B) кәсіптік

 

C) табиғи

 

D) жеке

 

E) еңбектік

 

3913.Бос орын қызметінде жұмыс істеу үшін үміткер мен ұйым өкілі арасындағы ақпарат алмасуды қолданатын персоналды іріктеудің кең тараған әдісі:

 

 

A) нақты қажеттіліктер

 

B) іріктеу бойынша әңгімелесу

 

C) бастапқы іріктеу

 

D) санын жоспарлау

 

E) сауалнама мәліметтер

 

3914.Жұмыс күшінің тұрақтылығы мен ұйым қызметкерлерінің берілгендігінің маңызды көрсеткіші болып, компанияда жұмыс істеу ұзақтығын анықтайтын көрсеткіш:

 

 

A) жұмыс стажы

 

B) кадрлар ағымдылығы

 

C) персонал тұрақтылығы

 

D) өнімділік

 

E) кадр мобильдігі

 

4001.Сауалнамалық-биографиялық мәліметтер басқару объектісінің қандай ақпаратына жатады?

 

 

A) тиімді

 

B) жоспарлы

 

C) бастапқы

 

D) соңғы

 

E) алдын ала

 

4002.Басқару объектісінен кері ақпаратты талдау және есептеу өзіне қандай құрамдарды қосады?

 

 

A) бизнес-жоспарлар

 

B) қаржылық-салықтық ақпарат

 

C) іскерлік корреспонденция

 

D) бағынушылардың өтініштері, арыздар, ұсыныстар

 

E) заңдар

 

4003.Жұмысқа үміткерлерді бастапқы іріктеудің әдістеріне не жатады?

 

 

A) баламалық жіктеу әдісі, сауалнамалық мәліметтерді талдау

 

B) жағдайларды талдау әдісі, бағалаудың графикалық шкаласы

 

C) сауалнамалық мәліметтерді талдау, тестілеу

 

D) жұптасқан салыстырулар әдісі, қолжазбаны экспертизалау

 

E) тестілеу, кризистік жағдай әдісі

 

4004.Персоналды іріктеу бойынша әңгімелесу түрлері:

 

 

A) Сызықтық басшымен әңгімелесу

 

B) Персонал бөлімі мамандарымен әңгімелесу

 

C) Биографиялық, ситуациялық әңгімелесу

 

D) Жеке және топтық әңгімелесу

 

E) Ұйым жетекшісімен әңгімелесу

 

4005.Қызметтік (лауазымдық) нұсқау, біліктілік картасы және құзыреттілік карталары қай уақытта пайдаланылады?

 

 

A) Ұйым жұмысшыларының қызметін бағалағанда

 

B) Персоналға еңбекақы төлеуде

 

C) Бос орындарға кадрлар іріктеу және сұрыптауда

 

D) Ұйым қызметкерлерінің карьерасын жоспарлағанда

 

E) Қызметкерлерді оқытқанда және қайта оқытуда

 

4006.Ұйымдағы бос жұмыс орны – бұл:

 

 

A) Жұмысбастылық

 

B) Вакансия

 

C) Уақытша қамтылғандар

 

D) Жұмыссыз

 

E) Жұмыс күші

 

4007.Жұмыс берушімен келісімшартқа отырған жеке тұлға:

 

 

A) Жұмысшы

 

B) Жұмыссыз

 

C) Қызметкер

 

D) Мамандық

 

E) Студент

 

4008.Белгілі лауазымды иелену үшін аз мөлшерлі талаптарға жауап беретін үміткерлерді сұрыптау процесі кіммен жүзеге асырылады?

 

 

A) Сызықтық басшымен

 

B) Бірінші басшымен

 

C) Кадрлар бөлімімен

 

D) Функционалды бөлім бастығымен

 

E) Еңбек бойынша инженермен

 

4009.Ақыл-ой (интеллект) деңгейі қандай әдіспен анықталады?

 

 

A) Сауалнамалық мәліметтерді талдау

 

B) Біліктілік тестілеу

 

C) Пікірлерді тексеру

 

D) Психологиялық тестілеу, іскерлік ойындар әдісі, әңгімелесу

 

E) Іскерлік байланыстарды үйрену

 

4010.Бағалаудың қандай әдісі жоғары тиімділік деңгейіне ие?

 

 

A) кәсіби жарамдылық тест

 

B) биографиялық тест

 

C) жеке тұлғалық тест

 

D) персоналды бағалау орталықтары

 

E) астрология

 

4011.Персоналды орналастыруда нені ескеру қажет?

 

 

A) жұмыс өтілін

 

B) еңбек өнімділігін

 

C) қарым-қатынастылығын

 

D) біліктілігін

 

E) сыпайылығын

 

4012.Ұйым қызметкерлерінің әлеуетін бағалау бағдарламасы кәсіби өсу әлеуетіне ие қызметкерлерді анықтау және оларды дамытудың мақсатты жолдарын дайындау үшін не қолданылады?

 

 

A) жетекшілер қоры

 

B) персоналды бағалау орталығы

 

C) басқаруды жүйелендіру

 

D) аттестацияның әдістемесі

 

E) дұрыс жауабы жоқ

 

4013.Персоналды бағалау не үшін қажет?

 

 

A) өндіріс тиімділігін арттыру үшін

 

B) өндірістің техникалық деңгейін арттыру үшін

 

C) сыйақы мөлшерін анықтау үшін

 

D) құралдарды тиімді пайдалану үшін

 

E) шикізатты тиімді пайдалану үшін

 

4014.Персоналды іріктеу бойынша әңгімелесу түрлері:

 

 

A) Сызықтық басшымен әңгімелесу

 

B) Персонал бөлімі мамандарымен әңгімелесу

 

C) Биографиялық, ситуациялық әңгімелесу

 

D) Жеке және топтық әңгімелесу

 

E) Ұйым жетекшісімен әңгімелесу

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.043 сек.)