АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

E) менеджмент принциптері

Читайте также:
 1. II. Оценка эффективности инвестиционного менеджмента.
 2. Административная (классическая) школа менеджмента
 3. Административная школа управления: сущность и значение для развития теории и практики менеджмента
 4. Административные методы менеджмента (организационного и распорядительного воздействия).
 5. Базовые концепции и принципы менеджмента качества: «Кайдзен», TQM, TPS, ISO 9001-2008 и их применение в индустрии гостеприимства
 6. Базовые концепции финансового менеджмента.
 7. Виды и функции менеджмента
 8. Виды политического менеджмента
 9. Визначення основних функцій менеджменту та їх взаємозв’язку в межах циклу менеджменту.
 10. Влияние национально-исторических факторов на развитие менеджмента. Разнообразие моделей менеджмента: американский, японский, европейский и др.
 11. Возможности применения БКГ - матрицы в стратегическом менеджменте

 

0512.Адамның ұйымға кіргендегі кері факторлар

 

 

A) жұмыспен қамтылмауы; жұмыспен аса қамтылуы

 

B) оңай мәселелерді табу; күрделі мәселелерді көтеру

 

C) дұрыс жауабы жоқ

 

D) жұмыспен қамтылмауы; жұмыспен аса қамтылуы, оңай мәселелерді табу; күрделі мәселелерді көтеру

 

E) жұмыспен аса қамтылуы, күрделі мәселелерді көтеру

 

0513.Болған жағдайға байланысты мәселелерді шешуге бағытталған басқару түрі

 

 

A) жүйелік бағыт

 

B) процестік бағыт

 

C) ситуациялық бағыт

 

D) рационалдық бағыт

 

E) ғылыми менеджмент мектебі

 

0514.Шаруашылықтың нарық жағдайында ұйымның тиімді қызмет етуін

қамтамассыз етуге арналған ғылыми-тәжірибелік бағыт

 

 

A) экономика

 

B) статистика

 

C) менеджмент

 

D) макроэкономика

 

E) кәсіпкерлік негізі

 

 

0601.Адамның біреуге әсер ету және оларды басқару қабілеті

 

 

A) нұсқау

 

B) өтініш

 

C) билік

 

D) әсер

 

E) мәжбүрлеу

 

0602.Басқарушы қызметінің әдіс-тәсілдер жиынтығы

 

 

A) басқару стилі

 

B) басқару әдісі

 

C) басқару принципі

 

D) басқару әдебі

 

E) дұрыс жауабы жоқ

 

0603.SWOT-талдау– күш пен мүмкіншіліктерді анықтау

 

 

A) мүмкіншіліктерді жүзеге асыруда мықты жақтарды пайдаланатын стратегия

 

B) қауіптің алдын-алу үшін мықты жақтарды пайдаланушы стратегия

 

C) мүмкіншіліктерді жүзеге асыруда әлсіз жақтарды минимизациялайтын стратегия 

D) қауіптің алдын-алуда әлсіз жақтарды минимизациялайтын стратегия

 

E) дұрыс жауабы жоқ

 

0604.Стратегиялық басқарудың кемшіліктері

 

A) стратегиялық басқару болашақтың нақты айқын көрінісін бере бермейді

 

B) менеджер стратегиялық басқаруды өздігінше жүргізеді

 

C) стратегиялық басқару аса интеллектуалдық және уақыт шығындарын қажетсінеді, кеткен қателерден көп шығын болады

 

D) стратегиялық басқаруда жоспарлауға көп көңіл бөлінеді

 

E) барлығы дұрыс

 

0605.Тактикалық жоспарлау

 

 

A) белгілі стратегия шегінде мәселелерді табу және шешу жолдары

 

B) берілген мақсаттарға жету құралдарын табу

 

C) тек қана маңызды мәселелер қаралады

 

D) макроорта факторларын анықтау

 

E) дұрыс жауабы жоқ

 

0606.Операциялық жоспарлау дегеніміз

 

 

A) міндеттелген мақсаттарға жету үшін мүмкіндіктерді таңдау

 

B) стратегиялық менеджментте – жоспарлауға көп көңіл бөлінеді

 

C) жұмысты жоспарлауда еркіндік орын алады

 

