АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

D) икемділік принципі

Читайте также:
  1. Белсенділік принципін бірнеше аспектілері
  2. Белсенділік принципін бірнеше аспектілері
  3. Поняття та значення принципів господарського процесуального права
  4. Поняття та значення принципів господарського процесуального права
  5. Система принципів господарського процесуального права
  6. ТА ПРИНЦИПІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА І ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРІДПРИЄМСТВА
  7. Яке з тверджень не належить до восьми принципів менеджменту якості, визначених стандартом ISO 9000?

 

E) орындалуы тиісті принципі

0803.Жоспарлы мақсат дегеніміз

 

 

A) кәсіпорынның сандық және сапалық жақтарын жинақтау, ал нақты бір мақсаттарды көздемейді

 

B) кәсіпорында әрқашан болып тұратын дәстүрлі үрдістерді жоспарлар

 

C) кәсіпорындағы арнайы мәселелерді шешуге арналған жоспарлар

 

D) нақты мақсаттарға жетуге белгіленген жоспарлар

 

E) жұмыстың белгілі бір кезеңдерін қамтитын жоспарлар

 

0804.«Нарық шекарасын кеңейту» стратегиясы нені білдіреді

 

 

A) қазіргі нарықтағы қазіргі тауарлар

 

B) жаңа нарықта болатын тауарлар

 

C) жаңа нарықтағы жаңа тауарлар

 

D) қазіргі нарықтағы жаңа тауарлар

 

E) өткен нарықтағы өткен тауарлар

 

0805.Өндіруші мен тұтынушы арасында көтерме және бөлшек саудагарлер болады

 

 

A) бірдеңгейлі тарту каналы

 

B) үшдеңгейлі тарату каналы

 

C) екідеңгейлі тарату каналы

 

D) төртдеңгейлі тарату каналы

 

E) нөлдік тарату каналы

 

0806.Жыл сайынғы мақсаттылық деңгейін өткен кезеңмен салыстыра отырып жоғарылату жолдарын жүзеге асыратын, стратегиялық балама

 

 

A) шектеулі өсу

 

B) үйлесу

 

C) қысқарту

 

D) өсу

 

E) кеңейту

 

0807.Технологиялық процестерді статистикалық реттеу дегеніміз

 

 

A) экономикалық; математикалық статистиканың әдістерін қолдану

 

B) көрсеткіштер экономикалық статистиканың көмегімен анықталады

 

C) ішінара бақылау нәтижесінде бақыланған параметрлер бойынша технологиялық үрдістің параметрлерінің мағынасын түзету, ал өз кезегінде өнім сапасын жақсартуға септігін тигізеді

 

D) дәлдік көрсеткіштердің мағынасын статистикалық әдістермен бекіту және технологиялық үрдістердің тұрақтылығы мен оның уақыт ағымындағы заңдылықтарды анықтау

 

E) дұрыс жауабы жоқ

 

0808.Өнім сапасын басқарудың құқықтық қамсыздандырылуының негізгі міндеттері қандай

 

 

A) өнім сапасын басқарудың барлық деңгейінде қалыптасқан, құқықтық реттеудің қатынастары

 

B) өнім сапасын басқару қызметін тиімді жүзеге асыратын құқықтық реттеудің нормативті-құқықтық базасы

 

C) еңбек қатынастарынан туындайтын жұмысшылардың мүдделері мен құқықтарын қорғау

 

D) жұмысшылар санын азайту

 

E) қарым-қатынастарды құқықтық реттеу, басқару қызметтерінің тиімді жүзеге асырылуына нормативті – құқықтық база жасау, жұмысшылардың құқықтары мен мүдделерін қорғау

 

0809.Өнімнің сапасының кешенді көрсеткіштеріне жататындар

 

 

A) өнімнің сенімділігі мен ұзақжылдылығы

 

B) патентті – құқықтық көрсеткіштер

 

C) экологиялық көрсеткіштер

 

D) стандарттау мен біріңғайлау деңгейлерінің көрсеткіштері

 

