АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Загальні методичні рекомендації до семінарських та практичних занять

Читайте также:
 1. I. Загальні положення
 2. I. Загальні положення
 3. I.ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
 4. III. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ .
 5. IV. Методичні матеріали до семінарських, лабораторних і практичних занять.
 6. VI. Методичні вказівки щодо виконання індивідуальних завдань.
 7. VIІ. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ «ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС»
 8. Аналіз суті та практичних висновків моделі економічного зростання Р. Солоу.
 9. В связи с явной угрозой прорыва противника в районе Остров, Псков немедленно занять рубеж обороны на фронте Нарва, Луга, Старая Русса, Боровичи.
 10. Висновки та рекомендації
 11. Висновки, пропозиції, рекомендації
 12. Виховання волі в процесі занять фізичними вправами.

Однією з найважливіших форм навчального процесу є семінарські заняття. Вони проводяться з метою сприяння ефективному засвоєнню студентами курсу господарського права, вироблення у студентів вміння користування спеціальною юридичною літературою, нормативно-правовими актами, навичок аналітичного підходу до прийняття рішень з конкретних юридичних ситуацій, контролю за знаннями студентів.

На семінарські заняття виносяться основні питання тем курсу. В ході підготовки до семінару студент повинен з'ясувати план заняття, прочитати конспект лекцій з теми семінару і відповідні розділи підручника, ознайомитись з рекомендованою літературою, опрацювати нормативно-правовий матеріал. Питання курсу господарського права України, які не виносяться на семінарські заняття, вивчаються студентами самостійно.

Готуючись до виступу на семінарі, студентам рекомендується скласти план або тези виступу, якими можна користуватись під час виступу. Дуже важливо під час виступу на семінарі спиратись на теоретичні положення господарського права, організації і функціонування суб'єктів господарювання, тобто підприємств, господарських товариств, об'єднань підприємств сільськогосподарських підприємств тощо, на існуючу практику забезпечення прав і свобод громадянина під час здійснення підприємницької діяльності в Україні, аналіз фактів, що характеризують господарсько-правові відносини в українській державі в цілому, а також в конкретних регіонах, областях, районах, містах, селищах, селах, робити узагальнення, висновки, критично відноситись до положень, які даються в спеціальній літературі.

Обговорення питань на семінарському занятті ведеться у формі вільної дискусії, тому кожен студент повинен уважно слухати доповіді всіх учасників і може виступити з доповненням, або вказати на помилки, які були допущені під час відповіді на поставлене питання іншим студентом.

На семінарське заняття студенти можуть підготувати реферати з тем, які виносяться на самостійне опрацювання, однак стосуються теми, яка виносить ся для вивчення на семінарське заняття.

На практичне заняття передбачено виконання практичного завдання, його обов'язково треба виконати письмово в зошиті з посиланням на конкретну статтю відповідних законів України. Рішення задачі повинно включати таке:

1. визначення теоретичних положень, які стосуються задачі;

2. визначення законодавчих актів, які можна застосувати для вирішення даної задачі;

3. вирішення задачі по суті, а саме обґрунтувати доцільність застосування, обраних студентом, нормативно - правових актів для вирішення поставленої задачі.

4. якщо в задачі поставленні питання, то дати на них відповіді.

Після виступу студента по задачі йому студенти та викладач можуть поставити питання, що стосуються задачі.

Якщо студент не підготувався до семінару або пропустив його, він повинен відпрацювати відповідну тему у викладача, який веде семінарські заняття в групі. За погодженням з викладачем студент може підготувати реферат з пропущеної теми господарського права.

Для підготовки до семінарських занять студент може використовувати нормативно - правові акти та юридичну літературу, яка рекомендується до лекційних тем.

Плани семінарських занять


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)