АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Аналіз забезпеченості підприємства персоналом

Читайте также:
 1. ABC-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 2. II. Основные направления работы с персоналом
 3. II. Управление персоналом структурного подразделения организации
 4. SWOT-аналіз ВТК «Лукас».
 5. VII. Аналіз галузі
 6. VIII. Аналіз внутрішніх функціональних підрозділів
 7. XYZ-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 8. XYZ-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 9. Автономні інвестиції. Чинники автономних інвестицій: технічний прогрес, рівень забезпеченості основним капіталом, податки на підприємців, ділові очікування. Модель акселератора.
 10. Анализ деятельности и системы управления персоналом
 11. Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості
 12. Аналіз асортиментної продукції
Показники забезпеченості персоналом     Роки
1. Обсяг наданих послуг, тис. грн. 1540,32 1954,19 2508,61
2. Середньооблікова чисельність працівників, осіб, всього
3. в т. ч. виробничий персонал, осіб
4. з них: робітники
5. керівники
6. професіонали
7. фахівці
8. технічні службовці
  9. невиробничий персонал - - -
10. Прийнято на роботу, осіб, всього
11. Звільнено з роботи, осіб, всього
12. в т. ч. за поруш. труд. дисципліни
13. за власним бажанням
14. за скороченням кадрів -
15. Неявки на роботу, днів, всього:
16. в т. ч. чергові відпустки
17. відпустки по навчанню -
18. невиходи на роботу по хворобі
19. невиходи дозволені законом - - -
20. невиходи з дозволу адміністрації
21. прогули - - -
22. Коефіцієнт обороту по прийому 0,074 0,21 0,101
23. Коефіцієнт обороту по звільненню 0,059 0,167 0,129
24. Коефіцієнт плинності кадрів 0,059 0,138 0,094
25. Коефіцієнт використання календарного фонду робочого часу 0,62 0,59 0,58

Проаналізувавши звіти з праці зробимо висновки про ефективність використання робочого часу та структуру персоналу на підприємстві. Середньооблікова чисельність працівників збільшилася протягом останніх трьох років. Так, у 2011 році вона становила 135 осіб, у 2012 році – 138 осіб, у 2013 році – 139 осіб. Найбільшу частку у структурі працівників займають робітники. У 2011 році їх частка становила 82,22 % , у 2012 році – 82,61 %, у 2013 році – 82,73 %. Чисельність робітників у 2011 році становила 111 осіб, у 2012 та 2013 роках вона збільшилася і становила відповідно 114 та 115 осіб. Чисельність керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців протягом останніх трьох років не змінилася. Ці категорії персоналу займають приблизно однакові частки в загальній чисельності працівників. Найбільша кількість прийнятих на роботу і звільнених з роботи працівників була у 2012 році і становила відповідно 29 і 23 особи. У 2011 та 2013 роках їх кількість була значно меншою. Тому і коефіцієнти обороту по прийому та обороту по звільненню найбільші у 2012 році і становлять відповідно 0,21 та 0,167. Коефіцієнт плинності кадрів у 2011 році становив 0,059 і дорівнював коефіцієнту обороту по звільненню, у 2012 році він збільшився і становив 0,138, проте у 2013 році він знову зменшився і становив 0,094. З усієї кількості звільнених з роботи працівників найбільша кількість звільнених за власним бажанням, значно менше за порушення трудової дисципліни і за скороченням кадрів. Кількість неявок на роботу протягом останніх трьох років збільшилася, зокрема за рахунок чергових відпусток та невиходів з дозволу адміністрації. Здійснивши аналіз коефіцієнта використання календарного фонду робочого часу, можна зробити висновок, що протягом останніх трьох років він зменшився від 0,62 у 2011 році до 0,58 у 2013 році, тобто календарний фонд робочого часу використовується все менш ефективно. Тому необхідно проводити певні заходи для підвищення ефективності використання календарного фонду робочого часу. В першу чергу потрібно зменшити кількість неявок на роботу, зокрема за рахунок невиходів з дозволу адміністрації.
Обсяг та структура витрат на ведення господарства Дубровицького лісгоспу наведені в табл.2.2. Таблиця 2.2.


1 | 2 | 3 | 4 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)