АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

B) персонал маркетингі

Читайте также:
 1. B) персонал санын жоспарлау
 2. C) персонал мониторингі
 3. C) персоналды орналастыру
 4. C) Персоналды орналастыру
 5. II. Основные направления работы с персоналом
 6. II. Управление персоналом структурного подразделения организации
 7. АБРАХАМ МАСЛОУ И ТРАНСПЕРСОНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
 8. Адаптация персонала в организации
 9. Анализ деятельности и системы управления персоналом
 10. Анализ персонала организации (для профиля «Управление человеческими ресурсами»)
 11. Аналіз забезпеченості підприємства персоналом

 

C) кадрларды жоспарлау

 

D) кадрлардың бейімделуі

 

E) білімін көтеру

 

2912.Жұмыс күшін қолдануда басқарудың басқарудың кіші жүйесі қандай функцияларды орындайды?

 

 

A) жұмыс күшін алғашқы бөлуді басқару

 

B) техникалық прогресті басқару

 

C) жұмыс күшін дайындау процесін басқару

 

D) өндіріс процесін басқару

 

E) өндіріске байланысты емес процесті басқару

 

2913.Персонал мен лауазымды кісілерді басқару жүйесінің өзара байланысты бөлімшелерінің жиынтығын қалай атаймыз?

 

 

A) персоналды басқару жүйесінің функционалды құрылымы

 

B) персоналды басқару жүйесінің ұйымдастырушылық құрылымы

 

C) персоналды басқару жүйесінің сызықтық құрылымы

 

D) персоналды басқару жүйесінің формалды құрылымы

 

E) персоналды басқару жүйесінің дивизиондық құрылымы

 

 

2914.Жұмысбастылық икемділігі дегеніміз не?

 

 

A) толық емес жұмыс уақытының тәртібі

 

B) ағымдағы өндіріс қажеттілігіне жұмыскерлер санының қатынасы

 

C) инженерлердің артық саны

 

D) қуат қоры

 

E) шикізаттың нормадан артық қалдығы

 

3001.Персоналды басқару қызметін атқарушылар қалай аталады?

 

 

A) жоспарлы бөлім

 

B) есеп-қисап

 

C) персоналды басқару қызметі

 

D) сызықтық басшы

 

E) шеберлер

 

3002.Ұйымда еңбек ресурсын басқарудың іс-әрекетін ыңғайластыру мен кадр саясатын іске асыру үшін қойылатын мәселелерді шешу кімге жүктеледі?

 

 

A) жоспарлау бөлімі

 

B) бухгалтерия

 

C) сызықтық жетекшілер

 

D) персоналды басқару бөлімі

 

E) шеберлер

 

3003.Ұйымды бүтіндей басқару, жеке функционалды және өндірістік бөлімшелерді басқару қандай кіші жүйеге кіреді?

 

 

A) персоналды жоспарлау және маркетингтің кіші жүйесіне

 

B) жалпы және сызықтық жетекшіліктің кіші жүйесіне

 

C) персоналды жалдау және есепке алуды басқарудың кіші жүйесіне

 

D) еңбек қатынастарын басқаудың кіші жүйесіне

 

E) еңбек етуді қалыпты жағдайлармен қамтамасыз етудің кіші жүйесіне

 

3004.Кадрлар саясатын және персоналды басқару стратегиясын жасау, кадрлар потенциалын талдау, еңбек нарығын талдау, жарнаманы ұйымдастыру, кадрларды ұйымдастыруды қамтамасыз ету, сыртқы ақпарат көздерімен байланысты жалғастыру қандай кіші жүйеге кіреді?

 

 

A) жалпы және сызықтық жетекшіліктің кіші жүйесіне

 

B) персоналды жалдау және есепке алуды басқарудың кіші жүйесіне

 

C) еңбек қатынастарын басқаудың кіші жүйесіне

 

D) персоналды жоспарлау және маркетингтің кіші жүйесіне

 

E) еңбек етуді қалыпты жағдайлармен қамтамасыз етудің кіші жүйесіне

 

3005.Персоналды жалдауды ұйымдастыру, онымен әңгімелесу, бағалау, іріктеу және қабылдауды ұйымдастыру, орын ауыстыру, марапаттау мен жұмыстан шығару, іс қағазын жүргізу қандай кіші жүйеге кіреді?