D) қабылданған шешімдердің нәтижелі болуын ескеру

 

E) жобаларды басқару

 

0607.Нормалық жоспарлау

 

 

A) қызметті жоспарлауда еркіндік орын алады

 

B) қабылданған шешімдердің соңына дейін дұрыс жүру барысын қадағалау

 

C) стратегиялық басқаруда көбінесе жоспарлауға көңіл бөлінеді

 

D) стратегиялық жоспарлау өте үлкен интеллектуалдық және уақыт шығындарын әкеледі

 

E) тура қатынастағы аудитория

 

0608.Ұйымның адамдарды басқару ісіне деген заңдары мен заңдылықтарын оқыту

 

 

A) менеджменттің әдістері мен принциптері

 

B) менеджменттің принциптері

 

C) менеджменттің әдістері

 

D) менеджмент пәні

 

E) менеджмент әдістемесі

 

0609.Басқару ісіндегі қызметтер, принциптер және әдістер

 

 

A) менеджмент әдістемесі

 

B) менеджмент принциптері

 

C) менеджмент әдісі

 

D) менеджмент пәні

 

E) дұрыс жауабы жоқ

 

0610.Жұмыс процесі жүріп жатқан кездегі бақылау

 

 

A) ағымдағы бақылау

 

B) алдын-ала бақылау

 

C) қорытынды бақылау

 

D) реттік бақылау

 

E) соңғы бақылау

 

0611.Қабылданған шешімдердің дұрыс орындалуын, мүмкін болатын қателіктерді ескерту

 

 

A) ағымдағы бақылау

 

B) алдын-ала бақылау

 

C) кезекті бақылау

 

D) реттік бақылау

 

E) дұрыс жауабы жоқ

 

0612.Ұйым жұмысын басқарушы

 

 

A) маркетолог

 

B) менеджер

 

C) кәсіпкер

 

D) аудитор

 

E) бизнесмен

 

0613.Экономиканың өдірістін және өндірістік емес салаларында, пайда табу мақсатында өзінің немесе қарыздың капиталды пайдалана отырып жұмыс жасау

 

 

A) сауда-саттық

 

B) фермерлік

 

C) сауда-саттық, фермерлік

 

D) кәсіпкерлік

 

E) дұрыс жауабы жоқ

 

0614.Стратегиялық басқарудың кемшіліктері

 

A) стратегиялық басқару болашақтың нақты айқын көрінісін бере бермейді

 

B) менеджер стратегиялық басқаруды өздігінше жүргізеді

 

C) стратегиялық басқару аса интеллектуалдық және уақыт шығындарын қажетсінеді, кеткен қателерден көп шығын болады

 

D) стратегиялық басқаруда жоспарлауға көп көңіл бөлінеді

 

E) барлығы дұрыс

 

0701.Бұл қызмет түрінде, басқарушы ұйымның мақсаттарымен міндеттерін анықтап, солар бойынша шешім қабылдап, стратегиясын жасайды, нәтижеге жетудің мерзімі мен әдістерін бекітеді

 

 

A) ұйымдастыру

 

B) жоспарлау

 

C) бақылау

 

D) ынталандыру

 

E) басқару

 

0702.Макроортаның негізгі құрамдарын талдау

 

 

A) экономикалық құрастырушылар

 

B) құқықтық реттеу және саяси құрастырушылар

 

C) әлеуметтік құрастырушылар

 

D) технологиялық құрастырушылар

 

E) экономикалық, технологиялық, саяси құрастырушылар

 

0703.Алдын-ала бақылау дегеніміз

 

 

A) қабылданған шешімдерге байланысты болатын қателіктерді ескеру

 

B) стратегиялық басқару - өте үлкен интеллектуалдық және уақытшығыны

 

C) қабылданған шешімдердің дұрыстығы және олардан ауытқудың жолдарын анықтау

 

D) стратегиялық бақылаудың бір түрі

 

E) дұрыс жауабы жоқ

 

0704.Өкілеттілікті делегирлеудегі қызметтік категориялар

 

 

A) жауапкершілік, құқық, міндеткерлік

 

B) құқық және жауапкершілік

 

C) жауапкершілік және міндеткерлік

 

D) дұрыс жауабы жоқ

 