E) жоғарыдағы жауаптардың барлығы дұрыс

 

0810.Өнімнің сапасын қалыптастыру деңгейлері

 

 

A) өнімді зерттеу және қарастыру

 

B) өнімді дайындау

 

C) өнімді шығару

 

D) өнімді пайдалану

 

E) жоғарыдағы жауаптардың барлығы дұрыс

 

0811.Өнімнің сапасының өмірлік циклі дегеніміз

 

 

A) өзара байланысты үрдістер жиынтығы және өнімнің дайын болуына немесе тұтынылуыны дейіңгі барлық талаптарға жауап беру реті

 

B) математикалық статистика тәсілдерін қолдануға негізделген бақылау

 

C) еңбек қатынастарында пайда болған, жұмысшылардың құқықтары мен мүдделерін қорғау

 

D) дұрыс жауабы жоқ

 

E) өткізу нарығының үлесін кеңейту стратегиясы

 

0812.Жаңашылдықты өндірісте жасау мен игеру стратегиясы деп

 

 

A) өткізу нарығының үлесін үлкейту стратегиясы

 

B) өндіріс шығындарын азайту ( төмендету ) стратегиясы

 

C) НИОКР бағдарламасын инновациялау стратегиясы

 

D) «капитал жинау қоржынын» манинуляциялау стратегиясы

 

E) нарыққа еңгізу стратегиясы

 

0813.Көпсалалы кәсіпорын максимальді пайда табу үшін қандай өнімдерге көп көңіл бөлуі керек

 

 

A) жабдықтарды аз жүктейтін өнімдер

 

B) ең көп пайда әкелетін өнімді шығару

 

C) өңдеуге көп уақыт кетіретін өнімдерге

 

D) материалсыйымдылығы аз

 

E) құрал-жабдықтарда аз жүктелетін, және көп пайда әкелетін өнімге

 

0814.«Нарық шекарасын кеңейту» стратегиясы нені білдіреді

 

 

A) қазіргі нарықтағы қазіргі тауарлар

 

B) жаңа нарықта болатын тауарлар

 

C) жаңа нарықтағы жаңа тауарлар

 

D) қазіргі нарықтағы жаңа тауарлар

 

E) өткен нарықтағы өткен тауарлар

 

0901.Шикізаттарды, материалдарды, жағармайлар мен қуатты үнемдеу көрсеткіштері нені бейнелейді

 

 

A) өнім сапасының негізгі қызметтері мен олардың жүзеге асырылуы

 

B) өнім қасиеті, ол өзінің техникалық жетілу деңгейін немесе оған кеткен шикізаттар, материалдар, жағармайлар мен энергия деңгейін көрсетеді

 

C) ақпараттық мазмұндылығы мен нысандарының ұтымдылығы

 

D) бірғана өнім үлкен пайда әкеледі

 

E) дұрыс жауабы жоқ

 

0902.Кәсіпорынның негізгі тапсырыс берушілерінің тапсырыстарының көлемі негізіне сүйене отырып жасалынған, сату бағдарының әдісі. Бұл әсіресе шикізаттың және энергетикалық кешенді салаларда қолданылады

 

 

A) корреляциялық–регрессивті талдау әдісі

 

B) эксперттік бағалау әдісі

 

C) өнімнің соңғы тұтыну талдауының негізіндегі болжау жасау

 

D) «нарық үлесі» негізіндегі жасалынған бағдар

 

E) сынама маркетинг

 

0903.Тұтыну бағасы

 

 

A) тауар сатып алынған баға

 

B) тауарды игеруге кеткен шығындар мен оны пайдалануға кеткен шығындарды қосқандағы баға

 

C) тауарды пайдалануға кеткен шығындарды құрайтын баға

 

D) көтерме саудагерден сатып алынған баға

 

E) бөлшек саудагерден сатып алынған баға

 

0904.Өндірушінің тарапынан болған зияндарды өтеуге деген жауапкершіліктің шарттары қандай