 

 

A) персоналды жоспарлау және маркетингтің кіші жүйесіне

 

B) жалпы және сызықтық жетекшіліктің кіші жүйесіне

 

C) персоналды жалдау және есепке алуды басқарудың кіші жүйесіне

 

D) еңбек қатынастарын басқаудың кіші жүйесіне

 

E) еңбек етуді қалыпты жағдайлармен қамтамасыз етудің кіші жүйесіне

 

3006.Топтық және жеке, сондай-ақ басшылардың қарым-қатынасын талдау және реттеу, өндірістік қайшылықтар мен түңілулерді, әлеуметтік-психологиялықдиагностикаларын басқару, қарым-қатынастың этикалық нормаларын сақтауды бақылау, кәсіподақтармен қатынастарды басқару қандай кіші жүйелерге жатады?

 

 

A) персоналды есептеу және жалдауды басқарудың кіші жүйесі

 

B) жоспарлау мен маркетингтің кіші жүйесі

 

C) еңбек қатынастарын басқаудың кіші жүйесі

 

D) жалпы және сызықтық жетекшіліктің кіші жүйесі

 

E) еңбек етуді қалыпты жағдайлармен қамтамасыз етудің кіші жүйесіне

 

3007.Техникалық эстетика талаптарын сақтау, қоршаған ортаны және еңбекті қорғау, ұйымды және жеке адамдардың қауіпсіздігін, әскери күзетпен қамтамасыз ету қандай кіші жүйеге жатады?

 

 

A) еңбек қатынастарын басқаудың кіші жүйесі

 

B) еңбек етуді қалыпты жағдайлармен қамтамасыз етудің кіші жүйесіне

 

C) персоналды есептеу және жалдауды басқарудың кіші жүйесі

 

D) жоспарлау мен маркетингтің кіші жүйесі

 

E) жалпы және сызықтық жетекшіліктің кіші жүйесіне

 

3008.Персоналды оқыту, біліктілігін көтеру және қайта дайындау, жаңа

жұмысшыларды қызметке тарту және бейімдеу, лауазымды қызметке

үміткерлерді және кадрларды ағымдық бағалау, өнертапқыштық іс

әрекеттерді ұйымдастыру, іс мансабын және қызметтік кәсіптік жылжуды

және кадрлық қормен жұмыс жасауды ұйымдастыру қай кіші жүйеге жатады?

 

 

A) персоналдың мінез-құлқын ынталандыруды басқарудың кіші жүйесі

 

B) персоналдың дамуын басқарудың кіші жүйесі

 

C) әлеуметтік дамуды басқарудың кіші жүйесі

 

D) персоналды басқаруда ынталандырудың кіші жүйесі

 

E) персоналды басқаруда құқықтық қатынастардың кіші жүйесі

 

3009.Еңбектік мінез-құлықты мотивациялауды басқару, еңбек процесін нормалау және тарифтеу, еңбекақы жүйесін жасақтау, персоналдың таза табысқа және капиталға қатысу формасын жасақтау, персоналды рухани марапаттау түрін жасақтау, персоналды басқару жүйесініңнормативті-әдістемелік қамтамасыз етуін ұйымдастыру қандай кіші жүйеге жатады?

 

 

A) персоналдың дамуын басқарудың кіші жүйесі

 

B) әлеуметтік дамуды басқарудың кіші жүйесі

 

C) персоналдың мінез-құлқын ынталандыруды басқарудың кіші жүйесі

 

D) персоналды басқаруда ынталандырудың кіші жүйесі

 

E) персоналды басқаруда құқықтық қатынастардың кіші жүйесі

 

3010.Персоналды азық-түлікпен қамтамасыз етуді ұйымдастыру, тұрмыстық және мәдниет, дене шынықтыру тәрбиесін басқару, денсаулықты сақтауды және демалуды қамтамасыз ету, балабақша мекемелерін ұйымдастыру, әлеуметтік қайшылықтарды реттеу, әлеуметтік сақтандыруды ұйымдастыру қандай кіші жүйеге жатады?

 

 

A) әлеуметтік дамуды басқарудың кіші жүйесі

 

B) персоналдың мінез-құлқын ынталандыруды басқарудың кіші жүйесі

 

C) персоналдың дамуын басқарудың кіші жүйесі

 

D) персоналды басқаруда ынталандырудың кіші жүйесі

 

E) персоналды басқаруда құқықтық қатынастардың кіші жүйесі

 

3011.Басқаруқұрылымын талдау, басқарудың жаңа құрылымын жобалау, штаттық күнтізбені жасау, жетекшілік стилі мен әдісін дамыту бойынша іс-әрекеттерді ұйымдастыру қандай кіші жүйеге жатады?

