АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

SWOT-аналіз ВТК «Лукас»

Читайте также:
 1. IX. Ланцюжок утворення вартості
 2. Висновки та пропозиції
 3. Задачі для самостійного розв’язання
 4. Методи оцінювання інтелектуального капіталу
 5. Обґрунтування стратегічного набору.
 6. Оцінювання конкурентоспроможності на основі матричних методів
 7. Проведення стратегічних змін у процесі реалізації стратегії.
 8. РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВК « ЗАЛУЗЬКИЙ»
 9. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 10. Тема 1. Предмет і завдання курсу
 11. Функції та значення туризму.

Опис ситуації.

ВТК «Лукас» вже 13 років існую на українському ринку. Підприємство оснащене сучасним високотехнологічним кондитерським обладнанням від світових лідерів. Виробничий процес максимально автоматизований, що гарантує найвищий рівень якості. Додаткова внутрішня система управління якістю допускає застосування тільки сертифікованих компонентів.

Переваги підприємства:

- позитивний досвід роботи на ринку борошняних листкових виробів.

- стабільний щорічний приріст виробництва - більше 80% (період 2008-2011рр).

- корпоративний дух, єдність команди професійних і відповідальних фахівців.

- виробництво якісних продуктів, які коштують своїх грошей.

- побудова бізнесу на принципах добросовісної конкуренції.

- повністю використовують свої ресурси, не роблять зайвих витрат і займаються тільки тим, що вони вміємо робити краще за інших.

Система управління якістю компанії «Лукас» працює строго за принципами TQM (Total Quality Management) і сертифікована відповідно до вимог міжнародного стандарту ДСТУ ISO 22000:2007 (HACCP) та ДСТУ ISO 9001:2001.

Зовнішньоекономічна діяльність компанії спрямована на просування продукції в Російську Федерацію, Придністров'я, Молдову.

Сьогодні колектив компанії «Лукас» - це згуртована команда професіоналів, що розділяє спільні цінності, орієнтована на єдиний результат. Усі без винятку підрозділи компанії націлені на якісне та оперативне вирішення завдань. Щоб визначити якою стратегією керується підприємство проводжу SWOT-аналіз,визначаю сильні та слабкі сторони підприємства, можливості та загрози. Візиткою ВТК «Лукас» є круасани з наповнювачами, листкове печиво «Вушка», «Бурулька», «Джага-джага», печиво «Кнопка», кекси, цукерки «Пташине молоко «Лукас», набори цукерок «Кременчук». Рецептура продукції здебільшого власна, унікальна.

Компанія сприяє проведенню молодіжних заходів: 2011-го і цього року підприємство виступило генеральним спонсором ігор Відкритої Кременчуцької ліги КВК, надавши призові фонди для переможців. Яскравою

подією в місті було проведення ПП ВТК «Лукас» програми «Караоке на майдані з Ігорем Кондратюком» на День міста.

 

SWOT-аналіз ВТК «Лукас».

SWOT-аналіз є останнім етапом в аналізі господарської діяльності. Він є одним з простих і найбільш поширених видів аналізу в маркетингу, в процесі якого перераховуються сильні і слабкі сторони компанії, пов'язані з підприємством, його продукцією, а також можливості і загрози. Можливості і загрози не лише впливають на положення компанії, але і вказують на необхідність стратегічних змін SWOT - аналіз припускає усвідомлення і розгляд сильних і слабких сторін організації, визначення ситуацій, що представляють загрозу для бізнесу, і сприятливих ринкових можливостей. Аналіз середовища - це дуже важливий для вироблення стратегії організації і складний процес, що вимагає уважного відстежування процесів, що відбуваються в середовищі, оцінки і встановлення зв'язку між чинниками, сильними і слабкими сторонами організації, а також можливостями і загрозами, які знаходяться в зовнішньому середовищі. Методологія SWOT-аналізу передбачає спочатку виявлення сильних і слабких сторін, можливостей і загроз, після цього встановлення зв'язків між ними, які в подальшому можуть бути використані для формулювання конкурентної стратегії виробничо-торговельної компанії « Лукас ». Формую стратегічний баланс ВТК « Лукас »( табл.1). 

