АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

VI.Напрями, операційні цілі та заходи з їх реалізації

Читайте также:
 1. A. Невідкладні заходи кваліфікованої терапевтичної допомоги
 2. B. Відстрочені заходи кваліфікованої терапевтичної допомоги
 3. B. Відстрочені заходи кваліфікованої терапевтичної допомоги
 4. Аналіз виручки від реалізації продукції, оцінка впливу факторів на її зміну
 5. Аналіз обліку готової продукції та її реалізації
 6. Аналіз обсягу виробництва та реалізації основних видів продукції
 7. Беззбитковий обсяг виробництва і реалізації продукції
 8. Вибір способів формування ООД у тих, кого навчають з теми «Класифікація способів захисту інформації», та способи реалізації
 9. Вихідні дані для визначення частки інтенсивних та екстенсивних чинників у збільшенні виручки від реалізації
 10. Виховання учнів початкової школи та принципи їх реалізації.
 11. Включає такі заходи як: скорочення соціальних програм, ліквідація державного дефіциту бюджету, проведення обмежуючої кредитно-грошової політики

 

 

Напрям І Розвиток територіальної громади
Оперативні цілі Заходи
1.1 Впорядкування земельних відносин 1.1.1 Проведення розмежування земель державної та комунальної власності
1.1.2 Розробка та затвердження генплану сіл Тайкури та Порозово
1.2 Розвиток інфраструктури 1.2.1 Організація можливості стаціонарного доступу до мережі Інтернет
1.2.2 Завершити систему вуличного освітлення населених пунктів
1.2.3 Побудова біло щебеневого покриття вулиць
1.2.4 Підведення газу до нових масивів відведених під житлову забудову
1.2.5 Підведення електропостачання до нових масивів відведених під житлову забудову
1.3 Розвиток системи надання послуг 1.3.1 Налагодження системи централізованого вивозу сміття
1.3.2 Облаштування у приміщенні магазину райспоживспілки перукарні
1.3.3 Розширення торгівельної мережі
1.3.4 Облаштування приміщення для проведення ритуально-обрядових подій
1.3.5Реконструкція існуючої будівлі під приміщення фельдшерсько-акушерського пункту у с. Порозово
1.4 Організація системи дозвілля мешканців 1.4.1 Організація роботи творчих гуртків для дітей та молоді
1.4.2 Запровадження вечорів спільного відпочинку
1.4.3 Побудова дитячого майданчику у с. Порозово
1.4.4 Побудова спортивних майданчиків у селах
1.4.5 Облаштування стадіону
1.4.6 Капітальний ремонт приміщення сільського клубу
 
Напрям ІІ Стимулювання інвестиційної діяльності
Оперативні цілі Заходи
2.1 Підвищення інвестиційної привабливості нерухомого майна 2.1.1 Проведення моніторингу приміщень та земель, що можуть бути надані в оренду
2.1.2 Розробка та затвердження умов та порядку надання в оренду нерухомого майна
2.1.3 Виготовлення відповідної документації на приміщення та землі, що можуть бути передані в оренду
2.2 Розробка інвестиційної політики 2.2.1 Розробка системи та порядку надання фінансово-податкових пільг новим інвесторам
2.2.2 Виготовлення та розповсюдження серед зацікавлених сторін інвестиційного буклету сільської ради
2.2.3 Організація товаровиробників сільськогосподарської продукції у спілку
 
Напрям ІІІ Розвиток туристичного потенціалу
Оперативні цілі Заходи
3.1 Розвиток та відновлення потенціалу 3.1.1 Приведення у належний стан пам’яток архітектури та оточуючої території
3.1.2 Переведення музею у приміщення колишньої сільської ради та збільшення його колекції
3.1.3 Створення екскурсійного маршруту
3.1.4 Розробка вело маршрутів
3.1.Організація та проведення фестивалів, ярмарків
3.2 Розвиток інфраструктури 3.2.1 Покращення транспортного забезпечення, збільшення кількості маршрутів
3.2.2 Встановлення інформаційних стендів, дорого вказівників
3.2.3 Будівництво рекреаційних зон
3.2.4 Створення туристичного інформаційного пункту
3.2.5 Розвиток мережі закладів харчування в тому числі автентичного
3.2.6 Облаштування осередків зеленого туризму
3.2.7 Створення мережі продажу сувенірної продукції
3.3 Реклама потенціалу 3.3.1 Розробка туристичного буклету
3.3.2 Створення веб-сайту
3.3.3 Встановлення на вокзалах оточуючих міст щитів з інформацією про туристичні можливості
3.3.4 Включення в обласні туристичні маршрути
3.3.5 Налагодження співпраці з туристичними агенціями
3.3.6 Розробка та створення сувенірної продукції
3.4 Міжнародна, грантова діяльність 3.4.1 Пошук та підписання угод про партнерство із гмінами республіки Польща
3.4.2 Організація та проведення міжнародних науково-практичних конференцій та семінарів
3.4.3 Написання грантових проектів для участі у міжнародних конкурсах у партнерстві з громадами-побратимами
3.4.4 Організація проведення культурних та світоглядних турів

  


1 | 2 | 3 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)