 

 

A) өнімді шығарушылар мен қызметті орындаушылар арасында қарама-қарсы әрекеттік

 

B) өндірушінің немесе орындаушының келтірген залалдарын көрсете отырып есептеу

 

C) келтірілген залалдар мен оған кінәлілердің әрекеттері қарама-қайшы

 

D) кінәсінің болуы

 

E) жоғарыда көрсетілгендердің барлығы

 

0905.Өнімді сатушы адам, сатып алушыға ( тұтынушыға ) міндетті

 

 

A) қауіпсіздік стандарттарына сәйкес өндірілген өнімнің сертификатын жасатуға

 

B) көрсетілген шарттар мен талаптар сай келмесе, өндірісті тоқтату қажет

 

C) стандарттың белгісіне сәйкестендірілген өнімді ғана сатуға

 

D) міндетті тауар ( өнім ) сертификациясынан өту, егер қойылған талаптарға сай келмесе, өндірісті тоқтату, стандарт талаптарына ғана сай өнімді сату

 

E) басқару, жүзеге асыру, мотивациялау және талдау

 

0906.Өнім сапасының негізгі қызметтері

 

 

A) жоспарлау, орындау, бақылау

 

B) жоспарлау, жүзеге асыру, реттеу және талдау

 

C) ұйымдастыру, бақылау, ынталандыру

 

D) басқару, жүзеге асыру, ынталандыру және талдау

 

E) жоспарлау және дайындау

 

0907.Көрсеткіштерді тағайындау дегеніміз

 

 

A) өнімнің негізгі қызметін айқындайтын қасиеті

 

B) нарыққа түскеннен соңғы тауардың шын қасиеттерін анықтау және өнімді дайындау

 

C) жанар-жағар майға, шикізаттарға т.б. тұтынуды техникалық жетілдіру

 

D) жоғарыдағылардың барлығы дұрыс

 

E) дұрыс жауабы жоқ

 

0908.Өндірістің бір циклында толық тұтынылған капитал дегеніміз

 

 

A) негізгі

 

B) айналымдағы

 

C) қарыздық

 

D) артық қалған

 

E) бекітілген, тағайындалған

 

0909.Менеджменттің қызмет етуін құрастырушы және координациялаушы бөлімдер мен қызметтер жиынтығы

 

 

A) жалпы құрылым

 

B) өндірістік құрылым

 

C) өндіріс түрлерінің жүйелері

 

D) қаржылық-экономикалық сектор

 

E) дұрыс жауабы жоқ

 

0910.Басқарудың қай құрылымына мәселелерге бейімделе отырып, оны бүтіндей шешу тәсілін қарастыру тән

 

 

A) бүтін-мәселелі

 

B) штабтық

 

C) матрицалық

 

D) бригадалық

 

E) бюрократтық

 

0911.Барлық нұсқаларды бағалай отырып шешім қабылдау, жұмысқа аса сынамалы көзқараспен қарау

 

 

A) ұтымды

 

B) тәуекел

 

C) сабырлы

 

D) қауіпсіз

 

E) интуициялық

 

0912.Нарықтық экономикада пайданы арттырудың негізгі тәсілдері

 

 

A) өнімнің бағасын көтеру

 

B) өткізудің көлемін арттыру

 

C) қосымша қызметтерді дамыту

 

D) өнім сапасын жақсарту

 

E) дұрыс жауабы жоқ

 

0913.Басқа ықтималардан бас тартып, бір нұсқаны таңдау барысында өндірістің шығындары

 

 

A) тұрақты

 

B) уақытша

 

C) ауыспалы

 

D) қисық

 

E) ағымдағы

 

 

0914.Өндірушінің тарапынан болған зияндарды өтеуге деген жауапкершіліктің шарттары қандай

 

 

A) өнімді шығарушылар мен қызметті орындаушылар арасында қарама-қарсы әрекеттік

 

B) өндірушінің немесе орындаушының келтірген залалдарын көрсете отырып есептеу

 