 

 

A) әлеуметтік дамуды басқарудың кіші жүйесі

 

B) ұйымдық құрылымды басқаруды дамытудағы кіші жүйе

 

C) персоналды басқаруда ынталандырудың кіші жүйесі

 

D) персоналдың дамуын басқарудың кіші жүйесі

 

E) персоналды басқаруда құқықтық қатынастардың кіші жүйесі

 

3012.Еңбек қатынасындағы құқықтық қатынастарын, персоналды басқару бойынша жарлық және басқа да іс қағаздарымен келісу, шаруашылық іс-әрекеттерінің құқықтық мәселелерін шешу кіші жүйенің қай саласында жүреді?

 

 

A) ұйымдық құрылымды басқаруды дамытудағы кіші жүйе

 

B) әлеуметтік дамуды басқарудың кіші жүйесі

 

C) персоналды басқаруда ынталандырудың кіші жүйесі

 

D) персоналды басқаруда құқықтық қатынастардың кіші жүйесі

 

E) персоналдың дамуын басқарудың кіші жүйесі

 

3013.Кадр жұмысының бағытын, ұйымның нақтылы жұмыс істеу жағдайын ескере отырып, персоналмен жұмыс істеу мақсатын түсіне білу:

 

 

A) жобаны ұйымдастыруға дайындық

 

B) кадр бөлімінің мәселесі

 

C) кадрлар құрамын жасау

 

D) кадрлар жұмысының жүйесін жасау

 

E) бухгалтерия

 

3014.Кадрлар саясатын және персоналды басқару стратегиясын жасау, кадрлар потенциалын талдау, еңбек нарығын талдау, жарнаманы ұйымдастыру, кадрларды ұйымдастыруды қамтамасыз ету, сыртқы ақпарат көздерімен байланысты жалғастыру қандай кіші жүйеге кіреді?

 

 

A) жалпы және сызықтық жетекшіліктің кіші жүйесіне

 

B) персоналды жалдау және есепке алуды басқарудың кіші жүйесіне

 

C) еңбек қатынастарын басқаудың кіші жүйесіне

 

D) персоналды жоспарлау және маркетингтің кіші жүйесіне

 

E) еңбек етуді қалыпты жағдайлармен қамтамасыз етудің кіші жүйесіне

 

 

3101.Ұйымдағы барлық қызметкерлер жасының саны мен жұмыспен қамтылғандар санына қатынасын көрсететін дәстүрлі көрсеткіш қалай анықталады?

 

 

A) өспелі құрылым

 

B) жұмыс күші

 

C) персоналдың орташа жасы

 

D) персонал өнімділігі

 

E) ішкі тұрақтылық

 

3102.Құрылуына, бөлінуіне және пайдалануына әсер етуге қолданатын қарым-қатынастардың түрлері мен әдістердің жиынтығы:

 

 

A) еңбекті ғылыми ұйымдастыруды басқару жүйесі

 

B) еңбек экономикасын басқару механизмі

 

C) еңбек ресурстарын басқару механизмі

 

D) кәсіпорынның жұмыс атқару механизмі

 

E) еңбек ресурстарын бөлу механизмі

 

3103.Жұмыс күшін қалыптастыру кіші жүйесі қандай функцияны орындайды?

 

 

A) еңбек экономикасын басқару

 

B) жұмыс күшін алғашқы бөлуді басқару

 

C) жұмыс күшін дайындау процесін басқару

 

D) өндіріс процесін басқару

 

E) өндіріске байланысты емес процесті басқару

 

3104.Жұмыс күшін құру процесінің кіші жүйесі қандай қызмет атқарады?

 

 

A) жұмыс күшін қайта бөлуді басқару

 

B) еңбекті ғылыми ұйымдастыруды басқару

 

C) жұмыс күшін орналастыруды басқару

 

D) өндіріс процесін басқaру

 

E) еңбек ресурстарын басқару

 

3105.Еңбек ресурсын қайта бөлу кезіндегі басқарудың кіші жүйесі қандай қызметтерді орындайды?

 

 

A) жұмыс күшін алғашқы бөлуді басқару

 

B) еңбекті ғылыми ұйымдастыруды басқару

 

C) жұмыс күшін дайындау процесін басқару

 

D) ұйымдық процесті басқару

 

E) өндіріс процесін басқару

 

3106.Еңбек ресурсын бөлу кезіндегі басқарудың кіші жүйесі қандай қызметтерді орындайды?

 

 

A) еңбекті ғылыми ұйымдастыруды басқару

 

B) жұмыс күшін алғашқы бөлуді басқару

 

C) жұмыс күшін дайындау процесін басқару

 

D) ұйымдық процесті басқару

 

E) өндіріс процесін басқару

 

3107.Жұмыс күшін қолдануда басқарудың басқарудың кіші жүйесі қандай функцияларды орындайды?

