АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Аналіз обсягу виробництва та реалізації основних видів продукції

Читайте также:
 1. ABC-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 2. SWOT-аналіз ВТК «Лукас».
 3. VI.Напрями, операційні цілі та заходи з їх реалізації
 4. VII. Аналіз галузі
 5. VIII. Аналіз внутрішніх функціональних підрозділів
 6. XYZ-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 7. XYZ-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 8. Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості
 9. Аналіз асортиментної продукції
 10. Аналіз видатків Мостиського району на фінансування соціальних потреб у сучасних умовах
 11. Аналіз використання обладнання та виробничої потужності підприємства
 12. Аналіз виручки від реалізації продукції, оцінка впливу факторів на її зміну

Оцінка фінансового стану ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод»

Розглянемо більш детально виробництво та реалізацію основних видів продукції.

В досліджувальному періоді було вироблено продукції (в т. ч. основної) на 21 680 тис. грн., основна продукція складає 74,7% від виробленої продукції.

Обсяг реалізації продукції (в т. ч. основної) склав 19 326,36 тис. грн., основна продукція склала 83,5% від всієї реалізованої продукції.

В розрізі реалізації до виробленої продукції:

Ø хліб пшеничний в/г формовий 0,650 та батон «Новоградський» нарізний упакований 0,500 г. склав – 100%;

Ø хліб «Дарницький подовий 0,750 г. – 99,97%

Ø хліб білий 1г формовий 0,750 г. – 99,92%

Ø батон «Новоградський» 0,500 г. – 99,77%.

Залишок основної продукції на складі становить: ((100%*5) – 99,97% – 99,92% – 100% – 99,77% – 100%) = 0,34%

Також відбулись структурні зміни в реалізації хлібобулочних виробів в розрізі регіонів. За 2010 рік в порівнянні з минулим роком знижено обсяги реалізації по місту на 2,2%, по Новоград-Волинському району – на 1,2%, Баранiвському району – на 1,3%, Ємільчинському району – на 0,3%, Корецькому – на 0,2%, проте зросли обсяги реалізації по Житомирському регіону – на 3,2% та Червоноармійському району – на 0,7%.

Результати розрахунків оформленні у вигляді таблиця (див. таблицю 2.1) за формулами:

Обсяг виробництва продукції у відсотках до всієї виробленої продукції:

Q виробництва% = *100

 

де,Q основнаобсяг виробництва основної продукції;

Qзагзагальний обсяг виробництва продукції.

Обсяг реалізації продукції у відсотках до всієї реалізованої продукції:

Q реал = * 100

 

де,Qреал. основна обсяг реалізації основної продукції;

Q реал. загобсяг реалізації загальної продукції.

Відсоток реалізації продукції у натуральній формі:

Р = * 100

 

де,Q реал. у натуральній формі – обсяг реалізації у натуральній формі;

Q виробництва у натуральній форміобсяг виробництва у натуральній формі

Таблиця 2.1Структура реалізації основної продукції

 


Аналіз структури собівартості продукції

Витрати на виробництво 1 тони продукції за звітний період зросли на 5,7%, зростання відбулось по всіх статтях витрат, крім основної сировини. З отриманням високого врожаю зернових в 2010 році, ціна на борошно дещо знизилась, що при зростанні всіх інших витрат, дало можливість залишити оптово-вiдпускнi ціни стабільними протягом року. Зростання інших складових витрат відбулось за рахунок зростання цін та тарифів на природний газ, газ-метан, бензину, запасних частин, внаслідок коливання курсу валюти, на воду, стоки, послуги прання. В структурі (див. рис. 2.1) найбільший відсоток в собівартості мають: основна сировина 34%, витрати на збут 18%, загальновиробничі витрати 13%, інші витрати 12%. 


 

Рис. 2.1 Структура собівартості продукції


1 | 2 | 3 | 4 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)