C) келтірілген залалдар мен оған кінәлілердің әрекеттері қарама-қайшы

 

D) кінәсінің болуы

 

E) жоғарыда көрсетілгендердің барлығы

 

1001.«Жүйелер » анықтамасының ең толық анықтамасын көрсет

 

 

A) бүтін бөлшектерінің соммасы

 

B) элементтер жиынтығы мен олардың арасындағы өзара байланыс

 

C) элементтер жиынтығы мен олардың арасындағы өзара байланыстар, олардың элементтерінің қасиеттерінің соммасымен сәйкес келмейді

 

D) дұрыс жауабы жоқ

 

E) тұрақты жүйелер

 

1002.Ұйымдағы жұмысты жобалау

 

 

A) жұмыстарды бөліп көрсету және сипаттау

 

B) жұмысты орындау кестесін жолау

 

C) ұйымның әлсіз және әлді жақтарың анықтау

 

D) дұрыс жауабы жоқ

 

E) бүтін бөлшектерінің қасиеттерінің соңы

 

1003.Басқарудағы орталықтандыру және орталықтандырмаудың оптималды ұйқастығының принципі

 

 

A) шешім қабылдаудағы өкілеттілікті бөлу

 

B) қорларды бөлу жүесін анықтау

 

C) ақпараттардың алмасу каналдарын анықтау

 

D) жұмыстың орындалу кестесін құрастыру

 

E) дұрыс жауабы жоқ

 

1004.Ұйымдағы жұмысты жобалау үшін оған талдау не үшін жүргізу керек

 

 

A) ұйым мен сыртқы ортаның қарым-қатынасын анықтау

 

B) жұмыскерлердің біліктілігін анықтау

 

C) жұмысқа объективті баға беру; оның орындалуына деген контекст, міндеттеме мазмұны

 

D) уақыт шығынын есептеу

 

E) дұрыс жауабы жоқ

 

1005.Түрлі салаларда мақсатты ықпал ету үрдісін қамтитын ұғым

 

 

A) басқарушылық

 

B) өзара қатынас

 

C) басқару

 

D) ықпал

 

E) әрекет ету

 

1006.Жұмыстың функционалдық талдауы

 

 

A) жұмыс барысында жұмысшылардың өзара қарым-қатынастарын анықтау

 

B) жұмыстың операциясы мен әдістерін анықтау

 

C) өндірілген тауарды бейнелеу

 

D) жүйемен өзара байланыс

 

E) дұрыс жауабы жоқ

 

1007.Басқарудың тиімділігін анықтау неге байланысты

 

 

A) шығындар мен нәтижелер ( тиімділік) қызметі

 

B) фирманың шеккен зияны мен оң мүмкіндігі

 

C) ұйымның өндірістік үрдісіндегі басқарушының рөлі

 

D) ұйымның бірігім, басшының берген тапсырмасын орындауы

 

E) ұйымдағы бағынушылардың арасында жұмыстарын толық бөліп беру

 

1008.Басқару дегеніміз

 

 

A) тиімді соңғы нәтижені алу жолында бағытталған қызмет

 

B) басқару субъектісінің мақсатты түрде басқару объектісіне ықпал жасай отырып, белгілі көздеген мақсатқа жету жолындағы қызметі

 

C) басшылар мен жұмысшылар арасында хабар алмасу

 

D) соңғы орындаушылар арасындағы мақсатты бақылау

 

E) жоғарыдан төменге қарай, иерархиялық соты бойынша жылжып отырған, ақпараттар мен нұсқаулар

 

1009.Басқару аппаратының жұмыс нәтижесі дегеніміз

 

 

A) есеп беру

 

B) басқару шешімдері

 

C) бақылау

 

D) нұсқауды орындау

 

E) дұрыс жауабы жоқ

 

1010.Өндіріс тиімділігін арттыру әдістері болып

 

 

A) өндіріске ғылым мен техниканың жетістіктерін еңгізу

 