E) өкілеттік, құқық пен міндеткерлік

 

0705.Кез келген басқару шешімдерін құрып және жүзеге асыру үшін қаржылық, материалдық және басқа да шығындар көзделсе

 

 

A) ұйымдастырушылық мүдде

 

B) экономикалық мүдде

 

C) әлеуметтік мүдде

 

D) фермерлік

 

E) технологиялық мүдде

 

0706.Басқару шешімдерін қарастырып және оларды жүзеге асыру үшін қызметкерлерді қажетті техникалық, ақпараттық, құралдармен және қорлармен қамтамассыз ету

 

 

A) ұйымдастырушылық мүдде

 

B) экономикалық мүдде

 

C) әлеуметтік мүдде

 

D) өкілеттілік, құқық және жауапкершілік

 

E) технологиялық мүдде

 

0707.Заңдық актілермен, олардың халықаралық міндеттемелерін, нұсқаулық және басқа да құжаттарға бағыну

 

 

A) ұйымдастырушылық мүдде

 

B) экономикалық мүдде

 

C) әлеуметтік мүдде

 

D) құқықтық мүдде

 

E) технологиялық мүдде

 

0708.«Істің барысын өзгерте білу – нағыз басшыға тән, ал, оны басқалардан бұрын көре білу – нағыз шығармашыл тұлғаны сипаттайды»

 

 

A) Джей заңы

 

B) Мексимен заңы

 

C) Корпуэлл заңы

 

D) Мескон заңы

 

E) дұрыс жауабы жоқ

 

0709.Адамдар мен өндірісті басқаруда теория мен оны практикада қолдану, мүліктермен, қаржылармен, кадрлар мен инновацияларды қоғам мүддесін қанағаттандыру мақсатында, және пайда табуды көздейтін

 

 

A) микроэкономика

 

B) макроэкономика

 

C) статистика

 

D) маркетинг

 

E) менеджмент

 

0710.Менеджменттің қай әдістеріне жатады: жобалау, бағдарлау, регламент, нормалау

 

 

A) мәдени

 

B) экономикалық

 

C) әлеуметтік

 

D) әлеуметтік-психологиялық

 

E) ұйымдастырушылық

 

0711.Стратегиялық басқарудың құрылымы

 

 

A) ортаны талдау

 

B) миссиялар мен мақсаттарды анықтау

 

C) стратегияны таңдау және орындау

 

D) стратегияның орындалуын бақылау және бағалау

 

E) барлық жауап дұрыс

 

0712.Ұйым жұмысын басқарудың ережелері мен әдістері

 

 

A) менеджмент пәні

 

B) менеджмент әдістемесі

 

C) менеджмент әдістері мен принциптері

 

D) менеджмент принциптері

 

E) дұрыс жауабы жоқ

 

0713.Өндіріске шыққан әйгілі марканың жаңа тауарына қойылатын баға

 

 

A) шектеулі баға

 

B) нарыққа толық еңгізілген жағдайдағы стратегияға байланысты баға

 

C) «қаймағын алу» статегиясына сәйкес қойылған баға

 

D) нарық мәндерінің басшысы

 

E) көтерме баға

0714.Өкілеттілікті делегирлеудегі қызметтік категориялар

 

 

A) жауапкершілік, құқық, міндеткерлік

 

B) құқық және жауапкершілік

 

C) жауапкершілік және міндеткерлік

 

D) дұрыс жауабы жоқ

 

E) өкілеттік, құқық пен міндеткерлік

 

0801.Сапасы жоғары тауарға жоғары баға бекіту кезіндегі бағақалыптастыру стратегиясы қалай аталады

 

 

A) сыйақы үстемесі стратегиясы

 

B) «тонау» стратегиясы

 

C) «көзге жылтырау» стратегиясы

 

D) бағалық маңыздылығын көтермелеу стратегиясы

 

E) нарыққа еңгізу стратегиясы

 

0802.Кейбір жағдайлардың алдын-алу үшін баламалы жоспарлауды құрастырудағы, жоспарлау принципі

 

 

A) жоспарлардың кешенділігі

 

B) жоспарлаудың қарама-қайшылығы

 

C) маржиналь принципі

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.079 сек.)