АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Аналіз видатків Мостиського району на фінансування соціальних потреб у сучасних умовах

Читайте также:
 1. ABC-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 2. I. Запроваджується в умовах воєнного стану.
 3. I. Производство, потребление, распределение, обмен (обращение)
 4. III. Зменшення державних видатків.
 5. PrPf употребляется в тех предложениях, которые можно адекватно переформулировать в виде предложений в настоящем иди будущем времени.2
 6. SWOT-аналіз ВТК «Лукас».
 7. V1: Формы взаимодействия продавца и покупателя на потребительском рынке
 8. VI.1. Описание потребителей
 9. VII. Аналіз галузі
 10. VIII. Аналіз внутрішніх функціональних підрозділів
 11. XYZ-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 12. XYZ-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства

Важливим показником, що характеризує діяльність держави в умовах ринкової економіки, є так звана державна квота – питома вага сукупних витрат держави у ВВП. Цей показник визначає місце держави в системі ринкових відносин і певною мірою тип ринкової моделі країни. Сама ж структура видатків держави та їхня частка у ВВП є індикаторами пріоритетності тієї чи іншої функції держави.

На сьогодні найбільшу питому вагу в бюджетах демократичних країн мають видатки на соціальні потреби, що свідчить про виняткову роль соціальної функції держави.

Розгалужена система соціальних зобов’язань стала однією з перших ознак цивілізованості суспільства, невід’ємним його атрибутом. Соціальні витрати держави стали одним із важливих факторів, які визначають рівень життя населення й добробут найменш забезпечених верств населення. Соціальний сектор як збірне поняття включає в себе політику та програми в таких сферах, як зайнятість і безробіття, підтримання достатнього життєвого рівня населення, охорона здоров’я, освіта і навчання. Соціальні видатки посідають чільне місце в структурі видатків держави. На стан соціальної сфери впливають загальна ситуація у країні, рівень податкових надходжень, зміни в доходах населення, зміни в його структурі і рівні бідності, традиції. Її слід розглядати як частину економіки, фінансів, як систему, орієнтовану на конкретного споживача.

У структурі видатків на соціальні заходи провідне місце посідають видатки на освіту, охорону здоров’я й соціальний захист населення. Найбільшу питому вагу серед них мають видатки на соціальний захист населення. В середньому періоді видатки з 2012 до 2014 років мають тенденцію до спадання. У 2012 році сума видатків на соціальний захист становила 440585,61, в 2013 році – 4910066,27грн, а у 2014 році – 2646205,41грн. Видатки на соціальний захист залежать від звернень громадян. Такий спад пояснюється тим, що населення з кожним наступним роком менше звертається до Мостиського управління соціального захисту населення.