B) өндіріс үрдісін қаржыландыру

 

C) нарық үлесін көбейту

 

D) нұсқауларды орындау

 

E) дұрыс жауабы жоқ

 

1011.Басқарудың мәні, мағынасы нені сипаттайды

 

A) басқарудың нақты қызметтерін

 

B) басқарудың негізгі қызметтерін

 

C) басқару әдістерін

 

D) басқарудың ұйымдық құрылымын

 

E) дұрыс жауабы жоқ

 

1012.Ұйым құрылымын қандай жиынтықтар құрайды

 

 

A) өндіріс және басқару құрылымдары

 

B) өндірістің қосымша және негізгі құрылымдары

 

C) өндіріс құрылымдары және өнімді шығару

 

D) нұсқауларды орындау

 

E) дұрыс жауабы жоқ

 

1013.Басқару үрдісіне қатысушы мамандандырылған жұмысшылар, яғни басқару қызметтерін жүзеге асырып, орындалуын қамтамассыз ететін, жұмысшылар

 

 

A) басқару кадрлары

 

B) кәсіпорын персоналдары

 

C) адамдық қорлар

 

D) нұсқауларды орындау

 

E) дұрыс жауабы жоқ

 

 

1014.Ұйымдағы жұмысты жобалау үшін оған талдау не үшін жүргізу керек

 

 

A) ұйым мен сыртқы ортаның қарым-қатынасын анықтау

 

B) жұмыскерлердің біліктілігін анықтау

 

C) жұмысқа объективті баға беру; оның орындалуына деген контекст, міндеттеме мазмұны

 

D) уақыт шығынын есептеу

 

E) дұрыс жауабы жоқ

 

 

1101.Басқару қызметтерінің кезектестіктері

 

 

A) жоспарлау, ұйымдастыру, бақылау

 

B) талдау, жоспарлау, ұйымдастыру

 

C) ынталандыру, жоспарлау, талдау

 

D) бақылау, жоспарлау, талдау

 

E) жоспарлау, ұйымдастыру, бөлу

 

1102.Кадрлық жоспарлаудың негізгі принциптері

 

 

A) үздіксіздік

 

B) икемділік

 

C) экономиялық

 

D) үздіксіздік, икемділік, экономиялық

 

E) дұрыс жауабы жоқ

 

1103.Келісім-шартқа келесі типтік құрылымдардың қайсысы тән

 

 

A) жалпы жағдай

 

B) жақтардың жауапкершілігі

 

C) жақтардың міндеттері

 

D) шартты бұзудың тәртібі мен негізі

 

E) жоғарыдағы жауаптар дұрыс

 

1104.Басқару шешімдері туындау себептеріне байланысты қалай жіктеледі

 

 

A) жоспарлық, ұйымдық,бақылау, болжау, реттеу, есептеу, аналитикалық

 

B) ситуациялық, бағдарламалық, инициативалық, эпизодтық және кезеңдік

 

C) жеке тұлғалық, ұжымдық, коллегиялық

 

D) қатты, бағдарлық, икемді және нормалық

 

E) графикалық, математикалық, эвристикалық

 

1105.Басқару заңы мен заңдылық арасындағы байланыс

 

 

A) басқару заңы мен заңдылығын бір құбылыстың әр жағынан сипаттайды

 

B) заңдылықтың мағынасы заңға қарағанда көлемірек

 

C) заңдылық заңмен салыстырғанда, жалпы алғанда, кеңістікте де, уақытта да

 

D) өндірісті басқаруда екеуінің мағынасы бір

 

E) заңдылық кейбір басқару заңдарын қайталайтын бөлігі

 

1106.Басқару шешімдерінің экспертизасын жүзеге асыру

 

 

A) әдетте, басқару шешімдерін жүзеге асыру нәтижелерінің талдауы негізінде және қорытындылар мен пайдалану пікірлерді

 

B) әдетте, басқару шешімдерін қабылдау мен жүзеге асырудың барлық деңгейлері мен кезеңдерінде

