АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Загальні методичні вказівки. Міністерство внутрішніх справ України

Читайте также:
 1. I. Загальні положення
 2. I. Загальні положення
 3. I.ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
 4. III. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ .
 5. IV. Методичні матеріали до семінарських, лабораторних і практичних занять.
 6. VI. Методичні вказівки щодо виконання індивідуальних завдань.
 7. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
 8. Вказівки до виконання контрольної роботи.
 9. Вказівки по виконанню випробування компресора, аналізу результатів та розрахунків
 10. Вказівки щодо виконання і оформлення курсового проекту.
 11. Вопрос Загальні вимоги до форми і змісту позовної заяви.
 12. Вопрос Загальні положення договору оренди.

Міністерство внутрішніх справ України

ХАРКІВСЬКИЙ Національний університет внутрішніх справ

СУМСЬКА ФІЛІЯ

 

Кафедрасоціально-економічних дисциплін

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з дисципліни«Макроекономіка»

(повне найменування дисципліни)

Галузь знань_0304Право_____

(шифр і назва галузі)

Напрям підготовки (спеціальність)6.030401 Правознавство

(шифр і найменування)

Спеціалізаціягосподарчо-правова

(назва)

Освітньо-кваліфікаційний рівень ______бакалавр___________

(назва ОКР)

Форма навчанняденна форма навчання

(денна, заочна)

 

 

м. Суми

2012 р.

 

 

 
Рекомендовано до використання в навчальному процесі Методичною радою Харківського національного університету внутрішніх справ 18.03. 2011р. Протокол № 3 (дата, місяць, рік ) Схвалено вченою радою Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ 13.10.2010 р. Протокол № 2 (дата, місяць, рік )

 

 

Рецензенти:

Мішенін Є.В. – завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки Сумського національного аграрного університету , доктор економічних наук, професор.

Садиков М.А.- завідувач кафедри економічної теорії Науково-навчального інституту права, економіки і соціології Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор економічних наук, професор.

 

Макроекономіка: навчально-методичні матеріали до практичних занять

Розробник: Сапич В.І. – Суми: Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ, 2012р.

 

© Сапич В.І., 2012

© Сумська філія Харківського національного

університету внутрішніх справ

 


 

 


Загальні методичні вказівки

Вивчення макроекономіки має особливу актуальність, оскільки вона є підґрунтям макроекономічної політики і теоретичною основою державного регулювання економіки. Трансформація економіки України вимагає фундаментальної перебудови юридичної освіти. Значна кількість правопорушень здійснюється на економічному підґрунті, що вимагає посилення економічної складової у підготовці юристів. Важлива роль в цьому процесі належить такій дисципліні як макроекономіка. Засвоєння макроекономіки дозволить правознавцям більш ефективно застосовувати знання з юридичних дисциплін у своїй професійній діяльності. Застосування положень господарського та суміжних з ним інших галузей права вимагає від правознавців знання макроекономічних категорій і законів, а також вміння оцінювати макроекономічні процеси.

Макроекономіка є важливим чинником оздоровлення економіки, забезпечення відтворення національного виробництва. Роль макроекономіки посилюється в умовах впровадження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки. У сучасному ринковому середовищі розвиток підприємств, а також життя населення в значній мірі залежить від макроекономічної політики. Тому в підготовці правознавців господарсько-правової спеціалізації дедалі більшого значення набуває отримання ними знань у сфері макроекономіки.

Метою вивчення дисципліни є вивчення механізму функціонування національної економіки на основі макроекономічних теорій, обґрунтованих світовою та вітчизняною наукою, а також засвоєння досвіду макроекономічної практики.

Основні завдання дисципліни полягають у тому, щоб висвітлити роль макроекономічної науки в суспільстві та її категорійно-понятійний апарат, основні показники макроекономічного розвитку; розкрити суть різних моделей макроекономічних залежностей, ринкові й державні механізми регулювання економіки. В процесі вивчення дисципліни «Макроекономіка» студенти мають засвоїти основи макроекономічних теорій, зрозуміти механізм їх дії на практиці, а також мати змогу правильно використовувати категорії і закони макроекономіки при вивченні таких юридичних дисциплін, як «Господарське право», «Біржове право», «Правові основи інвестиційної діяльності», «Земельне право», «Трудове право» та інших.

Предметом макроекономіки є вивчення поведінки економіки як єдиного цілого, що дозволяє виявити позитивні та негативні фактори, які впливають на економічний добробут та економічне зростання країни. Позитивна макроекономіка орієнтована переважним чином на об’єктивне тлумачення, наукове пояснення економічних процесів і явищ, побудову на їхній основі наукових гіпотез, виявлення закономірностей функціонування економічних систем. Позитивний напрямок макроекономічної науки фіксує сталі погляди і положення, що випливають із спостережуваних фактів у їх найбільш прийнятній інтерпретації. Позитивна макроекономічна наука покликана, виходячи з накопичених знань і досвіду, відповідати на запитання що є і що може бути в економіці. Нормативна макроекономіка ставить перед собою більш практичне завдання – повідати про те, що повинно бути, як варто діяти, щоб досягти бажаних результатів. Вона оперує категоріями, рецептами, в котрих на першому місці слова: «треба», «необхідно», «випливає».

Дисципліна «Макроекономіка» вивчається на 2 курсі студентами денної форми навчання. Курс макроекономіки є логічним продовженням опанування економічних знань після вивчення економічної теорії та мікроекономіки. Освоєння курсу макроекономіки базується на використанні категорій і законів фундаментальних економічних дисциплін.

Основні навички, які необхідно придбати в процесі проведення практичних занять:

1. знати місце макроекономічної науки в суспільстві, вміти розкрити її головне завдання і понятійний апарат;

2. засвоїти зміст основних економічних теорій, на яких ґрунтується сучасна макроекономічна наука;

3. вміти застосовувати основні методи і моделі макроекономічного аналізу;

4. знати саморегулюючі функції ринкового механізму, необхідність і сутність державного втручання в економіку;

5. опанувати основні моделі прогнозування економічного розвитку і методами розрахунку показників економічного росту.

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)