Видатки бюджету на соціальний захист населення - це насамперед видатки, спрямовану на адресну підтримку малозабезпечених громадян, встановлення певного рівня забезпечення прожиткового мінімуму для різних груп населення, соціальний захист осіб, що опинилися в екстремальних умовах (біженці, безпритульні тощо).Видатки бюджетів на соціальний захист і соціальне забезпечення включають: - виплати пенсій та допомоги (кошти, що передаються до Пенсійного фонду України на виплату пенсій військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу та їхнім сім’ям); - пільги ветеранам війни та праці (установка телефонів учасникам Великої Вітчизняної війни; пільги ветеранам та інвалідам війни); - допомогу сім’ям з дітьми (допомога на дітей віком до 16 років; допомога з догляду за дитиною-інвалідом; допомога з догляду за дитиною непрацюючим матерям; тимчасові допомоги на неповнолітніх дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів; грошова допомога матерям (батькам), зайнятих доглядом трьох дітей віком до 16 років; - інші види соціальної допомоги (цільова грошова виплата на проживання громадян з мінімальними доходами; відшкодування збитків, заподіяних громадянам; виплата компенсацій реабілітованим; грошова допомога біженцям; додаткові виплати населенню на покриття витрат з оплати житлово-комунальних послуг; виплати компенсацій на медикаменти; допомога на прожиток малозабезпеченим громадянам, програма протезування; кошти на виплати регресивних позовів для шахтарів; кошти на забезпечення побутовим вугіллям окремих категорій населення; інші випадки); - пенсії військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ; - видатки на дитячі заклади-інтернати (будинки-інтернати для малолітніх інвалідів); - видатки на притулки для неповнолітніх; - видатки на програми соціального захисту неповнолітніх (відшкодування витрат на шкільні їдальні; інші програми соціального захисту неповнолітніх); - видатки на будинки-інтернати для престарілих і інвалідів; - кошти бюджету, що передаються до фонду України соціального захисту інвалідів; - видатки на молодіжні програми (утримання центрів соціальних служб для молоді; програми і заходи центнерів служб для молоді; програми і заходи державних органів у справах сім’ї та молоді; програми і заходи державних органів у справах жінок; утримання клубів підлітків за місцем проживання; інші видатки); - видатки на інші заклади та заходи в галузі соціальної політики (заходи, пов’язані з поверненням кримськотатарського народу та осіб інших національностей, які були незаконно депортовані з України; видатки на утримання додаткової мережі соціально-культурних закладів та на виплату компенсацій, пов’язаних з поверненням депортованих німців до інших регіонів України; навчання та трудове влаштування інвалідів; утримання територіальних центрів і відділень соціальної допомоги на дому);- утримання пунктів тимчасового розміщення біженців; пенсії та допомоги, що передаються на фінансування з бюджету; - пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни та праці) з оплати житлово-комунальних послуг і природного газу; утримання будинків-інтернатів агропромислового комплексу; фінансова підтримка громадянських організацій інвалідів і ветеранів, служб технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом; централізовані бухгалтерії; центри з нарахування та виплати пенсій;

- капітальні вкладення для реконструкції соціального забезпечення.

При складанні соціального бюджету в Україні за джерелами фінансових надходжень соціальні видатки поділяються на три групи: - видатки, що фінансуються за рахунок бюджетних виплат (пільги ветеранам війни та праці, кошти на виплату щорічної разової допомоги ветеранам війни, соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям з дітьми, інші види соціального захисту, житлові субсидії, охорона здоров’я, витрати, пов’язані з ліквідацією аварії на ЧАЕС). - видатки, що фінансуються за рахунок страхових внесків (короткотермінові допомоги Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, витрати Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, витрати Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві).

- видатки з різних джерел (видатки Фонду соціального захисту інвалідів за рахунок Державного бюджету і, частково, платежів підприємств, пенсії та короткострокові допомоги з Пенсійного фонду за рахунок пенсійних страхових внесків).

Аналіз динаміки зростання видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення у порівнянні з попередніми роками виявляє певну закономірність. Протягом 2012-2013 років видатки зведеного бюджету на соціальний захист і соціальне забезпечення Мостиського району мали тенденцію до зростання, а у 2014 році відбувається зменшення видатків зведеного бюджету на соціальний захист і соціальне забезпечення (див. табл. ).

Таблиця

Динаміка видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення зведеного бюджету Мостиського району, 2011-2014 роки

Роки
Заплановані видатки
Сума виконаних видатків
% загальних видатків -0,94 +0,1 -1,32

 

Станом на 1 січня 2014 року:

- чисельність мешканців міста складає чол.;

- кількість сімей, які отримують допомогу сім’ям з дітьми - 614;

-кількість сімей, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям – 2987;

- кількість сімей, які користуються субсидією на житлово-комунальні послуги -443.

На державну соціальну допомогу сім’ям з дітьми, державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства, допомогу на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, допомогу на народження дитини, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомогу малозабезпеченим сім’ям з дітьми у 2014 році з бюджету було затверджено кошторисом коштів на суму гривень.

