АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

C) келісімшарт бойынша таза табыстан белгіленген пайыз

Читайте также:
  1. C) келісімшарт бойынша таза табыстан белгіленген пайыз
  2. Л.С.Выготский бойынша синхронды емес процестер
  3. Салалар бойынша: терапия, гинекология, хирургия.
  4. табыстар бойынша

 

D) өткізу көлемінен белгіленген пайыз

 

E) өндіріс көлемінен белгіленген пайыз

 

2801.Өз жұмыс орнында лауазымдық міндеттерін орындағаны үшін және компания мақсатының орындалуына қосқан үлесі үшін жұмыскердің алатын сыйақысы:

 

 

A) табысқа қатысу

 

B) жеке сыйақы

 

C) өтемақы жүйесі

 

D) ең аз шамадағы сыйақы

 

E) гонорар

 

2802.Персоналдың моральдық, физикалық және еңбек шығынын қайта қалпына келтіруге қажетті қаржылар мен игіліктердің кәсіпорын тарапынан саналуы және қайтарылуы:

 

 

A) бағалау

 

B) еңбекті жоспарлау

 

C) басқару

 

D) өтемақы

 

 

E) бақылау

 

2803.Тарифтік қойылым – бұл:

 

 

A) өнім бірлігіндегі бір жұмыскердің еңбегіне төлем

 

B) уақыт бірлігіндегі белгіленген еңбек сапасына берілетін еңбекақы мөлшері

 

C) норманы орындағаны үшін жұмыскер еңбекақысы

 

D) жұмыскер еңбекақысының ең аз шамадағы деңгейі

 

E) жұмыскер еңбекақысының ең көп шамадағы деңгейі

 

2804.Еңбекақының ең аз шамадағы мөлшерлемесі (ставкасы) не үшін қолданылады?

 

 

A) еңбек етушілерге қанағаттанарлық өмір сүру деңгейін қамтамасыз ету үшін

 

B) әділетсіз бәсекелестік жағдайын тоқтату үшін

 

C) жұмысбастылық деңгейін жоғарылату үшін

 

D) жоғарыда аталғандардың барлығы

 

E) еңбек етушілерге қанағаттанарлық өмір сүру деңгейін қамтамасыз ету үшін және әділетсіз бәсекелестік жағдайын тоқтату үшін 

2805.Бәсекелестік нарықта ең аз шамадағы еңбекақыдан тепе-тең еңбекақыға көшу неге әкеледі?

 

 

A) жұмысбастылықтың төмендеуіне, бірақ жұмыссыздыққа емес

 

B) кейбір жұмысшылардың жұмыссыз қалуына

 

C) жұмысбастылық пен еңбекақы деңгейінің жоғарылауына

 

D) жұмысбастылықтың төмендеуіне және жұмыссыздықтың көбеюіне

 

E) кәсіпорында жұмыс орнының жоғалуына

 

2806.Еңбек келісімшартына сәйкес жұмыс берушінің жұмыскерге еңбегі үшін сыйақы төлеу:

 

 

A) сыйақы (премия)

 

B) жалақы

 

C) кезекті демалыс

 

D) айлық есептік көрсеткіш

 

E) материалдық ынталандыру

 

2807.Төлем қойылымын анықтауда келесі факторлар есептелінеді:

 

 

A) экономикалық жағдай, демографиялық өзгерістер

 

B) технологиялық және саяси өзгеріс, ел саясаты

 

C) компанияның және өндірілген өнімнің бәсекеге қабілеттілігі

 

D) жалақы

 

E) жас, жыныстық құрылым, әлеуметтік өзгерістер, демографиялық мәселелер

 

2808.Жалақы алуда заңның келесі әсерлері:

 

 

A) жеке еңбекақыларды, демалыс ақыларды анықтау

 

B) ең аз шамадағы еңбекақыны анықтау, жеңілдік

 

C) еңбекақыны төлеуді анықтау (мерзімді, кесімді)

 

D) кәсіпорындағы әрбір жұмыскердің тарифтік мөлшерлемесін анықтау

 

E) кәсіпорын жұмысшысының еңбекті бағалау жүйесі

 

2809.Менеджердің еңбекақы деңгейі келесі еңбекті бағалау әдістері арқылы анықталады:

 

 

A) ранжирлеу әдісі, жіктеу, балдық бағалау

 

B) факторлы салыстыру әдісі, төтенше жағдай әдісі

 

C) еңбекті бағалаудың балдық әдісі

 

D) қос салыстыру әдісі

 

E) мақсатты басқару әдісі

 

2810.Кәсіпорындағы өсу стратегиясының негізі не саналады?

 

 

A) кәсіпорынның реконструкциясы (қайта құрылуы)

 

B) өнімді жаңарту

 

C) жаңа жұмыс күші

 

D) жұмыс біліктілігін көтеру

 

E) ротация (алмастыру) жүргізу

 

2811.Ішкі және сыртқы факторлардың әсер етуі жағдайында өндірістің тұрақты қызмет

етуі неге тәуелді?

 

 

A) оның әсер ету күшіне

 

B) сыртқы фактордың тұрақтылығына

 

C) оның өнімінің көп болуы мен икемділігіне

 

D) ішкі фактордың тұрақтылығына

 

E) шикізатпен қамтамасыз етудің бір қалыптылығы

 

2812.Нарықтық экономикаға өту кезеңі жаңа дамудың экономика-ұйымдық моделін іске енгізу неге байланысты?

 

 

A) «сұраныстан ұсыныстың артуы» формуласымен

 

B) «ұсыныстың сұранысқа сәйкес келу» формуласымен

 

C) тепе-теңдік нүктесімен

 

D) баға қалыптастырудың тұрақтылығымен

 

E) нарықтың алдын ала болжанбайтынымен

 

2813.Бәсекелестік қашан пайда болады?

