АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Адміністративно-господарська структура лісгоспу

Читайте также:
 1. II. СТРУКТУРА отчетА по Практике по профилю специальности
 2. III. СТРУКТУРА КУРСА
 3. III. Структура курсовой и ВКР
 4. IV Структура и стратегия фирмы, внутриотраслевая конкуренция
 5. LDPC коды: структура
 6. V. ИНФРАСТРУКТУРА
 7. А.П. Цыганков. Современные политические режимы: структура, типология, динамика. (учебное пособие) Москва. Интерпракс, 1995.
 8. АК. Структура белков, физико-химические свойства (192 вопроса)
 9. Анкета – структура, основные критерии построения анкеты
 10. АНТИГЕННАЯ СТРУКТУРА РОДА STREPTOCOCCUS
 11. Апарат держави: поняття та структура

Вступ

 

Завданням виробничої-аналітичної практики є закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання у вищих навчальних закладах, поглиблення професійної підготовки спеціаліста економіста, ознайомлення і набуття досвіду на робочих місцях, підвищення рівня знань з питань конкретної економіки, оволодіння практичними вміннями і навичками майбутньої професії. Виробнича практика для студентів забезпечує можливість отримання досвіду в сфері діяльності підприємства. Тому в результаті проходження практики і складання звіту по ньому я намагатимусь висвітлити всі необхідні питання, якнайповніше їх розкрити, зробити їх аналіз, дати певну оцінку явищам і процесам, які відбуваються на підприємстві та зробити певні висновки.

На даному підприємстві я мала змогу ознайомитися з організацією виробництва, слідкувати за процесом виготовлення продукції. Колектив підприємства з розумінням поставився до моєї роботи і намагався у всьому допомагати.

В процесі перебування на підприємстві я мала можливість прослідкувати за тим, як іде керування таким складним механізмом як підприємство. В цій роботі я намагатимусь передати всі знання, яких я набула за час перебування на підприємстві, включаючи не тільки документально підтверджені, а й власні висновки з приводу функціонування підприємства як системи; вміння керувати процесом виробництва, управлінським персоналом підприємства; ставлення конкурентів до підприємства та підприємства до конкурентів; місце на ринку, тобто конкурентноздатність виготовлених товарів та надання послуг. Розкриття усіх цих питань та ще багато інших і є метою написання цієї роботи.


 

Розділ

Державне підприємство „Дубровицьке лісове господарство” (Дубровицький лісгосп), Рівненського обласного управління лісового господарства розміщений в північній частині Рівненської області, на території двох адміністративних районів: Дубровицького, Рокитнівського. Контора лісгоспу знаходиться в 132 км від обласного центру м. Рівне і в 3 км від залізничної станції Дубровиця Львівської залізниці.

До складу лісгоспу входить 10 лісництв площею від 2949 га до 7595 га (табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Адміністративно-господарська структура лісгоспуНазва лісництв Місцезнаходження контор Площа
га %
Дубровицьке кв.101 14,1
Літвицьке с.Кривиця 8,7
Лісівське с. Лісове 9,0
Трипутнянське с.Трипутні 5,5
Бережницьке с.Бережниця 6,0
Залужське с.Залужжя 13,9
Озерське с.В.Озери 13,8
Черменське кв.30 11,7
Перебродське с.Переброди 9,6
Будимлянське кв.13 7,7
ВСЬОГО  

Район розташування Дубровицького лісгоспу належать до числа сільськогосподарських районів Рівненської області. Основною галуззю виробничої діяльності є сільськогосподарське виробництво, яке характеризується в основному вирощуванням зернових (пшениці, жита, льону, картоплі) з розвинутим тваринництвом переважно м’ясомолочного напрямку.

Лісозаготівельним підприємством у районі є сам лісгосп. Переробкою деревини займається також лісгосп та дрібні приватні підприємства. Основними видами продукції, що виготовляється ДП „ Дубровицький держпецлісгосп ” є: лісоматеріали круглі для виробітку пиломатеріалів і заготовок, для будівництва, для виробітку целюлози і деревної маси, лущення, заготовки пилені, брус столярний, пиломатеріали.

Дубровицький лісгосп задовільняє потребу в деревині підприємств і населення Дубровицького, Рокитнівського адміністративних районів.

В діяльності Дубровицького держпецлісгоспу більшу частку займає торгівля, однак вона має незначну перевагу над заготівлею.


 

Розділ

Державне підприємство „Дубровицький лісгосп” – комплексне спеціалізоване лісове підприємство, що здійснює лісогосподарську і лісоексплуатаційну діяльність.

Лісгосп організований в 1958 році відповідно до наказу міністерства сільського господарства УРСР від 28.08.1958 року № 1045.

В обов’язки лісгоспу входило виконання лісозаготівельних, лісовідновних, лісогосподарських та інших заходів спрямованих на раціональне використання і відновлення лісових ресурсів в цілях захисту грунтів від водяної та ґрунтової ерозії, охорони навколишнього середовища, виконання водорегулюючих функцій.

Вказані вище функції залишаються без змін і до теперішнього часу і цьому підпорядкований історичний адміністративно-господарський поділ.

Загальну характеристику Дубровицького лісгоспу представлено основними показниками в табл. 2.1. на основі звітної річної форми 10-ЛГ, зведених економічних показників та плану організації лісового господарства.

Таблиця 2.1


1 | 2 | 3 | 4 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)