АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

C) келісімшарт бойынша таза табыстан белгіленген пайыз. D) өткізу көлемінен белгіленген пайыз

Читайте также:
  1. C) келісімшарт бойынша таза табыстан белгіленген пайыз
  2. Л.С.Выготский бойынша синхронды емес процестер
  3. Салалар бойынша: терапия, гинекология, хирургия.
  4. табыстар бойынша

 

D) өткізу көлемінен белгіленген пайыз

 

E) өндіріс көлемінен белгіленген пайыз

 

2705.Өткізу жөніндегі агентті (сатушы) төлем шарттың оңтайлы келісімшартына тұруға ұмтылдыратын ынталандыру жүйесі қалай аталады?

 

 

A) келісімшарт бойынша таза табыстан белгіленген пайыз

 

B) сатылған әрбір өнім бірлігіне белгіленген ақша сомасы

 

C) өткізу көлемінен белгіленген пайыз

 

D) өткізуді ынталандыру жүйесі

 

E) өндіріс көлемінен белгіленген пайыз

 

2706.Ерекше жетістіктерді марапаттау нені көрсетеді?

 

 

A) қосымша төлем

 

B) сыйақы

 

C) тарифтік қойылым

 

D) еңбекақы

 

E) аудандық коэффициент

 

 

2707.Белгілі бір өндірістік тапсырманы бір бөлімше орындаған жағдайда барлық бөлімше қызметкерлеріне бірыңғай еңбекақы қорының тағайындалуы еңбекақының қандай жүйесі болып табылады?

 

 

A) құрылымдық бөлім жұмысының нәтижесі бойынша сыйақы

 

B) ұйым жұмысының нәтижесі бойынша сыйақы

 

C) бөлімше жұмысының нәтижесі бойынша сыйақы

 

D) компания жұмысының нәтижесі бойынша қосымша төлем

 

E) таза табысқа қатысу

 

2708.Белгілі бір өндірістік тапсырманы бір бөлімше орындаған жағдайда барлық бөлімше қызметкерлеріне бірыңғай еңбекақы қорының тағайындалуы еңбекақының қандай жүйесі болып табылады?

 

 

A) құрылымдық бөлім жұмысының нәтижесі бойынша сыйақы

 

B) ұйым жұмысының нәтижесі бойынша сыйақы

 

C) бөлімше жұмысының нәтижесі бойынша сыйақы 

D) компания жұмысының нәтижесі бойынша қосымша төлем

 

E) таза табысқа қатысу

 

2709.Бүкіл ұйым әрекетінің нәтижесімен, яғни алда тұрған мақсаттың орындалу деңгейімен байланысты жұмыскерді жеке марапаттау қандай жүйеге жатады?

 

 

A) ұйым жұмысының нәтижесі бойынша сыйақы

 

B) құрылымдық бөлімше жұмысының нәтижесі бойынша сыйақы

 

C) бөлім жұмысының нәтижесі бойынша сыйақы

 

D) компания жұмысының нәтижесі бойынша қосымша төлем

 

E) таза табысқа қатысу

 

2710.Жылына бір, кейде екі рет компанияның жеткен жетістіктері бойынша төленетін төлем қалай аталады?

 

 

A) ұйым жұмысының нәтижесі бойынша сыйақы

 

B) құрылымдық бөлімше жұмысының нәтижесі бойынша сыйақы

 

C) компания жұмысының нәтижесі бойынша қосымша төлем

 

D) бөлім жұмысының нәтижесі бойынша сыйақы

 

E) таза табысқа қатысу

 

2711.Ұйымдағы белгілі бір жұмыс орнына (лауазымға) сәйкес және ақшалай бірлікте көрсетілетін жалақының (апталық, айлық, жылдық) көлемі:

 

 

A) өтемақының дәстүрлі жүйесі

 

B) лауазымдық еңбекақы

 

C) өтемақыны ынталандыру

 

D) өтемақы жүйесі

 

E) кесімді жалақы

 

2712.Сыйақы мөлшері мен жұмыскер орындаған жұмыс көлемінің арасында тура пропорционал болатын өтемақы жүйесі:

 

 

A) мерзімді еңбекақы

 

B) нормалы еңбекақы

 

C) кесімді еңбекақы

 

D) дәстүрлі еңбекақы

 

E) топтық еңбекақы

 

2713.Жеке қызметкердің сыйақы мөлшері топ жұмысының нәтижесі бойынша анықталатын өтемақы жүйесі:

 

 

A) еңбекақының кесімді формасы

 

B) глобальды жүйе

 

C) аттестация

 

D) топтық сыйақы

 

E) субфактор

 

 

2714.Неғұрлым жоғары таза табыс алу үшін өткізу бөлімінің қызметкерлері өнімді жоғары бағада сатуға итермелейтін ынталандыру жүйесі қалай аталады?

 

 

A) сатылған әрбір өнім бірлігіне белгіленген ақша сомасы

 

B) өткізуді ынталандыру жүйесі

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)