Кожна десята сім’я користувалася житловими субсидіями. Кількість отримувачів субсидії зменшилась в порівнянні з 2013 роком на 91 сім’ю (Табл.) що пов’язано з зростанням розміру пенсії, підвищенням розміру заробітної плати, в тому числі мінімальної.

Надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг було призначено у 2014 році 416 сім’ям, зараховано на суму 164,9 тис. грн.

На скраплений газ, рідке та тверде паливо у 2014 році, було призначено субсидій 159 сім’ям на суму 155,5 тис. грн.

Таблиця

Кількість сімей про надання населенню субсидій

за 2012-2014 рр.

  Найменування Роки
Житлово-комунальні послуги
Скраплений газ, тверде та рідке паливо
Всього

 

Таблиця

Динаміка видатків про надання населенню субсидій

за 2012-2014 рр., тис. грн.

  Найменування Роки
Житлово-комунальні послуги 84,4 85,8 164,9
Скраплений газ, тверде та рідке паливо 171,2 143,8 155,5
Всього 255,6 229,6 320,4

 

Аналізуючи все вище сказане, можна зробити висновок, що загальна кількість сімей на 2014 рік знизилась порівняно з 2013 роком на 91 сім’ю, а сума субсидій навпаки – зросла у 2014 році. Така непропорційна зміна залежить від того, що ціна на газ підвищилася, незважаючи на те, що кількість сімей які потребують субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг, та витрат скрапленого газу, твердого і рідкого палива у 2014 році зменшилась.

Більша частина видатків на забезпечення соціального захисту населення – це субвенції місцевим бюджетам з держбюджету (субвенції на надання пільг ветеранам війни і праці, допомога сім’ям з дітьми та малозабезпеченим сім’ям, додаткові виплати населенню на покриття витрат з оплати житлово-комунальних послуг).

Запровадження субвенцій із державного бюджету на фінансування вище перелічених програм значно поліпшило контроль у системі пільг та субсидій. Однак, негативними у запровадженні системи субвенцій на програми соціального захисту є те, що місцеві органи влади поступово втрачають мотивацію до оптимізації видатків на соціальні програми, оскільки їх фінансує держава. Тому необхідно продовжити пошук більш досконалих форм фінансування державних програм соціального захисту населення.

Якщо проаналізувати видатки Державного бюджету у вигляді субвенцій місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій, державної допомоги у 2012-2014 роках, то можна зробити висновок про збільшення розміру субвенцій на надання пільг, субсидій та державної допомоги у 2009 році у порівнянні з 2008 та 2007 роках у середньому на 20%. Найбільше у 2009 році зросли видатки у вигляді субвенцій на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – майже на 32%.Постановою КМУ “Про надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрепленого газу та твердого палива” було започатковано программу житлових субсидій. Житлові субсидії включають субсидії з оплати житла на компенсаційну виплату газу. Але не всім громадянам дозволяються пільга на отримання субсидії. До них належать………. Слід відмітити динаміку збільшення видатків на надання допомоги сім’ям з дітьми – у середньому обсяг видатків зростав на 2 800 млн. грн. щорічно. Також можна сказати про те, що розмір даних субвенцій становить близько 2% від ВВП держави. З 1 липня 2014 встановлено єдиний розмір допомоги при народженні дитини у розмірі 41280 грн. незалежно від того, яка дитина за черговістю (перша, друга, третя чи кожна наступна).

З цієї сумиодноразово виплачують 10 320 грн., решта суми буде виплачуватися протягом 3 років (36 місяців) рівними частинами щомісяця (по 860 грн.).

Також з 1 липня 2014 скасовується виплата допомоги по догляду за дитиною до трирічного віку (130 грн.). Ці 130 грн. включені тепер будуть в суму 41280 грн.

Тим, хто з 1 липня 2014 виходитиме у відпустку по догляду за дитиною до трьох років, даний період зараховуватимуть до страхового стажу.