 

 

A) өндірістің кеңеюінен

 

B) бірнеше өңдірушілер тарапынан ұсыныстың пайда болуы

 

C) өнім шығару көлемінің өсуінен

 

D) жұмыс күшінің артықшылығынан

 

E) нарық сыйымдылығының кеңеюінен

 

 

2814.Еңбекақының ең аз шамадағы мөлшерлемесі (ставкасы) не үшін қолданылады?

 

 

A) еңбек етушілерге қанағаттанарлық өмір сүру деңгейін қамтамасыз ету үшін

 

B) әділетсіз бәсекелестік жағдайын тоқтату үшін

 

C) жұмысбастылық деңгейін жоғарылату үшін

 

D) жоғарыда аталғандардың барлығы

 

E) еңбек етушілерге қанағаттанарлық өмір сүру деңгейін қамтамасыз ету үшін және әділетсіз бәсекелестік жағдайын тоқтату үшін

 

 

2901.Бәсекелестерге қарағанда өндірушінің жоспарлай білуі, тартымды бағада өнімді және қызметті сата алуы, сұраныс талабына тез бейімделу қабілеті нені көрсетеді?

 

 

A) қаржы тұрақтылығы

 

B) инновация

 

C) кадрлармен қамтамасыз ету

 

D) бәсекелестікке қабілеттілік

 

E) кәсіпорынның жоғары имиджі

 

2902.Резервтің болуы қандай артықшылық береді?

 

 

A) өнім шығару көлемінің өсуі

 

B) еңбек өнімділігінің жоғарылауы

 

C) жаңа өнім шығару үшін өндірісті тез арада қайта құру

 

D) жұмысшылар санының қысқаруы

 

E) жалақыны үнемдеу

 

2903.Еңбек резерві қалай анықталады?

 

 

A) инженерлердің артық саны

 

B) ағымдағы өндіріс қажеттілігіне қарағанда жұмыскерлер санының артық болуы

 

C) қуат қоры

 

D) шикізаттың нормадан артық қалдығы

 

E) жұмыстың қатаң режимі

 

2904.Жұмысбастылық икемділігі дегеніміз не?

 

 

A) толық емес жұмыс уақытының тәртібі

 

B) ағымдағы өндіріс қажеттілігіне жұмыскерлер санының қатынасы

 

C) инженерлердің артық саны

 

D) қуат қоры

 

E) шикізаттың нормадан артық қалдығы

 

2905.Өндірістік қуатты резервілеуді қалай түсінуге болады?

 

 

A) жаңа жұмысшылар қабылдау

 

B) өндірісті қайта ұйымдастыру

 

C) ескірген жұмыс орнын жаңаға ауыстыру

 

D) құрылғышарды модельдеу

 

E) сызықтық жетекшілерді ауыстыру

 

2906.Жаңа өндірістік жағдайларға тез бейімделетін өндірістің түрлі бөлімшелерін кадрлармен толық қамтамасыз ету теңдігін сақтайтын жедел жұмыс күшін ұйымдастыру нені қамтамасыз етеді?

 

 

A) еңбекті пайдалану икемділігін қамсыздандыру

 

B) қуатты пайдалану икемділігін қамсыздандыру

 

C) өндіріс икемділігін қамтамасыз ету

 

D) құрылғыларды дұрыс пайдалану

 

E) кәсіпорынның жоғары имиджі

 

2907.Дамып келе жатқан өндірістің талабына сай жұмыс күшінің физикалық және ойлау қабілетін, қабілеттілігін, негізгі оқуға ынтасын, жаңалықты тез қабылдау, прогресшілдігін, кәсіптік біліктілікті жаңартып отыратын және де сол үшін кәсіпті ауыстыру сияқты қасиеттерді дамыту жұмыс күшін пайдаланудың қандай саясатының негізі бола алады?

 

 

A) персоналдың дамуы

 

B) жұмыс күшін пайдаланудағы икемді саясатты қалыптастырады

 

C) бейімделу

 

D) өтемақы

 

E) ынталандыру

 

2908.Ұйымның жағдайын психологиялық бағалау қандай мәселені шешудің негізінен тұрады?

 

 

A) жұмысшьшардың классификациясы

 

B) жұмысшылардың білімділігі

 

C) ұйымның алдына қойған мәселелерді орындаудағы персонал жұмысының барабарлығын бағалау

 

D) мамандық

 

E) жұмысшылардың денсаулығы

 

2909.Ұйымның мәдениетіне, персоналдың әлеуметтік-психологиялық сипаттамасына диагноз қою жұмысын жүргізу не үшін қажет?

 

 

A) жұмысшының бейімделгіштігін анықтау үшін

 

B) жаңалыкты енгізу жағдайындағы персонал жұмысының барабарлығынбағалауүшін

 

C) жаңа қызметке тағайындау үшін

 

D) кәсіптік деңгейін анықтау үшін

 

E) еңбекақыны көтеру үшін

 

2910.Қандай жағдайда жұмысшылардың тәуекелге баруына тура келеді, егер ол өзгеріс нәтижесінде өзінің артық екенін, берілген жаңа жұмысты орындай алмай қалу, басшылар алдында «тұлғасын» жоғалту мүмкіндігін сезсе?

 

 

A) жаңалық енгізу жағдайында

 

B) бейімделу жағдайында

 

C) орын ауыстыру жағдайында

 

D) жалақыны төмендету жағдайында

 

E) жаңа қызметке тағайындау жағдайында

 

2911.Ұйымды ұзақ уақыт бойы адам ресурстарымен қамтамасыз етуге бағытталған басқару іс - әрекеттерінің түрі қалай аталады?

 

 

A) кадрларды жинақтау

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.026 сек.)