 

Таблиця 1 - Стратегічний баланс виробничо-торговельної компанії «Лукас »

  Потенційні зовнішні можливості   Потенційні зовнішні загрози  
Зовнішнє середовище Виробничо-торговельної компанії « Лукас » 1. вихід на зовнішні ринки; 2. стабілізація та економічне зростання підприємства; 3. розширення ринку збуту 4. збільшення асортименту 5. розширення виробничої лінії; 6. підвищення продуктивності на підприємстві; 7. налагоджені збутові канали; 8. хороший імідж надійного партнеру; 9. розробка товарів для нової групи споживачів; 10.розвиток економіки країни 1. велика кількість конкурентів; 2. зниження рівня життя населення; 3. негативні демографічні зміни 4. підвищення цін на сировину; 5. зміна потреб і смаку споживачів; 6. погіршення політичної обстановки 7. зростання податків і мит; 8. зростання темпів інфляції 9. підвищення ціни на певні види ресурсів; 10.соціально-політична нестабільність; 11. наявність підробок.  
  Сильні сторони ВТК « Лукас » Слабкі сторони ВТК « Лукас »
Внутрішнє середовище   Виробничо-торговельної компанії « Лукас » 1. добра репутація продукції у покупців на внутрішньому та зовнішньому ринках; 2. сучасне високотехнологічне обладнання; 3. стабільний щорічний приріст виробництва 4. наявність досвіду роботи з покупцями; 5. потужна матеріально-технічна база; 6. корпоративний дух, єдність команди професійних і відповідальних фахівців 7. позитивне ставлення персоналу до організації; 8. висока кваліфікація колективу; 9. система якості за принципами TQM (Total Quality Management); 10. використання в кондитерських виробах натуральні інгредієнти; 11. стійкі фінансові показники; 12. додаткова внутрішня система управління якістю допускає застосування тільки сертифікованих компонентів; 13. доступні ціни 14. Ефективна система мотивації 1. порівняно мале охоплення території збуту. 2. недостатньо розвинута експортна система; 3. недостатні мотиваційні засоби; 4. слабка рекламна діяльність ; 5. малий асортимент порівняно з конкурентами ; 6. високі ціни на деякі види продукції; 7. недосконала структура збуту; 8. висока собівартість сировини;  

Можливості даного підприємства, їх здійснення і важливість занесу в таблиці 2.

Таблиця 2 - Оцінка можливостей підприємства ВТК « Лукас »

  Назва чинника Ймовірність здійснення (1-3)   Важливість впливу (1-3)   Оцінка фактору (4=2*3)
 
вихід на зовнішні ринки;
стабілізація та економічне зростання підприємства
розширення ринку збуту
збільшення асортименту
розширення виробничої лінії;
підвищення продуктивності на підприємстві;
налагоджені збутові канали;
хороший імідж надійного партнеру;
розробка товарів для нової групи споживачів;
розвиток економіки країни
  Разом    

 

Для більш чіткого розуміння та значення кожного фактору, який відображає потенційні можливості зовнішнього середовища будую таблицю 3. Отримані усередині пересічні матриці утворюють дев'ять полів можливостей, які мають різне значення для підприємства. Можливості, що попадають на поля „ВС”, „ВП” і „СС”, мають вагоме значення для підприємства, їх слід обов'язково використати. Можливості, що попадають на поля „СМ”, „НП” і „НМ”, практично не заслуговують на увагу.

 

Таблиця 3- Важливість впливу та ймовірність використання можливостей зовнішнього середовища на ВТК « Лукас »

 

    Вплив
    Сильний Помірний Малий
Ймовірність Висока Поле ВС 2,3,4.7 Поле ВП Поле ВМ
Середня Поле СС 1,8 Поле СП 6,6 Поле СМ
Низька Поле НС Поле НП   Поле НМ

 

Аналогічно проаналізуємо загрози даної компанії, їх здійснення і важливість зведемо в таблиці 4.