Якщо дитина народилася до 1 липня 2014 року, виплати допомоги при народженні дитини залишаються такими, як були раніше.

На першу дитину - одноразова виплата 10320 грн., щомісячна виплата 860 грн. наступні 24 місяці.

На другу дитину - одноразова виплата 10320 грн., щомісячна сума 1075 грн. наступні 48 місяців.

На третю дитину - одноразова виплата 10320 грн.,щомісячна сума 1576,67 коп. наступні 72 місяці.

Для осіб, у яких закінчився строк виплати допомоги при народженні першої дитини, яка виплачується 24 місяці, на наступних 12 місяців призначається допомога до досягнення дитини трирічного віку в розмірі 130 грн.(це для тих осіб діти яких народились до 1 липня 2014 року).

Наприклад: дитина народилась 15 травня 2013 року,щомісячну виплату при народженні дитини в сумі 860 грн.. виплачується включно по травень 2015 року, а з 1 червня 2015 року до досягнення дитини 3 років буде платитись лише 130 грн. Це стосується тільки цих одержувачів які народили першу дитину. Всі інші жінки які народили другу, третю чи кожну наступну дитину допомога по догляду за дитиною до досягнення нею 3 річного віку припиняється з 1 липня 2014 року.

Згідно Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” громадяни України, в сім’ях яких виховуються та проживають неповнолітні діти, мають право на державну допомогу у випадках та на умовах, передбачених цим Законом та іншими Законами України.

Цей Закон відповідно до Конституції України встановлює гарантований державою рівень матеріальної підтримки сімей з дітьми шляхом надання державної грошової допомоги з урахуванням складу сім’ї, її доходів та віку дітей і спрямований на забезпечення пріоритету державної допомоги сім’ям з дітьми у загальній системі соціального захисту населення.

Відповідно до цього Закону призначаються такі види державної допомоги сім’ям з дітьми: (Додаток )

- допомога у зв’язку з вагітністю та пологами;

- одноразова допомога при народженні дитини;

- допомога по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку;

- допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням;

- допомога на дітей одиноким матерям.

У зв’язку з набранням чинності 1 січня 2006 року Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям -інвалідам”,прийнятим 3 березня 2005 року ,інваліди з дитинства та діти-інваліди мають право на одночасне призначення та виплату інваліду з дитинства та дитині – інваліду пенсії в разі втрати годувальника (якщо має право на її призначення) органами Пенсійного фонду України та державної соціальної допомоги відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам” органами праці та соціального захисту населення.

Державна соціальна допомога призначається з дня звернення за її призначенням.

До державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам призначається надбавка на догляд.

При призначенні державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям інвалідам застосовуються такі розміри допомог із надбавкою на догляд становить:

Таблиця 2.5.

Державні соціальні гарантії державної соціальної допомоги, грн.[28]

Державна соціальна допомога з урахуванням постанови КМУ від 26.03.08 № 265 Роки
Інвалідам з дитинства І групи з надбавкою на догляд: - підгрупа А 1660,75 1660,75
- підгрупа Б 1423,5 1423,5
Інвалідам з дитинства ІІ групи *
Одиноким інвалідам з дитинства ІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд *
Інвалідам з дитинства ІІІ групи *
Одиноким інвалідам з дитинства ІІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд *
На дітей-інвалідів (від 0 до 18 років) *
На дітей-інвалідів до 6 років з надбавкою на догляд 1099,3 1180,3 1180,3
На дітей-інвалідів підгрупи А до 6 років з надбавкою на догляд 1099,3 1696,3 1696,3
На дітей-інвалідів від 6 до 18 років з надбавкою на догляд 1217,3 1307,3 1307,3

 

 

Продовження таблиці 2.5.

