АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Аналіз соціального забезпечення в сфері зайнятості населення. Міністерство соціальної політики України бере участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері зайнятості

Читайте также:
 1. ABC-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 2. C. Забезпечення прохідності дихальних шляхів при підозрі на травну голови і хребта
 3. IV. Оформлення матеріалів про правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
 4. SWOT-аналіз ВТК «Лукас».
 5. VII. Аналіз галузі
 6. VIII. Аналіз внутрішніх функціональних підрозділів
 7. VIII. Деякі аспекти діловодства у справах про порушення правил, норм і стандартів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
 8. X. Проблеми юридичної відповідальності за правопорушення у сфері підприємницької діяльності
 9. XYZ-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 10. XYZ-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 11. А.3.3.5. Анестезіологічне забезпечення кесарева розтину.
 12. Агломерації Індії з населенням понад 1 млн. чол., 2002 р., тис. чол.

Міністерство соціальної політики України бере участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері зайнятості, соціального захисту населення, соціального страхування, оплати, нормування та стимулювання праці; здійснює керівництво діяльністю державної служби зайнятості, проводить закони, пов’язані з ефективним функціонуванням ринку праці; сприяє раціональній, продуктивній і вільно обраній зайнятості; розробляє і здійснює заходи для посилення мотивації до праці, удосконалення її оплати, організації та нормування; здійснює комплексне управління охороною праці та державний нагляд за додержанням у процесі трудової діяльності вимог щодо безпеки, гігієни праці та виробничого середовища; здійснює забезпечення через систему підпорядкованих йому органів реалізації права громадян на соціальний захист шляхом своєчасного та адресного надання соціальної підтримки тощо.

 

Одним з головних показників соціальної сфери є бідність. Розподіл населення за основними соціальними групами, середньодушові доходи яких є нижчими за прожитковий мінімум.

Межа бідності населення щорік, то більше зростає. В Україні майже 12 млн. людей живуть за межею бідності. У звіті Світового банку зазначається, що працюючі складають 30,2% бідного населення. Рівень бідності домогосподарств з дітьми є значно вищим, ніж домогосподарств без дітей. Разом з тим серед домогосподарств з дітьми рівень бідності збільшується із збільшенням кількості дітей. Спостерігається тенденція зростання бідних домогосподарств серед домогосподарств без дітей у порівнянні з домогосподарствами з дітьми.

Осатаній не менш важливий показник соціальної сфери є міграція. Сьогодні Україна є одночасно країною донором, країною реципієнтом та країною транзиту мігрантів. У майбутньому вона потребуватиме та залучатиме все більшу кількість іммігрантів. Це зумовлюється несприятливими демографічними обставинами та економічним розвитком.

Із січня 2011 до 2014 року 1,2 млн. осіб, тобто 3,4% населення у віці від 15 до 70 років, працювали чи шукали роботу за кордоном, згудно з результатами, здійсненою державною службою статистики України та інститутом демографії та соціальних досліджень в рамках проекту фінансового ЄС.З-поміж українських трудових мігрантів, що працювали за кордоном у 2011-2014 роках, 38% мали дозвіл на проживання і роботу, 13% - дозвіл на роботу, 34% - на тимчасове проживання, 17% не мали правового статусу, 4% перебували в інших країнах з туристичною візою.

В Україні спостерігається демографічний спад. У період між 1991- 2014 роками загальна чисельність населення скоротилась більш ніж на 7 млн. внаслідок різкого зниження народжуваності і міграції. Очікується, що та тенденція зберігатиметься, відтак загальна чисельність населення скоротиться ще на 10 млн. до 2050 року. Крім того до 2050 року половина населення матиме вік понад 45 років. Частка осіб віком 60 і більше збільшиться до 2050 в 1,5 разу, а осіб віком від 80 і більше за цей же період збільшиться в 3,4 разу.

 

 

Обсяг запланованих субвенцій соціального спрямування становить 93,7 відс. загального обсягу передбачених законопроектом субвенцій. У 2014 році на забезпечення державних гарантій з надання пільг, субсидій і допомоги окремим категоріям громадян заплановано спрямувати 5 субвенцій на загальну суму 59 млрд 849,2 млн грн, що на 8 млрд 959,9 млн грн, або 17,6 відс., більше, ніж затверджено на 2013 рік. Зокрема, на 8 млрд 836,1 млн грн, або 22,0 відс., – до 48 млрд 981,2 млн грн – збільшено обсяг субвенції на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, На дітям-інвалідам і тимчасової державної допомоги дітям; на 123,8 млн грн, або 25,4 відс., – до 610,6 млн грн – збільшено обсяг субвенції на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною”. Зростання обсягів субвенцій насамперед зумовлено передбаченим підвищенням розмірів прожиткового мінімуму, який враховується при визначенні таких видів допомоги.

 


1 | 2 | 3 | 4 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)