АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Б) система, яка використовується, коли продукт дуже складний, унікальний

Читайте также:
 1. Анализ использования продуктов нанотехнологий в электронной технике
 2. Анализ портфеля продуктов компании
 3. Анализатор – это сложная нейродинамическая система, которая представляет собой афферентную часть рефлекторного аппарата.
 4. Апарати для нагрівання продуктів
 5. Ассортимент продуктов гипоаллергенной диеты для кормящих матерей
 6. Аттестация гражданских служащих: понятие, цель, задачи, система, функции и принципы аттестации. Квалификационный экзамен.
 7. Берем подписанные акты, счет-фактуры, отгруженные продукты и т.д.
 8. Биологическая продуктивность экосистем. Правила пирамид.
 9. Биоптатом служат испражнения (жидкая часть), рвотные массы, промывные воды желудка, трупный материал, пищевые продукты, при генерализованной форме – кровь, моча, ликвор.
 10. Біохімічні процеси в продуктах відбуваються під дією
 11. Валовий внутрішній продукт і валовий національний продукт.

В) система виконання робіт;

Г) система заходів по виготовленню продукту.

 

4.На сучасному етапі виокремлюються:

А) дві основні категорії операційних систем;

Б) одна основна категорія операційних систем;

В) три основні категорії операційних систем;

Г) чотири основні категорії операційних систем.

 

5. Принцип паралельності операційних процесів передбачає:

А) обмеження різноманітності елементів операційного процесу;

Б) наявності в системі взаємопов’язаних підрозділів підприємства узгодженої пропускної спроможності;

В) одночасне виконання окремих операцій і процесів;

Г) щоб перерви між суміжними технологічними операціями були мінімальними або щоб їх зовсім не було.

 

6. Основні операційні процеси це такі, які:

А) покликані здійснювати технологічну зміну фізико-хімічних властивостей виробів, стану споживачів послуг, випуск яких передбачено профілем підприємства;

Б) мають забезпечити безперебійне функціонування процесів (пов’язаних із технологічним оснащенням, ремонтом технологічного устаткування, забезпеченням різними видами енергії тощо);

В) передбачають виконання транспортних і складських операцій, проведення робіт, пов’язаних із сервісним обслуговуванням продукції у споживача;

Г) передбачають виконання основних операцій операційної системи.

 

7. Операційні процеси за ступенем автоматизації поділяють на:

А) дискретні і безперервні;

Б) механізовані, автоматичні, автоматизовані;

В) основні, допоміжні, обслуговуючі;

Г) за призначенням, за перебігом у часі.

 

8. Способи поєднання операцій технологічного циклу:

А) послідовне, паралельне, перпендикулярне;

Б) діагональне, паралельне, послідовно-паралельне;

В) послідовне, паралельне, послідовно-паралельне;

Г) діагональне, перпендикулярне, паралельне.

 

9. Послідовність проектування операційної системи:

А) проектування виробів і процесів, прийняття рішення про обсяг виробничих потужностей, їх місцезнаходження, проектування підприємства, проектування роботи персоналу та її нормування;

Б) проектування виробів і процесів, проектування роботи персоналу та її нормування, прийняття рішення про обсяг виробничих потужностей, їх місцезнаходження, проектування підприємства;

В) проектування виробів і процесів, їх місцезнаходження, прийняття рішення про обсяг виробничих потужностей, їх місцезнаходження, проектування підприємства, проектування роботи персоналу та її нормування;

Г) виробничих потужностей, проектування виробів і процесів, прийняття рішення про обсяг виробничих потужностей, їх місцезнаходження, проектування підприємства, проектування роботи персоналу та її нормування.

 

10. Лінійне, або поточне планування виробництва передбачає:

А)групування виробничих ресурсів за ознакою виконуваної роботи (процесу);

Б) застосування у масовому виробництві, де кожен виріб або споживач послуги фактично проходить одні й ті самі операції;

В) реалізацію при виконанні будівельних, проектів з можливістю розмістити виробничі ресурси так, щоб вони не заважали один одному;

Г) виконання робіт пропорційно графіку.

 

11. При транзитній формі матеріально-технічного забезпечення:

А) необхідні матеріальні ресурси підприємство отримує з сировинних баз;

Б) необхідні матеріальні ресурси підприємство виготовляє самостійно;

В) підприємство отримує матеріали, сировину, обладнання, напівфабрикати безпосередньо від підприємств виробників, постачальників;

Г) необхідні матеріальні ресурси підприємство отримує із баз та складів організацій.

 

12.Управління запасами — це:

А) необхідність без перервних поставок;
Б) перетворення матеріальних запасів на готовий продукт;
В) група функцій управління, які підтримують повний цикл потоку матеріалів від закупівлі та внутрішнього контролю, доставки та споживання продукту;

Г) поставки матеріалів і виключення необхідності безперервних поставок.

 

13. Функції матеріальних запасів:

А) забезпечити безперебійне функціонування виробництва;

Б) синхронізувати постачання і виробництво;
В) накопичення; захисту ціни від зміни цін та інфляції; управління витратами;
Г) підвищують гнучкість в управлінні фірмою.

 

14. Витрати на освоєння нової продукції включають:

А) включають витрати на складське устаткування і приміщення, обробку, страховку;
Б) до управлінських і канцелярських витрат, пов’язаних із підготовкою замовлення до продажу чи виробництва;
В) пов’язані з дрібними крадіжками, псуванням, старінням, знецінюванням, податками;

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)