На дітей-інвалідів підгрупи А від 6 до 18 років з надбавкою на догляд 1217,3 1950,3 1950,3
На дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, без надбавки на догляд 928,2 996,45 996,45
На дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, до 6 років з надбавкою на догляд 1408,7 1512,45 1512,45
На дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, до 6 років з надбавкою на догляд (підгрупа А)   2028,45 2028,45
На дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, від 6 до 18 років з надбавкою на догляд 1526,7 1639,45 16,39,5
На дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, від 6 до 18 років з надбавкою на догляд (підгрупа А)   2282,45 2282,45
„Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам” (Рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для визначення допомоги)
для непрацездатних осіб* (у % до ПМ для осіб, які втратили працездатність) 100 100
для інвалідів* (у % до ПМ для осіб, які втрвтили працездатність) 100 100 100
             

__________________________________________

* Розміри з урахуванням постанови КМУ від 26.03.08 № 265.

Проаналізувавши все вище сказане, та на основі таблиці . можна проаналізувати динаміку соціальних виплат в Мостиському районі.

Таблиця 2.4.

Динаміка виплат соціальної допомоги в Калуському районі за 2009-2013 рр., тис. грн.*

Показники
Державна соціальна допомога сім'ям з дітьми 31876,96 36269,28 40226,57  
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям 1914,93 4410,63 8442,78  
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам 6370,3 7540,75 8462,09  

* складено автором за даними звітності про виконання бюджету в Мостиському районі

Фінансування витрат на утримання будинків-інтернатів для престарілих та інвалідів здійснюється за рахунок коштів місце­вих бюджетів. Особливості фінансування цих закладів зумовле­ні специфікою їхньої фінансово-господарської діяльності. В цих установах престарілі та інваліди перебувають на повному державному забезпеченні: отримують харчування, одяг, взуття та інші предмети першочергової необхідності, користуються медичними та культурно-освітніми послугами.

Фінансування будинків-інтернатів здійснюється у межах сум, затверджених за кошторисами доходів і видатків. Обсяг видат­ків цих установ залежить від виробничих показників (кількість ліжок, кількість днів функціонування 1 ліжка, зовнішня куба­тура будівель і споруд, внутрішня площа приміщень тощо) та норм видатків. Витрати на заробітну плату обслуговуючого пер­соналу визначаються за штатним розписом, типовими штатами і ставками заробітної плати, які встановлюються у тарифікацій­ному списку.

Фінансування інтернатів

Фінансування заходів, пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення, здійснюється в межах асигнувань, визначених у державному бюджеті на цю мету за відповідними напрямами згідно із фун­кціональною класифікацією видатків бюджету.

Переселенці

Виконання будь-яких соціальних програм вимагає відповідних фінансових ресурсів, яких за сучасного стану національної економіки не вистачає. Проблема полягає навіть не у кількості цих ресурсів, а в умінні правильно розпоряджатися ними. Це і є головним завданням фінансового забезпечення програм і заходів соціальної політики України.

Для виконання своїх функцій, зокрема в галузі соціальної політики, держава повинна мати достатні грошові кошти, які формуються шляхом перерозподілу ВВП, а головним механізмом, через який здійснюється цей перерозподіл, є бюджетний.

У поданому Кабінетом Міністрів України проекті закону про державний бюджет на 2014 рік не передбачено принципових змін у частині формування взаємовідносин державного та місцевих бюджетів. За рахунок трансфертів з державного бюджету і доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів та спрямовуються на виконання делегованих державних повноважень, передбачено сформувати понад 80% доходів місцевих бюджетів. Трансферти з державного бюджету залишатимуться основним дохідним джерелом місцевих бюджетів.

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, прогнозний обсяг доходів місцевих бюджетів, що враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів, розраховано у загальній сумі 74 млрд 138,9 млн грн, що на 1 млрд 494,2 млн грн, або 2,1 відс., більше, ніж обсяг, затверджений на 2013 рік.

 


1 | 2 | 3 | 4 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.012 сек.)