 

 

A) жұмыс күшін алғашқы бөлуді басқару

 

B) техникалық прогресті басқару

 

C) жұмыс күшін дайындау процесін басқару

 

D) өндіріс процесін басқару

 

E) өндіріске байланысты емес процесті басқару

 

3108.Басқару шешімінің негізгі мақсаттары

 

 

A) экономикалық маңыздылық

B) ұйымдастырушылық және әлеуметтік маңыздылық

 

C) құқықтық маңыздылық

 

D) технологиялық маңыздылық

 

E) барлығы

 

3109.Жетілдірі (өңдеу) формалары

 

 

A) жарғы, бұйрық, заң

 

B) шешім, шарт ,оферта

 

C) акцепт, ереже, тәртіп

 

D) алдын-ала

 

E) жарғы, бұйрық, заң, шешім, шарт, оферта, акцепт, ереже, тәртіп

 

3110.«Басқарушылар жұмысты орындауға қабілеті төмен қызметшіге беруге лайықты»

 

 

A) Джей заңы

 

B) Мексимен заңы

 

C) Корпуэлла заңы

 

D) Мескон заңы

 

E) дұрыс жауабы жоқ

 

3111.Капиталды жұмсайтын, басқаратын, қолданатын және еңбек нәтижесін өзіне алатын жеке меншік иесі

 

 

A) кәсіпкер

 

B) коммерсант

 

C) менеджер

 

D) акционер

 

E) дұрыс жауабы жоқ

 

3112.Жауапкершілік, билік, мәжбүрлеу менеджменттің қай әдістеріне жатады

 

 

A) экономикалық

 

B) әкімшілік

 

C) әлеуметтік-психологиялық

 

D) ұйымдастырушылық

 

E) мәдени

 

3113.Шешім қабылдау әдістері

 

 

A) формальді емес, коллективті, сандық

 

B) сызықтық және динамикалық моделдеу

 

C) имитациялық үлгілер

 

D) іскерлік әңгіме, растау, түсіндіру

 

E) дұрыс жауабы жоқ

 

 

3114.Жұмыс күшін құру процесінің кіші жүйесі қандай қызмет атқарады?

 

 

A) жұмыс күшін қайта бөлуді басқару

 

B) еңбекті ғылыми ұйымдастыруды басқару

 

C) жұмыс күшін орналастыруды басқару

 

D) өндіріс процесін басқaру

 

E) еңбек ресурстарын басқару

 

3201.Шешім қабылдаудағы сандық әдістің үлгілері

 

 

A) сызықтық және динамикалық моделдеу

 

B) статистикалық және мүмкіндік үлгілері

 

C) ойындар теориясы

 

D) имитациялық үлгілер

 

E) барлығы

 

3202.Басқару шешімінің классификациясы

 

 

A) қызмет мерзімі бойынша; қабылдау жиілігі бойынша

 

B) қамту ауқымы бойынша, дайындалу формасы бойынша

 

C) күрделілігі бойынша; регламенттердің қатандығы бойынша

 

D) құқықтық

 

E) қызмет мерзімі бойынша; қабылдау жиілігі бойынша, қамту ауқымы бойынша, дайындалу формасы бойынша, күрделілігі бойынша; регламенттердің қатандығы бойынша

 

3203.Қаржы - материалдық құралдарға меншікті білдіретін бұйрық түрі

 

 

A) құқықтық

 

B) экономикалық

 

C) әлеуметтік

 

D) моральді

 

E) дәстүрлі

 

3204.Ортаның анализі мынаған бағытталған

 

 

A) қауіпті анықтау және мүмкіншіліктерді жүзеге асыру ішкі ортаға қатысты болатын сыртқы ортадағы әлсіз және мықты жақтарды анықтау

 

B) имитациялық үлгі

 

C) қауіптің алдын-алу үшін мықты жақтарды пайдаланушы стратегия

 

D) тура көлденең байланыстар мен мақсатты аралық функционалды мәселелерді пайдалану

 

E) дұрыс жауабы жоқ

 

3205.Ұйымның қызметін басқарудың әдістері мен ережелері

 

 

A) менеджмент пәні

 

B) менеджмент методологиясы

 

C) менеджменттің принциптері мен әдістері

 

D) менеджмент принціптері

 

E) дұрыс жауабы жоқ

 

3206.Бір орталықтан басқару, нормалау, есеп, тәртіп және жауапкершілік, шындықтық және т.б. - олар

 

A) менеджменттің принциптері мен әдістері

 

B) менеджмент пәні

 

C) менеджмент методологиясы

 

D) менеджмент әдістері

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.064 сек.)