 

C) әдетте, барлық пікірлер мен қорытындыларды, басқару шешімдерін жүзеге асыру нәтижелерін талдау деңгейлерінде, басқару шешімдерінің жүзеге асырылу және қабылдау сатылары мен деңгейлерінде

 

D) басқару ісін ықпал ету керектігі кезінде

 

E) қабылданған басқару шешімдерінің нәтижесінің талдауы жүзеге асқан жағдайда ғана

 

1107.Менеджменттегі ақпараттарға қойылатын талаптар

 

 

A) дәл, нақты формаланған, уақытында түсуі, нақты бір басқарушының қажеттілігін қанағаттандыру, дәлдік және шынайлық, бірінші ретті мәліметтердің дұрыс таңдалуы, жүйелендірудің оптимальдығы және мәліметтерді жинақтау мен өңдеудің үздіксіздігі

 

B) нақты бүтін бағдар, қорлармен қамсыздануды мұқият талдау, дұрыстың, мазмұнының толықтығы, мағлұматтардың нақты және қысқаша берілуі

 

C) ұйымдастырушылық, техникалық және әлеуметтік ерекшеліктерінің оптималды үйлесуі

 

D) автоматтандырудың ең тиімді жүйесін қолдану, өндірістік үрдістің ақпараттармен бірігуі, математикалық статистиканың аналитикалық әдістерін қолдану

 

E) дұрыс жауабы жоқ

 

1108.Менеджмент теориясын қалаушы Ф.У.Тейлор, ұйымдастыру шараларын байланысты төмендегідей жүйелер еңгізеді

 

 

A) ұйымдастырушылық, техникалық және әлеуметтік мүмкіндіктердің үйлесімін оптимальді болуын

 

B) жұмыс орындарын дұрыс реттеу, материалдарды ұсынудың ұтымды тәсілдерін

 

C) нормалар мен кестелер, шарттарды нормалау, операцияларды нормалау

 

D) хронометраж, инструкциялық карточкалар, жоспар бюросы, әлеуметтік ақпараттарды жинау

 

E) дұрыс жауабы жоқ

 

1109.Кәсіпорынның дамуының стратегиясы таңдау мен талдау төмендегі негіздерге сүйенеді

 

 

A) ұйымның әлсіз-әлді жақтарын зерттеу ішкі ортаның мүмкіндіктер

 

B) ішкі ортаның мүмкіндіктері мен қаіп-қатерлерін зерттеу

 

C) бәсекелестердің даму стратегиясын бақылау

 

D) ұйымның әлді және әлсіз жақтарын, ішкі ортаның мүмкіндіктері мен қауіп-қатерлерді оқып үйрену , зерттеу

 

E) дұрыс жауабы жоқ

 

1110.«Ұйым» жайлы ең толық берілген анықтаманы тап

 

 

A) өндіріс үрдісі кезіндегі екі немесе одан да көп адамдардың бірігіп жұмыс істуілері

 

B) бір іспен айналысқан адамдар тобы

 

C) ортақ бір мақсатқа жету ушін саналы түрде екі немесе одан да көп адамдардың құрылған тобы

 

D) ресми және бейресми топтар арасындағы байланыстар

 

E) дұрыс жаубы жоқ

 

1111.Жоспарлау-басқарудың қызметі ретінде

 

 

A) ұйымдық қызмет ету мақсаттары мен даму жүйесінің анықтамасы

 

B) жоспарлық міндет пен ағымдағы көрсеткіштер деңгейінің сәйкестігін анықтау

 

C) жинақтау, талдау, басқа да басқару қызметтеріне қажетті ақпараттарды пайдалану

 

D) әртүрлі әрекеттердің арасындағы кеңістік-уақыттық байланыстарды бекіту

 

E) дұрыс жауабы жоқ

 

1112.Марапаттау мен жазалау принциптерін жүзеге асыратын жүйе

 

 

A) жоспарлау

 

B) басқарудың ғылыми негізі

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.097 сек.)