 

Таблиця 4-Оцінка загроз підприємства ВТК « Лукас »

 

  Назва чинника Ймовірність здійснення (1-3) Важливість впливу (1-3)   Оцінка фактору (4=2*3)
 
велика кількість конкурентів;
зниження рівня життя населення;
негативні демографічні зміни
підвищення цін на сировину;
зміна потреб і смаку споживачів;
погіршення політичної обстановки
зростання податків і мит;
зростання темпів інфляції
підвищення ціни на певні види ресурсів;
соціально-політична нестабільність
наявність підробок
  Разом    

 

Аналогічно здійснюється аналіз загроз та будується матриця загроз (таблиця 5). Наслідки, до яких може призвести реалізація загроз, можуть проявитися через руйнування компанії, приведення до критичного стану, важкого стану або легких пошкоджень. Виявлення в процесі аналізу факторів, які класифікуються як загрози зовнішнього середовища, записують на полях матриці. Фактори, які потрапили на поля „ВР”, „ВК”, „СР”, є найбільш небезпечними для подальшого розвитку акціонерного товариства і вимагають термінового усунення. Фактори, які потрапили на поля „ВВ”, „СК”, „HP”, також повинні перебувати під наглядом керівництва і мають бути усунені якомога швидше.

 

Таблиця 5-Важливість впливу та ймовірність загроз на ВТК « Лукас »

 

    Вплив
    Руйнування Критичний стан Важкий стан Легкі удари
Ймовірність Висока Поле ВР Поле ВК 2,6 Поле ВВ Поле ВЛ
Середня Поле СР 7,9,11 Поле СК 3,4,10 Поле СВ Поле СЛ
Низька Поле НР Поле НК Поле НВ Поле НЛ

Далі проводжу аналіз сильних та слабких сторін ВТК « Лукас », з урахуванням важливості окремого чинника. Сильні сторони даного підприємства — це її визначні особливості, які дають нам змогу визначити і сформувати конкурентні переваги. Слабкі сторони нашої фірми — це ті показники, які визначають її конкурентну вразливість.

Об'єктом аналізу сильних та слабких сторін фірми є її внутрішні фактори, ранжування яких здійснюється за методикою: 1 – незначний вплив фактору; 2 – помірний; 3 – значний вплив (таблиця 6).

 

Таблиця 6- Оцінка сильних та слабких сторін ВТК « Лукас »

 

Сильна сторона   Ранг (1-3) Слабка сторона   Ранг (1-3)
добра репутація продукції у покупців на внутрішньому та зовнішньому ринках; порівняно мале охоплення території.
сучасне високотехнологічне обладнання; недостатньо розвинута експортна система;  
стабільний щорічний приріст виробництва недостатні мотиваційні засоби;  
наявність досвіду роботи з покупцями     покупцями; слабка рекламна діяльність
потужна матеріально-технічна база; малий асортимент порівняно з конкурентами ;

 

Продовження таблиці 6

 

корпоративний дух, єдність команди професійних і відповідальних фахівців високі ціни на деякі види продукції;
позитивне ставлення персоналу до організації; недосконала структура збуту
висока кваліфікація колективу; висока собівартість сировини
система якості за принципами TQM (Total Quality Management);    
використання в кондитерських виробах натуральні інгредієнти;    
стійкі фінансові показники;
використання тільки сертифікованих компонентів;
доступна ціна.
ефективна система мотивації
висока якість продукції
Разом Разом

 

На основі вищеподаних таблиць, будується матриця SWOT-аналізу (таблиця 7), яка необхідна для групування впливу факторів зовнішнього і внутрішнього середовища і визначення існуючої стратегії товариства.

 

Таблиця 7 - Складання матриці SWOТ-аналізу ВТК « Лукас »

 

  Можливості (65) Загрози (55)
Сильні сторони (35) СМ 14+10=24 (100) СЗ 14+11=25 (90)
Слабкі сторони (18) СлМ 9+10=19 (83) СлЗ 9+11=20 (73)

 

Таким чином, провівши SWOT - аналізу, можна стверджувати що ВТК « Лукас » має достатньо стійкі позиції, але і має проблеми, які необхідно вирішити для підвищення своєї конкурентоспроможності.

 

Отже, ВТК « Лукас » знаходиться в полі ”сильні сторони сторони і можливості”, це означає, що дане товариство реалізує стратегію зростання, яка використовується для нарощування обсягів продаж, переважно шляхом проникнення на нові ринки і їх захоплення та підвищення показників ефективності виробництва. Але якщо розглядати більш детальніше, то воно використовує стратегію інтегрованого росту. Це проявляється в тому , що підприємство зростає за рахунок відкриття фірмових магазинів, можливо з часом компанія розширить експорт своєї продукції, бо на даний час експорт відбувається тільки в Молдову, Російську Федерацію та . Придністров'я.


1 | 2 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)